ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dąbie

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2022-08-04

Ogłoszono dnia: 2022-08-04

Termin składania dokumentów: 2022-08-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 6/2022

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • wykształcenie wyższe pełne magisterskie
 • niezbędny 4 letni staż pracy
 • prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo wodne, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych, procesu inwestycyjnego, gospodarki nieruchomościami oraz innych związanych z wykonywaniem zadań.
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • Dobra umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
 • Cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność planowania i organizacji pracy, predyspozycje kierownicze, dyspozycyjność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja i odpowiedzialność za pracę podległej komórki organizacyjnej, zapewniając w szczególności:
 • prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań referatu oraz optymalną organizację pracy referatu,
 • poprawność merytoryczną i formalną zadań realizowanych w referacie w tym pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego i postępowania administracyjnego, zapisami instrukcji kancelaryjnej,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie stanowienia aktów prawnych: uchwał, stanowisk Rady Gminy i Komisji oraz Zarządzeń Wójta – w sprawach należących do zadań referatu,
 • terminowość i rzetelność załatwiania spraw,
 • należyte przygotowanie dokumentów,
 • przestrzeganie przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy,
 • przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,
 1. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, mostów, oświetlenia dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy i remontów obiektów oświatowych, oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy
 2. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności.
 3. Prowadzenie postępowań w zakresie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 4. Koordynowanie przygotowywaniem informacji do publikacji na stronie internetowej gminy,
 5. Zapewnienie terminowego i rzetelnego opracowywania sprawozdań z zakresu działania referatu,
 6. Przygotowywanie szczegółowych zakresów czynności, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników i odpowiadanie za ich bieżącą aktualizację,
 7. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim (wyjazdy na szkolenia), wyjazdy teren Gminy Dąbie. Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy. 
Stanowisko pracy: Praca biurowa związana z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i urządzeń biurowych, oraz praca poza siedzibą Urzędu – teren Gminy Dąbie (m.in. nadzory nad wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi).
Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomów potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”;
 • klauzulę informacyjną oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z  ogłoszonym naborem;
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-18 15:30:00
b. Sposób:
 
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach  z  dopiskiem „KONKURS-Kierownik RŚ” w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 w dniach i godzinach: poniedziałek 730 -  1630 , wtorek-czwartek 730 -  1530 , piątek 730 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia   18 sierpnia 2022r.  (liczy się data wpływu do urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy .
Kandydaci spełniający wymogi formalne zastaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-04 09:32:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-04 09:40:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-04 09:40:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony