ˆ

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UCHWAŁA NR XVII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie" i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XVII/123/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie" i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.2)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kożuchowie”.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie będzie prowadził gospodarkę finansową
w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Nadaje się statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie zgodnie załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wyposaża się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie – jednostkę budżetową
Gminy Kożuchów – w majątek Gminy Kożuchów określony w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie rozpoczyna swoją działalność z dniem
1 stycznia 2016r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2015 r.

Statut
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715);
3) niniejszego Statutu;
4) innych właściwych przepisów prawa.
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie może używać skrótu nazwy: „MOSiR
Kożuchów".
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie używa na pieczątkach, tablicach,
wywieszkach, ogłoszeniach oraz do korespondencji nazwy „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kożuchowie”.
§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kożuchów nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem jest realizacja zadań
własnych Gminy Kożuchów w zakresie kultury fizycznej oraz zadania zlecone gminie w tym
zakresie.
§ 3. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Kożuchów.
2. Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kożuchowie mieści się w Kożuchowie przy
ulicy Zielonogórskiej 24.
3. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Miejska w Kożuchowie, a nadzór nad jego
działalnością sprawuje Burmistrz Kożuchowa.
4. Organ założycielski zapewnia Ośrodkowi środki finansowe niezbędne do jego działalności.
Rozdział 2.
Cele i zakres działania
§ 4. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:
1) rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy sportowo-rekreacyjnej
do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia sportowego;
2) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych
i rekreacyjnych;
3) świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej stanowiącej
podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych.
§ 5. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) zagospodarowanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
obiektów, terenów oraz miejsc do tego przeznaczonych i przekazanych Ośrodkowi;
2) udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji Ośrodka dla celów szkolenia
sportowego oraz rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe oraz współpraca
w dziedzinie kultury fizycznej ze szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami;
3) prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie własnych sekcji,
organizowanie seminariów, oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej;
4) zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych;
5) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
6) wprowadzanie i wspieranie rozwoju nowych dyscyplin sportowych, celem poszerzania oferty
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców;
7) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży i osób dorosłych;
8) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
9) rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 6. 1. Na czele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stoi dyrektor, który kieruje jego
działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Kożuchowa, wykonujący równocześnie
w stosunku do dyrektora uprawnienia zwierzchnika służbowego.
§ 7. Do zakresu działania dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) kierowanie pracą i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań;
2) wykonywanie czynności w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku
pracowników;
3) przedkładanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji własnych organom administracji rządowej
i samorządowej,
4) współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy, gminnymi
jednostkami organizacyjnymi.
§ 8. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych osób określa
regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem
Kożuchowa.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Ośrodek realizuje swe cele i zadania statutowe w oparciu o składniki majątkowe, które
stanowią mienie komunalne.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez
dyrektora.
3. Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej funkcjonowaniem
są pokrywane bezpośrednio z budżetu Gminy Kożuchów zgodnie z ustawą o finansach
publicznych.
4. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi dyrektor w zakresie określonym
ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.
Rozdział 5.
Kontrola i nadzór
§ 10. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Kożuchowa.
2. W ramach sprawowania nadzoru nad Ośrodkiem Burmistrz Kożuchowa uprawniony jest
w szczególności do:
1) określania kierunków działania Ośrodka;
2) oceny działalności Ośrodka i jego dyrektora;
3) oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych i przekazanego mienia komunalnego.
§ 11. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej i zarządczej w Ośrodku
wykonuje dyrektor osobiście lub upoważnieni przez niego pracownicy.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 12. W przypadku likwidacji Ośrodka Rada Miejska w Kożuchowie określa przeznaczenie mienia
jednostki, a Burmistrz Kożuchowa przejmuje dokumentację tej jednostki.
§ 13. 1. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2015 r.

Wyposaża się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie
w majątek Gminy Kożuchów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie wyposaża się w niżej wymienione
nieruchomości:
1) nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kożuchowa przy ulicy Zielonogórskiej
oznaczona w ewidencji gruntów nr działki 24/12 o powierzchni 61362 m2 dla której Sąd Rejonowy
w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą KW 60317;
2) nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kożuchowa przy ulicy Moniuszki oznaczona
w ewidencji gruntów nr działki 646/1 o powierzchni 23200 m2 dla której Sąd Rejonowy w Nowej
Soli prowadzi Księgę Wieczystą KW 8577;
3) nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Mirocina Średniego oznaczona w ewidencji
gruntów nr działki 15/9 o powierzchni 4600 m2 i nr działki 17/2 o powierzchni 1000 m2 dla której
Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę Wieczystą KW 54668;
4) nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Czciradza oznaczona w ewidencji gruntów nr
działki 169/23 o powierzchni 11900 m2 dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę
Wieczystą KW 31426;
5) nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Stypułowa oznaczona w ewidencji gruntów
nr działki 6 o powierzchni 12000 m2 dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę
Wieczystą KW 35119;
6) nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Studzieńca oznaczona w ewidencji gruntów nr
działki 6/14 o powierzchni 6400 m 2dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi Księgę
Wieczystą KW 36289;
7) nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Książa Śląskiego oznaczona w ewidencji
gruntów nr działki 258/6 o powierzchni 14625 m2 dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli prowadzi
Księgę Wieczystą KW ZG1N/00065559/1;
8) nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Radwanowa oznaczona w ewidencji gruntów
nr działki 38 o powierzchni 8800 m2.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą
działania pozwalające tworzyć, likwidować i reorganizować gminne jednostki organizacyjnej. W celu
stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie Kożuchów tworzy się
gminną jednostkę organizacyjną oraz nadaje jej statut.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Piasecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Niezgodzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 09:40:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Piasecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 10:24:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Piasecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 10:26:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »