ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wydział: Referat Organizacyjno-Prawny (OR)

Ogłoszono dnia: 2018-03-21 11:10:17

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Katarzyna Winiecka

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, parter, pok. nr 1 

Telefon kontaktowy

68 888 6004

Adres e-mail

gmina@dabie.pl

Sposób załatwienia

 • zameldowanie zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,
 • zameldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu dostępnym na stronie pod adresem https://obywatel.gov.pl, pod warunkiem otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt oraz dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania- odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz winien być podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego.  pełnomocnik dokonujący czynności meldunkowej przedkłada oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, a dokonując czynności za pośrednictwem e-usługi - elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa),
 • zarejestrowanie pobytu w rejestrze PESEL oraz w przypadku zameldowania na pobyt stały, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, parter, pok. nr 1

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (druk moze zostać również wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania), FORMULARZ POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY  WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE
 • do wglądu: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • w przypadku dokonywania zameldowania przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa

Czas realizacji

Gdy spełnione są wszystkie wymogi wynikające z ustawy o ewidencji ludności, zarejestrowanie pobytu następuje niezwłocznie.

Opłaty

 • czynność zameldowania nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest "z urzędu" i nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zmaledowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
 • opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 • obowiązku meldunkowego dokonuje się w obecności osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu lub po przedstawieniu potwierdzenia pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułerm prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz po przedstawieniu - do wglądu - dokumentu powtwierdzajacego tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
 • jeżeli dokument własności dotyczy wyłącznie działki, należy okazać dokument, z którego wynika nadanie numeru dla budynku znajdującego się na danej działce,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z  24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2021 poz. 510)
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2020 poz. 930)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kujawa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Winiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-21 11:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-21 11:10:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-21 11:12:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony