ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Szczawnie

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gmina Dąbie

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2020

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub ukończenie studiów lub studiów podyplomowych na kierunku lub specjalności:  wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,
 7. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. brak pozbawienia, zawieszenia, ograniczenia władzy rodzicielskiej aktualnie i w przeszłości,
 9. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 2. znajomość  ustaw: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Pracy, ustawa
  o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,
 3. znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 4. zdolność samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność samokontroli i odpowiedzialności za swoje działania,
 6. umiejętności komunikacyjne polegające na skutecznym przekazywaniu informacji zarówno w mowie jak i w piśmie,
 7. umiejętności techniczne (obsługa komputera) w tym oprogramowania biurowego,
  w szczególności pakietu Microsoft Office,
 8. umiejętności planowania oraz umiejętności organizacyjne,
 9. wysoka kultura osobista,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. odporność na stres,
 12. cierpliwość,
 13. dyspozycyjność,
 14. prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy Klubu Dziecięcego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem przez podejmowanie decyzji gospodarczych, finansowych i organizacyjnych zgodnych
  z przepisami prawa,
 2. opracowanie i realizacja planów podstawowej działalności finansowo – gospodarczej
  w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków na realizację zadań statutowych Klubu Dziecięcego,
 3.  dysponowanie w ramach udzielanych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wydatkowanie,
 4. stworzenie warunków do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie
  z ustawą o ochronie danych osobowych,
 5. budowa pozytywnego wizerunku jednostki, doskonalenie standardów opieki w Klubie Dziecięcym,
 6. ustalenie zasad polityki kadrowej oraz podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
 7. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem jednostki,
 8. zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz p.poż.,
 9. sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczej nad dziećmi,
 10. opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 11. przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci,
 12. pobudzanie dzieci do aktywności, wszechstronny rozwój dzieci,
 13. współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci,
 14. wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci
  z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.,
 15. wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,
 16. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności,
 17. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego,  w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielania porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju,
 18. prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: kierownik klubu, który jest jednocześnie opiekunem dzieci,
 3. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 4. termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2020.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata oraz ukończone kursy
  i szkolenia,
 4. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 7. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Klubu Dziecięcego,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązki alimentacyjne, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 10. oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl),
 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (druk do pobrania ze strony www.bip.dabie.pl).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-17 14:00:00
b. Sposób:
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego” w terminie do 17.07.2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dąbie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dabie.pl).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Reczuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-06 08:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-06 08:55:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 14:11:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony