ˆ

Wydział Spraw Społecznych

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad trzy miesiące

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-12 01:24:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 722 z późn. zm.).
 
Opis:
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ) t.j. Dz. U .z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ).
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
Sprawę załatwia:
Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1A,
Wydział Społeczny – wejście B, pokój 33, tel. 68 355 59 58
 
Załącznik do procedury:
  • zgłoszenie pobytu stałego
  • zgłoszenie pobytu czasowego
  • pełnomocnictwo – w przypadku zameldowania przez pełnomocnika
Dokumenty od wnioskodawcy:
  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  
 
 
Opłaty
Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy  o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy".
Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej    w wysokości 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie z wyjątkiem  pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 
Składający wniosek:
-  o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
-  złożenie pełnomocnictwa
jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej, której dokonać można bez prowizji w kasie  Banku Spółdzielczego w Kożuchowie przy ul. Klasztornej oraz bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kożuchowie nr: 60 9673 0007 0000 0000 1007 0002
 
Termin i sposób załatwienia:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Tryb odwoławczy
Brak
Dodatkowe informacje:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-12 01:01:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-12 01:24:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-12 11:00:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1527 raz(y)