ˆ

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Szczegóły informacji

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek w Kożuchowie

Informacja ogłoszona dnia 2016-01-20 11:54:00 przez Józef Piasecki

UCHWAŁA NR XX/151/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.1))
Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
„ZAMEK” w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz.
1682; z 2015 r., poz. 1665) w § 5 po ustępie 2 dodaje się kolejne ustępy w brzmieniu:
„3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Kożuchowa.
4. Organem doradczym Centrum Kultury jest Społeczna Rada Kultury składająca się z 10 osób.
5. Społeczną Radę Kultury powołuje Burmistrz Kożuchowa.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 423; z 2015 r., poz. 337.

Uzasadnienie

Zmiany w Statucie Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16
grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
„ZAMEK” w Kożuchowie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119, poz. 1776; z 2011 r., Nr 85, poz.
1682; z 2015 r., poz. 1665) mają na celu wskazanie organu powołującego i odwołującego
dyrektora instytucji kultury oraz wskazanie organu doradczego instytucji kultury i organu
powołującego organ doradczy.
Podjęcie w/w uchwały nie spowoduje zmian w budżecie Gminy Kożuchów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Piasecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Niezgodzki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-20 11:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-20 11:54:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-20 11:54:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1508 raz(y)