ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. księgowości budżetowej

Miejsce pracy: Urząd Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2018-09-04

Ogłoszono dnia: 2018-09-04 przez Małgorzata Nowicka - Szymańska

Termin składania dokumentów: 2018-09-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2018

Zlecający: Wójt Gminy Dąbie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • wykształcenie średnie,
 • co najmniej roczne doświadczenie w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej), ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.
 2. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności: 
 • ustawa o samorządzie gminnym, 
 • ustawa o pracownikach samorządowych, 
 • ustawa o finansach publicznych, 
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej; 
 1. Dobra umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office.
 2. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 3. Cechy osobowości: sumienność, staranność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne.
 4. Wiedza z zakresu kontroli zarządczej i egzekucji należności.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont w zakresie dochodów i wydatków jednostki.
 2. Dekretowanie dowodów księgowych.
 3. Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie dochodów, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
 4. Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach.
 5. Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu.
 6. Przygotowywanie przelewów i ich realizacja.
 7. Bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty.
 8. Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki w zakresie dochodów i wydatków.
 9. Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych.
 10. Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków.
 11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie umorzeń oraz sporządzanie inwentaryzacji środków trwałych i sprawozdań z nimi związanych.
 12. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 13. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu.
 14. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta i Skarbnika.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu i poza nim (wyjazdy na szkolenia). Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy. 
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów oraz obsługą komputera i  urządzeń biurowych. Wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Współpraca z pracownikami Urzędu i jednostkami zewnętrznymi, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomów potwierdzające uzyskane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 • oświadczenie o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”;
 • klauzulę informacyjną oraz oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z  ogłoszonym naborem;
 • kserokopia pierwszej strony dowodu osobistego potwierdzająca obywatelstwo polskie;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-18 15:30:00
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach  z  dopiskiem „KONKURS- FK”” w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4 w godzinach: 730 – 1530 w nieprzekraczalnym terminie do dnia   18 września 2018r.  (liczy się data wpływu do urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka - Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-04 14:15:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-04 14:19:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-07 12:54:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony