ˆ

Urząd Miejski

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres zadań wykonywanych przez wydziały Urzędu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 17:56:02 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wydział Finansowo – Budżetowy
Skarbnik –  Joanna Rajewska - Jaworowicz
tel. 68 355 59 55
 
 1. przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń burmistrza wraz z uzasadnieniem w sprawach budżetu i projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych, pomocy publicznej, pomocy innym jednostkom samorządu,
 2. analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie o zmiany w budżecie;
 3. prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy;
 4. prowadzenie księgowości urzędu;
 5. prowadzenie obsługi finansowej sołectw, w tym świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych;
 6. prowadzenie ewidencji podatników podatków pobieranych przez gminę w oparciu o złożone deklaracje podatkowe, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
 7. dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych;
 8. prowadzenie ewidencji wniosków podatników:
a)  o zastosowanie zwolnień w podatkach,
b)  o zastosowanie ulg w zapłacie podatków tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty;
 1. wystawianie fakturi księgowanie ich zapłaty;
 2. sprawowanie nadzoru nad poborem podatków, w tym również rozliczanie inkasentów poboru podatków i opłat;
 3. naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej, stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funduszem sołeckim;
 5. prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem się z gminnąspółką komunalną;
 6. prowadzenie windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności pieniężnych gminy;
 7. przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola, sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi kredytami, pożyczkami, poręczeniami, gwarancjami;
 9. prowadzenie spraw finansowych dotyczących uzyskania funduszy z Unii Europejskiej, właściwego ich rozliczania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
 10. prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych ( podatek VAT, podatek dochodowy od osób
  fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PFRON), sporządzanie, przesyłanie dokumentów w tym zakresie;
 11. prowadzenie obsługi księgowej i finansowej pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej;
 12. prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników;
 13. wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych;
 14. wystawianie zaświadczeń interesantom o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach lub stanu zaległości wobec gminy;
 15. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym prowadzenie współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 16. analiza wykorzystania przekazanych dotacji dla podległych jednostek i jej rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami;
 17. rozliczanie we współpracy z innymi wydziałami środków finansowych przekazanych na działalność pożytku publicznego;
 18. współpraca z właściwymi urzędami skarbowymiw zakresie planowania i realizacji dochodów budżetowych;
 19. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 20. przekazywanie zarządzeń i innych aktów prawnych z wydziału do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
 21. prowadzenie spraw obronnych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację tych zadań oraz ich rozliczanie;
 22. przygotowywanie analiz finansowych;
 23. przygotowywanie projektów interpretacji podatkowych;
 24. opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej;
 25. przygotowanie strategii zarzadzania długiem publicznym- analiza bieżąca i monitoring;
 26. prowadzenia spraw z zakresu:
  a) ulg, umarzania i rozkładania na raty należności gminy,
  b) zwrotu podatku VAT dla gminy,
 27. sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych;
 28. prowadzenie rejestru ewidencji opłat cmentarnych;
 29. przygotowanie dokumentów umożliwiających poświadczenie oświadczeń rolników związanych z nabyciem użytków rolnych
Wydział Organizacyjny
Sekretarz – Magdalena Zwolińska
tel. 68 355 59 43
 
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu;
3) prowadzenie spraw osobowych emerytów i rencistów urzędu;
4) prowadzenie spraw kancelaryjnych;
5) zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań, uroczystości organizowanych przez burmistrza lub radę;
6) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady, komisji w niewyodrębnionej komórce organizacyjnej – Biuro Rady zwana dalej „biurem”;
7) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendum;
8) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady, burmistrza;
9) przekazywanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych według właściwości do organów nadzoru (wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) celem badania ich legalności;
10) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego aktów prawa miejscowego;
11) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
12) prowadzenie spraw kadrowych kierowników samorządowych instytucji kultury;
13) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i dokształcaniem pracowników;
14) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkiem urzędu;
15) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, oprogramowanie, materiały biurowe, czasopisma;
16) eksploatacja samochodów służbowych;
17) administrowanie systemami komputerowymi urzędu;
18) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych środków podlegających ewidencji w urzędzie;
19) przygotowywanie wniosków burmistrza o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych oraz odznak honorowych;
20) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
21) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;
22) prowadzenie tablic informacyjnych;
23) prowadzenie spraw z zakresu składanych oświadczeń majątkowych pracowników, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych;
24) sporządzanie dokumentacji z zakresu PFRON;
25) prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk uczniowskich, studenckich, stażów pracy;
26) prowadzenie spraw dotyczących prac interwencyjnych i robót publicznych;
27) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem  prac społecznie użytecznych;
28) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skazane przez sąd;
29) przekazywanie do realizacji uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych, zarządzeń burmistrza dla wydziałów według właściwości;
30) prowadzenie rejestrów:
a) skarg i wniosków,
b) uchwał rady,
c) aktów prawa miejscowego,
d) zarządzeń, postanowień burmistrza,
e) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
f) interpelacji i wniosków radnych,
g) druków ścisłego zarachowania;
h) książki kontroli,
i) informacji publicznej;
31) prowadzenie spraw związanych z pieczęciami i tablicami urzędowymi;
32) prowadzenie spraw dotyczących wysyłania i przyjmowania korespondencji;
33) prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
34) obsługa poczty elektronicznej;
35) rejestrowanie i wyrejestrowanie płatników składek ubezpieczeń społecznych;
36) prowadzenie archiwum zakładowego;
37) wykonywanie zadań obronnych w zakresie przygotowania materiałowego i organizacyjnego na potrzeby urzędu w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
38) prowadzenie spraw związanych z sołectwami, w tym:
a) prowadzenie rejestru i dokumentacji sołectw,
b) sprawy dotyczące funduszu sołeckiego,
c) obsługa wyborów w sołectwach;
d) zarządzania świetlicami wiejskimi.
39) prowadzenie rejestracji kobiet i mężczyzn na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
40) prowadzenie spraw wojskowych;
41) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
42) przygotowanie i opiniowanie podań w sprawach uznania żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;
43) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy oraz planu ewakuacji /przyjęcia/ ludności;
44) potwierdzanie zaświadczeń o miejscu zameldowania dla osób pracujących za granicą:
45) nadzorowanie opracowywania planów obrony cywilnej w zakładach pracy oraz planów działania formacji obrony cywilnej;
46) planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w czasie pokoju;
47) prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi;
48) prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych;
49) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym:
a) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym opracowanie i aktualizacja gminnego planu zagrożenia kryzysowego gminy,
b) monitorowanie, analiza ocena zagrożeń,
c) obsługa i merytoryczne wsparcie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
d) przekazywanie raportów i meldunków właściwym służbom;
50) współpraca z państwową i ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie ochrony ppoż
i bezpośredniej ochrony przed powodzią;
51) realizacja zadań dotyczących planowania obronnego i operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
52) realizacja zadań z zakresu  świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej
Kierownik – Irena Zabielska
tel. 68 355 59 45
 
 
 1. sprawy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 2. działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska;
 3. sprawy związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska;
 4. przygotowywania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 5. opracowywanie założeń do gminnego programu ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, programówusuwania produktów zawierających azbest;
 6. sprawdzanie poprawności kalkulacji cen za wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
 7. realizacja zadań obronnych związanych gospodarowaniem zasobem mienia komunalnego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 8. sprawy gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz gminy z przedmiotowych praw;
 9. sprawy komunalizacji mienia, wywłaszczania;
 10. sprawy scalania i podziału nieruchomości;
 11. sprawy dotyczące zwiększania gminnego zasobu nieruchomości;
 12. prowadzenie rozgraniczeń nieruchomości;
 13. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej i planistycznej;
 14. prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja;
 15. sprawy związanych z realizacją zadań określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze;
 16. prowadzenie spraw w zakresie remontów prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 17. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 18. opracowywanie planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego;
 19. przygotowanie projektówdecyzji lokalizacyjnych inwestycji o charakterze lokalnym;
 20. prowadzenie spraw z zakresu remontów dotyczących rewitalizacji;
 21. opracowanie projektów planów z zakresu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe;
 22. przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
 23. przygotowanie projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 24. prowadzenie spraw związanych z nazwami miejscowości, ulic, placów;
 25. prowadzenie spraw związanych z numeracją nieruchomości;
 26. prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic miejscowości;
 27. prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych;
 28. sprawy związane ze spisami rolnymi;
 29. sprawy melioracji w tym współpraca z gminną spółką wodną;
 30. sprawy wyłączenia użytków rolnych z produkcji;
 31. sprawy związane z leśnictwem, zalesianiem, łowiectwem, szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną;
 32. sprawy związane ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 33. prowadzenie kontroli w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
 34. wydawanie zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;
 35. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w szczególności:
a)  podejmowanie działań przeciwko właścicielom zwierząt, którzy okrutnie traktują zwierzęta lub rażąco je zaniedbują,
b)  prowadzenie spraw związanych z zabieraniem porzuconych psów i przekazywaniem ich do schronisk,
c)  wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów uznanych za agresywne i prowadzenie ich rejestru;
 1. przygotowywanie zezwoleń na uprawy maku i konopi;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją grzebowisk, i utylizacyjną padłych zwierząt
 3. współpraca z inspekcją weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 4. sporządzanie list uprawnionych do głosowania w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej;
 5. prowadzenie spraw dotyczących zasięgania opinii izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczącego wsi, rolnictwa, rynków rolnych;
 6. sprawy dotyczących dróg gminnych i oświetlenia drogowego;
 7. sprawy dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 8. sprawy utrzymania porządku i czystości w gminie oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie;
 9. prowadzenie ewidencji:
 10. zbiorników bezodpływowych,
 11. przydomowych oczyszczalni ścieków,
 12. umów na odbiór odpadów komunalnych,
 13. gminnej zabytków,
 14. < >
  sprawy handlu, czasu pracy placówek handlowych i usługowych;
 15. sprawy targowiska miejskiego, opłat targowych;
 16. sprawy związane z cmentarzami wojennymi, komunalnymi;
 17. sprawy związanych z utrzymaniem zieleni miejskich
 18. realizacje zadań gminy wynikających z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ruchu drogowym;
 19. przygotowywanie zezwoleń:
a)  na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych,
b)  licencje transportowe i zezwolenia transportowe,
c)  na sprzedaż napojów alkoholowych;
d)  na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
e)  na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
f) na prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych.
 1. realizacje zadań z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 2. gospodarowanie mieniem gminnym, które nie zostało przekazane innym użytkownikom;
 3. sprawy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego a w szczególności:
a)  przydział lokali mieszkalnych i socjalnych,
b)  opracowywania propozycji stawek czynszu za mieszkania,
c)  prowadzenia racjonalnej gospodarki lokalami mieszkalnymi;
 1. współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi;
 2. obsługa komisji mieszkaniowej;
 3. sprawy dotyczących działalności gminnej spółki komunalnej;
 4. sprawy związane z ubezpieczeniem mienia gminnego;
 5. sprawy dotyczących konserwacji zabytków;
 6. przygotowanie planu gospodarowania nieruchomościami gminy;
 7. sprawy z zakresu zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego podatnikom podatku rolnego;
 8. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 
 
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Kierownik – Aleksandra Stanisławska
tel. 68 355 59 64
 
1) prowadzenie rejestru publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;
2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, likwidacją lub reorganizacją jednostek oświaty, kultury i sportu;
3) przygotowywanie projektów statutów samorządowych instytucji kultury, ośrodków sportu oraz nowotworzonych placówek oświatowych;
4) współdziałanie z dyrektorami przy opracowywaniu i przedkładaniu do zatwierdzenia burmistrzowi projektów arkuszy organizacyjnych szkół;
5) przygotowywanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury;
6) prowadzenie spraw kadrowych dotyczących dyrektorów placówek oświatowych;
7) kontrola i prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat oraz nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego – prowadzenie postepowania egzekucyjnego;
8) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
9) współuczestniczenie w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury i sportu;
10) prowadzenie spraw związanych z dowozami dzieci i młodzieży do szkół;
11) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie projektów decyzji, rozliczanie przyznanych świadczeń;
12) współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie realizacji przez organy gminy zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
13) prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych placówek oświatowych;
14) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a w szczególności:
a) ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu,
b) rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
15) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, spraw społecznych;
16) prowadzenie rejestrów;
a) samorządowych instytucji kultury,
b) placówek oświatowych,
c) żłobków i klubów dziecięcych;
17) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
18) realizacja zadań obronnych dotyczących oświaty i zdrowia wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
19) prowadzenie spraw dotyczących żłobków i klubów dziecięcych w tym nadzoru nad nimi;
20) prowadzenie spraw dotyczących dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi;
21) prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania zgłoszeń o imprezach artystycznych i rozrywkowych na terenie gminy oraz wydawanie decyzji w zakresie tych imprez;
 
Wydział Funduszy i Inwestycji
Kierownik – Piotr Maciąg
tel. 68 355 59 60
 
 
 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 2. prowadzenie ewidencji gminnych projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych;
 3. prowadzenie rozliczenia pozyskanych środków pozabudżetowych w tym unijnych;
 4. prowadzenie bazy informacyjnej o funduszach w tym funduszach Unii Europejskiej;
 5. przekazywanie informacji o której mowa w pkt 4 jednostkom pomocniczym gminy, jednostkom organizacyjnym gminy, stowarzyszeniom;
 6. informowanie mieszkańców gminy, w tym przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków unijnych;
 7. planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań wydziału;
 8. udzielanie merytorycznego wsparcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w tym unijnych dla innych wydziałów, jednostek pomocniczych gminy, jednostek organizacyjnych gminy;
 9. rozliczanie środków finansowych uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.
 10. prowadzenie spraw związanych z promocją gminy w szczególności:
 11. prowadzenie bazy informacyjnej o gminie,
 12. przygotowywanie materiałów promocyjnych w tym publikacji, wydawnictw, filmów, zdjęć;
 13. planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją oraz współdziałanie
  z innymi podmiotami w ich realizacji;
 14. przekazywanie informacji o gminie i pracy jego organów do prasy, radia i telewizji;
 15. zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi gminy, ukazującymi się w środkach
  masowego przekazu, gromadzenie ich i udzielanie sprostowań, komentarzy i informacji,
 16. prowadzenie kroniki gminy,
 17. promocji turystycznej;
 18. prowadzenie strony internetowej urzędu;
 19. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności
  prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 20. prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
 21. prowadzenie współpracy i korespondencji zagranicznej gminy, w tym z miastami partnerskimi,
 22. współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami w tym prowadzenie spraw związanych
  z przynależnością gminy lub jej organów do stowarzyszeń lub fundacji;
 23. prowadzenie kart obiektów hotelarskich i innych;
 24. prowadzenie kontroli obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
 25. promowanie przedsiębiorczości i prowadzenie w tym zakresie działalności informacyjnej;
 26. prowadzenie spraw z zakresu obsługi inwestorów;
 27. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców;
 28. prowadzenie spraw związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i innymi programami dotyczącymi wsi, a w szczególności:
 29. przygotowywanie dokumentów związanych z programami wiejskimi i wniosków aplikacyjnych gminy,
 30. nadzór nad realizacją programów o których mowa w lit.a,
 31. pomoc przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych składanych przez sołectwa,stowarzyszenia i fundacje działające na terenie gminy, jednostki organizacyjne instytucjekultury gminy;
 32. prowadzenie rejestru złożonych wniosków,
 33. rozliczanie pozyskanych środków finansowych;
 34. prowadzenie spraw związanych z turystyką;
 35. udział w konsultacjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących programów operacyjnych, innych dokumentów programowych i aplikacyjnych oraz procedur wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych;
 36. planowanie inwestycji i remontów;
 37. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontówprowadzonych przez gminę i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie;
 38. prowadzenie spraw w zakresie inwestycji prowadzonych przez gminę, w tym przygotowanie dokumentacji, kosztorysowanie, uzyskiwanie stosownych pozwoleń, nadzór nad ich realizacją;
 39. prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami;
 40. udzielanie merytorycznej pomocy jednostkom organizacyjnym i pomocniczym gminy w zakresie budownictwa;
 41. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu;
 42. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, programówochrony zabytków;
 43. prowadzenie spraw rewitalizacji;
 44. sporządzanie wniosków w celu pozyskania pomocy finansowej z programów pomocowych;
 45. rozliczanie środków uzyskanych z programów pomocowych oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Finansowo - Budżetowym;
 46. prowadzenie spraw określonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym:
 47. przygotowywanie procedury wyboru dostawcy, wykonawcy, usługodawcy,
 48. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy,
 49. przygotowywanie formularzy ofertowych dla oferentów,
 50. określanie terminów składania ofert, terminu przetargu, ogłaszanie przetargu,
 51. ogłaszanie zamówień publicznych poprzez ich zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub publikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 52. obsługa komisji przetargowej prowadzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 53. sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
 54. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
 55. przygotowywanie projektów umów z udzielonego zamówienia publicznego,
 56. udzielanie instruktażu pracownikom urzędu z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 57. ogłaszanie zamówień publicznych na stronach internetowych urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej, prasie, na tablicy ogłoszeń urzędu;
 58. prowadzenie spraw urzędu z zakresu zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych w oparciu o materiały z innych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za realizację zadań ujętych w budżecie gminy;
 59. realizacja zadań obronnych związanych z przygotowaniem w budownictwie, zagospodarowaniu przestrzennym w gminie, w tym wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 
  
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik – Kinga Kukuć
tel. 68 355 59 52
 
 
 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów;
 2. komputerowa rejestracja aktów stanu cywilnego;
 3. wprowadzanie zmian w aktach stanu cywilnego;
 4. przyjmowanie zapewnień stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa;
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
 8. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
 9. załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej;
 10. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą;
 11. odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego;
 12. wydawanie zezwoleń o skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 13. uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 14. prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego;
 15. przyjmowanie oświadczeń w sprawie zmiany imienia dziecka;
 16. uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych państw członkowskich dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa;
 17. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o powrocie do poprzedniego nazwiska, nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 18. wydawanie zezwoleń na sporządzenie aktów stanu cywilnego;
 19. sporządzanie wniosków do organu nadzoru w sprawach unieważnienia aktów stanu cywilnego dotyczących tego samego zdarzenia;
 20. udostępnianie innych informacji na podstawie aktów stanu cywilnego;
 21. wydawanie zezwoleń na zmianę nazwisk i imion;
 22. występowanie do organu nadzoru o wyrażenie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego;
 23. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej;
 24. organizowanie jubileuszy setnych urodzin mieszkańców gminy oraz długoletniego pożycia małżeńskiego;
 25. archiwizacja dokumentów stanu cywilnego i prowadzenie archiwum;
Wydział Spraw Społecznych
Kierownik – Kinga Kukuć
tel. 68 355 59 52
 
1) prowadzenie rejestru stałych i czasowych mieszkańców gminy;
2) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego;
3) przyjmowanie zgłoszeń o wymeldowywanie osób z pobytu stałego i czasowego;
4) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania dotyczących cudzoziemców;
5) aktualizowanie rejestru wyborców w oparciu o rejestr stały mieszkańców;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania na pobyt stały i czasowy na wniosek strony lub z urzędu;
7) sporządzanie wykazów kobiet i mężczyzn podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej;
8) sporządzanie wykazu mężczyzn podlegających kwalifikacji wojskowej;
9) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
10) zawiadamianie szkół o zmianach dotyczących dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
11) zawiadamianie wojewody o wszelkich zmianach danych osobowych mieszkańców gminy;
12) prowadzenie rejestru wyborców w formie kartotekowej i elektronicznej;
13) wydawanie poświadczeń zameldowania oraz zaświadczeń o zameldowaniu;
14) udostępnianie danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych;
15) przyjmowanie i elektroniczne przetwarzanie wniosków o wydanie, wymianę dowodów osobistych;
16) prowadzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych;
17) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
18) realizowanie zadań związanych z wyborami i referendami w zakresie swoich kompetencji;
19) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
a) ogłaszanie konkursów na zadania z zakresu zdrowia, spraw społecznych i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) rozliczanie prawidłowości wykonania tych zadań;
20) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej świadczonej przez placówki otwartej opieki zdrowotnej;
21) opracowywanie i realizacja gminnych programów zdrowotnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 17:44:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 17:56:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Suski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-09 09:50:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony