ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SG5/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: SG5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Zastępstwo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2017-09-19

Ogłoszono dnia: 2017-09-19 przez Małgorzata Nowicka - Szymańska

Termin składania dokumentów: 2017-10-03 15:30:00

Nr ogłoszenia: SG5/2017

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 • gotowość nawiązania stosunku pracy najpóźniej z dniem  01 listopada  2017r. (umowa o pracę na czas zastępstwa)
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
 • umiejętności organizacyjne; kreatywność
 • komunikatywność (pisemna i werbalna),  otwartość;
 • prawo jazdy kat.B;
 • wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie, nadzorowanie i koordynacja pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez gminę.
 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej .
 4. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązania spraw związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Inicjowanie nowych form udzielania pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowanie instytucji, które mogłyby świadczyć usługi niezbędne do poprawy tej sytuacji.
 6. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie doskonalenia i poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej
 7. Sporządzanie planu dochodów i wydatków w zakresie pomocy społecznej.
 8. Dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych.
 11. Nadzorowanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
 12. Wydawanie decyzji administracyjnych z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników.
 13. Prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych.
 14. Wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego Pomost.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka.
 16. Składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka.
 17. Podpisywanie bieżącej korespondencji.
 18. Analiza wpływającej do OPS korespondencji i podział jej na poszczególne stanowiska pracy.
 19. Analizowanie zmian przepisów prawnych obowiązujących w działalności pomocy społecznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • praca jednozmianowa, pełny etat, zatrudnienie z dniem 1 listopada 2017r.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomów potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”;
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z  ogłoszonym naborem;
 • kserokopia pierwszej strony dowodu osobistego potwierdzająca obywatelstwo polskie;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-03 15:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach  z  dopiskiem  „KONKURS-OPS” 
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 października 2017r.
(decyduje data faktycznego wpływu do Sekretariatu).

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację  publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez  BIP Urzędu Gminy Dąbie.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-19 15:22:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-19 15:24:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Brodziński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-31 11:52:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony