ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-18 14:55:23 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica uchwały Nr XXXI/218/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tej zmiany studium. Granice obszaru objętego opracowaniem zobrazowano na załącznikach graficznych do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica,
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres:
w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.
 
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 30, 68-113 Brzeźnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Brzeźnica;
2) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: ;
4) pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na strome internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica oraz w siedzibie Administratora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 14:53:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 14:55:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 08:04:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
271 raz(y)