ˆ

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Szczegóły informacji

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek w Kożuchowie

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-20 11:42:19 przez Józef Piasecki

UCHWAŁA NR XVII/122/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn.
zm.2)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Użyte w Uchwale Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK”
w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 119, poz. 1776; z 2011r. Nr 85, poz. 1682) w różnej liczbie
i przypadku wyrazy „Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie” zastępuje
się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Centrum Kultury „ZAMEK”
w Kożuchowie”.
2. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK”
w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 119, poz. 1776; z 2011r. Nr 85, poz. 1682) otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2015 r.

Statut
Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie zwane dalej „Centrum Kultury” działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.);
2) ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.);
3) uchwały Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie
utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK”
w Kożuchowie ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 119, poz. 1775 );
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);
6) postanowień niniejszego Statutu;
7) innych przepisów prawnych.
§ 2. 1. Centrum Kultury zostało wpisane do rejestru Instytucji Kultury Gminy Kożuchów pod
pozycją 1 w dniu 2 stycznia 2003 roku.
2. Centrum Kultury prowadzi swoją działalność na terenie Gminy Kożuchów, całej Polski oraz
poza jej granicami.
3. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 14.
4. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 3. Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie:
1) tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury narodowej,
2) edukacji kulturalnej poprzez prezentacje różnych form sztuki i kultury głównie polskiej, a także
europejskiej i światowej,
3) organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnych i wychowania przez sztukę,
4) zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz tworzenia i upowszechniania materiałów
filmowych fonograficznych.
§ 4. Do szczególnego zakresu działania należy:
1) w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury:
a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych przez
organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej,
b) prowadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona, organizowanie i udostępnianie dóbr kultury,
c) prowadzenie działalności instruktorsko - metodycznej w formie opieki merytorycznej nad
działalnością kulturalną w środowisku lokalnym,
d) prowadzenie zajęć i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
e) udzielanie pomocy specjalistycznej inicjatywom społeczno – kulturalnym,
f) organizacja wystaw, wernisaży, spotkań, lekcji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów,
g) organizowanie plenerów artystycznych,
h) prowadzenie impresariatu artystycznego,
i) organizowanie imprez artystycznych, turystycznych, środowiskowych wraz z obsługą sceny
mobilnej,
j) prowadzenie działalności wydawniczej własnej i zleconej,
k) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, obrzędowych i innych),
l) odpłatne udostępnianie pomieszczeń w celu organizowania imprez okolicznościowych,
obrzędowych dla instytucji, zakładów pracy, osób fizycznych, placówek oświatowych, organizacji
pozarządowych,
ł) prowadzenie prac remontowych i budowlanych wraz z możliwością pozyskiwania środków na ten
cel w nieruchomościach przeznaczonych na działalność kulturalną Centrum Kultury stanowiących
własność oraz będących w jego posiadaniu,
m) tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji,
a także historii regionu,
n) wspieranie integracji społecznej mieszkańców,
o) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
p) podejmowanie działań ukierunkowanych na integrowanie lokalnych twórców,
r) ochrona tradycji kulturowych i dziedzictwa kulturowego miasta i gminy,
s) współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi zespołami i twórcami
amatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami uczestniczącymi w ruchu
kulturalnym,
t) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
2) w zakresie upowszechniania filmu:
a) zapewnienie powszechnego dostępu do wartościowych dzieł polskiej i światowej sztuki
filmowej,
b) organizowanie przeglądów, festiwali, konkursów, sympozjów i szkoleń,
3) w zakresie upowszechniania muzyki:
a) upowszechnianie kultury muzycznej, pogłębianie wiedzy o muzyce ze szczególnym
uwzględnieniem twórczości polskiej, światowej i innej,
b) inspirowanie i organizowanie popisów, koncertów, odczytów, audycji muzycznych,
c) organizowanie zajęć, szkoleń, spotkań tematycznych,
4) prowadzenie działalności w zakresie usług hotelarskich.
§ 5. 1. Na czele Centrum Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na
zewnątrz.
2. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Kożuchowa.
Rozdział 3.
Majątek i finanse
§ 6. 1. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz
prowadzi samodzielna gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej o której mowa w § 1 pkt 1.
3. Działalność Centrum Kultury jest finansowana z dotacji organizatora, z wpływów z prowadzonej
działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze środków otrzymanych od osób
prawnych i fizycznych, jak również z dotacji w ramach projektów i środków pozyskanych
z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan działalności, zatwierdzony
przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Kożuchowa.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 7. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1997 roku o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) instytucje kultury działają na
podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
W związku z utworzeniem w Gminie Kożuchów nowej jednostki budżetowej realizującej zadania
z zakresu sportu i rekreacji zaistniała konieczność zmiany statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i
Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie, w tym jego nazwy na Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
oraz skreślono punkty dotyczące działalności z zakresu sportu i rekreacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Piasecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Niezgodzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 11:42:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 11:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 11:42:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1498 raz(y)