ˆ

Statut Biblioteki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut biblioteki

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W KOŻUCHOWIE

I. Przepisy ogólne
§1
Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy jest:
1. Ustawa z dznia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539) z póź. zm.
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 Nr 13, poz. 123)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 141, poz. 1591)
4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003 Nr 16, poz. 148 z zm.)
5. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694 z zm.)
6. Postanowienia niniejszego statutu.
§2
Bibiloteka jest samorządową instytucją kultury i uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury.
§3
Biblioteka ma swoją siedzibę w Kożuchowie.
§4
Terenem działania biblioteki jest miasto i gmina Kożuchów.
§5
Biblioteka może działać w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§6
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Kożuchowa.
§7
Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze.
§8
Biblioteka używa okrągłej pieczęci, zawierającej po środku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu
 
II. Cele i zadania Biblioteki
§9
Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i czytelniczych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie systemu bibliotecznego.
§10
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie, dokumentujących dorobek naukowy, kulturalny i gospodarczy.
2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie na miejscu i wypożyczanie zbiorów, prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, edukacyjnej, informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych.
§11
Biblioteka może podejmować inne zadania kulturalno-oświatowe celem zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta i gminy.
 
III. Organy Biblioteki i jej organizacja
§12
1. Biblioteką kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kożuchowa po zasięgnięciu opinii związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece, a także Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.
§13
1. W Bibliotece ztrudnia się pracowników służby bibliotecznej, pracowników administracji i obsługi. W miare potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści innych dziedzin związnych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor.
§14
Wynagrodzenie wszystkich pracownków Biblioteki określa regulamin Wynagradzania pracowników Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy w Kożuchowie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.
§15
Miejską sieć biblioteczną tworzą następujące jednostki organizacyjne Biblioteki:
1. Wypożyczalnia dla dorosłych,
2. Czytelnia,
3. Oddział dla dzieci,
4. Dział gromadzenia i opracowania zbiorów,
5. Filia nr 1 w Kożuchowie.
§16
Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą filie biblioteczne:
1. Filia-Broniszów,
2. Filia-mirocin Średni,
3. Filia-Solniki,
4. Filia-Studzieniec,
5. Filia-Stypułów,
6. Filia-Lasocin.
§17
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania różnych kategorii zbiorów bibliotecznych.
§18
Szczegółową organizację biblioteki oraz zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Biblioteki w Regulaminie organizacyjnym Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy w Kożuchowie po zasięgnięciu opinii organizatora, związków i stowarzyszeń zawodowych działających w Bibliotece.
§19
Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
§20
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§21
Przy Bibliotece może działać rada biblioteczna, jako organ o charakterze doradczym i opiniotwórczym, działająca na podstawie własnego statutu.
 
IV. Gospodarka finansowa Biblioteki
§22
Biblioteka gospodaruje smodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§23
Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
§24
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Plan działalności zawiera w miarę potrzeb plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§25
Bibioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływ przeznaczać na cele statutowe.
§26
Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.
§27
Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§28
Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 
V. Postanowienia końcowe
§29
zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 22:43:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 22:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 22:43:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »