ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-11 13:13:38 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, dnia 10 sierpnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica
w zakresie działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXXI/218/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do ww. zmiany Studium zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 7 września 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Brzeźnica w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. Urzędzie Gminy Brzeźnica – Sala Narad, Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, w godzinach od 12.30 do 13.30.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Brzeźnica:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r. Wymieniony projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w czasie wyłożenia w Biuletynie Informacji Publicznej na https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 7 września 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Brzeźnica w godzinach pracy urzędu, z ww. projektem zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz jego dokumentacją w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do dnia 29 września 2023 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone tematem „studium” na adres: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30.
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail:
  4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na strome internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica oraz w siedzibie Administratora.
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-11 13:13:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-11 13:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17 10:26:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
173 raz(y)