ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Opiekuna Klubu Dziecięcego

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 0.5

Ilość etatów: 1

Wydział: Gmina Dąbie

Data udostępnienia: 2020-07-03

Ogłoszono dnia: 2020-07-03 przez

Termin składania dokumentów: 2020-07-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2020

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 4. brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 6. niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z następujących zawodów: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego; lub posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego oraz
  1. co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności);
  2. lub przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku odbycie 280-godzinnego szkolenia, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3,
 2. Ukończone dodatkowe kursy/szkolenia z zakresu metod wspomagających rozwój dzieci do lat 3,
 3. Ukończony kurs Pierwszej Pomocy przedmedycznej,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne,
 6. Obowiązkowość, rzetelność
 7. Dyspozycyjność,
 8. Prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, dostosowanych do wieku,
 2. planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych dzieci w oparciu o współczesną wiedzę pedagogiczną i psychologię rozwojową małego dziecka,
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 4. wykonywanie przy dzieciach codziennych czynności pielęgnacyjno higienicznych, tj. prawidłowe karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłków przez dzieci, przebieranie, wysadzanie, usypianie,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą dydaktyczną i z działalnością opiekuńczo – wychowawczą (konspekty zajęć, plany pracy),
 6. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 7. organizacja imprez okolicznościowych, np. Dzień Matki, Dzień Ojca itp.
 8. budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja misji i wizji zespołu,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Żłobka.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu,
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Planowane zatrudnienie: wrzesień 2020,
 • Miejsce: Klub Dziecięcy „Maluszek” w Szczawnie
 • Okres zatrudnienia w ramach projektu:  wrzesień 2020 – grudzień 2022 z możliwością kontynuacji po zakończeniu projektu

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys uwzględniający doświadczenie zawodowe i ukończone szkoły / kursy w dot. pracy z dziećmi.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o odbytych studiach, kursach i inne),
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy i inne), w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi.
 6. Oświadczenia:
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie - rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 • oświadczenie, kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-17 14:00:00
b. Sposób:
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekuna Klubu Dziecięcego” w terminie do 17.07.2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Dąbie po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dabie.pl).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Reczuch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-06 09:22:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-06 09:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22 14:07:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony