ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Kierownika referatu Finansowo Księgowego

Miejsce pracy: Urząd Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2018-09-03

Ogłoszono dnia: 2018-09-03 przez Małgorzata Nowicka - Szymańska

Termin składania dokumentów: 2018-09-17 15:30:00

Nr ogłoszenia: 4/2018

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o  podatku od towarów i usług, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.
 2. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności: 
 • ustawa o samorządzie gminnym, 
 • ustawa o pracownikach samorządowych, 
 • ustawa o finansach publicznych, 
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej; 
 1. Dobra umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
 2. Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 3. Cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne.
 4. Wiedza z zakresu kontroli zarządczej i egzekucji należności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w zakresie ksiąg rachunkowych jednostki Urząd Gminy oraz funduszu i środków pozabudżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Opracowywanie planów finansowych jednostki w zakresie dochodów i wydatków.
 3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym.
 4.  Dekretowanie dowodów księgowych potwierdzona własnoręcznym podpisem.
 5. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 6. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach.
 7. Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu.
 8. Przygotowywanie przelewów i ich realizacja.
 9. Bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty.
 10. Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki w zakresie dochodów i wydatków.
 11. Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych.
 12. Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków.
 13. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 14. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu
 15. Prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji miesięcznych, przesyłanie elektronicznie plików JPK do urzędu skarbowego.
 16. Nadzór nad pracą referatu.
 17. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta i Skarbnika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim (wyjazdy na szkolenia). Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy. 
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i  urządzeń biurowych. Wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Współpraca z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomów potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”;
 • klauzulę informacyjną oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z  ogłoszonym naborem;
 • kserokopia pierwszej strony dowodu osobistego potwierdzająca obywatelstwo polskie;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-17 15:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach  z  dopiskiem „KONKURS-Kierownik FK”” w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 w godzinach: 730 – 1530 w nieprzekraczalnym terminie do dnia   17 września 2018r.  (liczy się data wpływu do urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-03 11:42:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-03 12:23:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07 12:52:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony