ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-18 10:05:02 przez Mateusz Gruszczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy Dąbie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbie.
Data publikacji strony internetowej: 2012-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Duplikowane zostały nagłówki na stronie internetowej,
 • Brak mechanizmów sugerujących korektę dla znanego błędu wejściowego,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Gruszczyński, . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 68-888-60-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Wejście do budynku od drogi utwardzonej, do budynku przylega podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do urzędu przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek
 2. Parter urzędu gminy spełnia normy szerokości. Budynek nie posiada windy. Schody posiadają spocznik.
 3. Do urzędu przylega murowany podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 4. Jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone przed budynkiem urzędu.
 5. Do urzędu można wejść z psem asystującym.
 6. Na miejscu nie ma dostępnego tłumacza języka migowego, jeśli zaistnieje sytuacja, można „zamówić” tłumacza przed wizytą w urzędzie.
Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 10:04:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 10:05:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18 10:08:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2109 raz(y)