ˆ

Organizacje pozarządowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 24 sierpnia 2018 r

.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) oraz § 2 i § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego, zarządzam, co następuje:
 
§ 1 Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 
§2
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną zgodnie z procedurą określoną w § 4 Uchwały Nr XLIV/234/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3 Uwagi i propozycje zmian mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, telefonicznie pod numerem telefonu 68 888 60 07 oraz drogą elektroniczną na adres .
 
§ 4 Przeprowadzenie konsultacji w terminie od 28.08.2018 r. do 11.09.2018 r. oraz czynności z tym związane powierzam pracownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego -  Annie Satała.
 
§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                           
                             
Wójt Gminy Dąbie
/ - / Krystyna Bryszewska
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 88/2018 Wójta Gminy Dąbie z dnia 24 sierpnia 2018 r. /projekt/

UCHWAŁA NR ..../..../2018
RADY GMINY DĄBIE
z dnia ................. 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), uchwala się, co następuje:
§ 1. 
Przyjmuje się "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2019" o następującej treści:
 
Rozdział 1.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 
1. Celem Programu jest efektywna i skuteczna realizacja przez Gminę Dąbie zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dąbie.
2.  Celami szczegółowymi Programu są:
1)  tworzenie sprzyjających warunków dla powstania inicjatyw lokalnych,
2)  pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców Gminy,
4)  zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
5)  tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,
6)  wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
7)  tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
8)  łagodzenie skutków ubóstwa,
9)  wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
10)  poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
11) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
12) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
 
 
Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
 
 
Rozdział 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 
W 2019 r. Gmina Dąbie powierzać będzie do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy zadania publiczne w sferze:
1.  ochrony i promocji zdrowia,
2.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3.  tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
4.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,
6. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 
Rozdział 4.
FORMY WSPÓŁPRACY
 
Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1.  zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2.  wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3.  umów partnerstwa i o wykonywanie inicjatywy lokalnej,
4.  realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
5. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy Dąbie www.dabie.pl  oraz w miarę możliwości w innych mediach.
 
Rozdział 5.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
Współpraca Gminy Dąbie z organizacjami w roku 2019 obejmować będzie zadania w zakresie oraz na kwotę:
1.  kultury fizycznej i sportu - …………. zł,
2.  wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej - ……….…zł.
 
Rozdział 6.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
Realizacja programu następuje w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 
Rozdział 7.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:
1)  ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2)  efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
3)  współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
4)  równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz ich efektach.
 
 
 
Rozdział 8.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
W budżecie Gminy Dąbie na realizację programu zaplanowano kwotę ………………. zł.
 
Rozdział 9.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
1.  Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2.  Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
1)  liczbę ogłoszonych konkursów ofert,
2)  liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3)  liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,
4)  wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych,
5)  zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.
 
Rozdział 10.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Wójt Gminy Dąbie w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
 –  ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
 – sporządzenie i przedłożenie Wójtowi Gminy wykazu ofert wraz z oceną punktową.
3.  Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
4.  Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
5.  Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
1)  uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2)  złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
3)  poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
4)  uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
6.  Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Dąbie w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać  w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona  z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
7.  Wyróżnia się trzy etapy działania Komisji Konkursowej:
1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod względem formalnym;
2)  w drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert;
3) w trzecim etapie Komisja Konkursowa sporządza zestawienie ofert wraz z punktacją i przedkłada Wójtowi Gminy Dąbie.
8. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji Konkursowej.
9 . Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
10. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 
 
Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU KONSULTACJI
 
Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.08.2018 r.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-28 20:20:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-28 20:22:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-28 20:22:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz wszystkich ofert oraz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Wykaz wszystkich ofert

Wykaz wszystkich ofert oraz ofert posiadających uchybienia formalne złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
  1. kultura fizyczna i sport;
  2. wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej.
Wskazane w tabeli uchybienia formalne są możliwe do usunięcia w terminie 3 dni od daty opublikowania niniejszego wykazu, tj. do dnia 26 lutego 2018 r. do godz.15:30 – data dostarczenia do Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.
Nie usunięcie wskazanych uchybień formalnych lub złożenie po wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Akapit nr 2 - brak tytułu

W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w tabeli pozycja numer 7 - nazwa stowarzyszenia w załączniku poprawiony wykaz.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-21 12:37:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-21 12:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Cecylia Szofer
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-26 15:04:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Dąbie w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych w 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-24 18:14:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-24 18:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-24 18:23:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych w 2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Brodziński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
W.Brodizński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-20 14:07:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Brodziński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-20 14:12:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Brodziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-20 14:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 18.02.2016 r.w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-18 10:57:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-18 12:18:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-18 12:18:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-15 14:26:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-15 14:39:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15 14:39:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Wójta Gminy Dąbie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-15 09:14:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-15 09:15:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15 09:15:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Wójta Gminy Dąbie z dnia 14.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Dąbie w drodze otwartych konkursów ofert

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-21 13:45:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-21 13:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-22 13:03:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 Wójta Gminy Dąbie z dnia 21.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członka Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-21 13:30:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-21 13:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-22 13:07:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3861 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Wójta Gminy Dąbie z dnia 21.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-21 13:03:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-21 13:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-21 13:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji