ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kożuchowie

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 3 w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Publiczne Przedszkole nr 3 w Kożuchowie

Data udostępnienia: 2023-05-17

Ogłoszono dnia: 2023-05-17

Termin składania dokumentów: 2023-05-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2023

Id ogłoszenia: 4/2023

Zlecający: Burmistrz Kożuchowa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu na stanowisko dyrektora w/w placówki oświatowej może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1449 z późn. zm.).
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

-

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela; 
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 z późn. zm.);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16) podpisaną klauzulę informacyjną, której druk stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-05-31 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kożuchowie" w terminie do dnia 31 maja 2023r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. 
Adres skrytki na ePUAP- /j6ir22o6iy/skrytka

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Suski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-17 09:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Suski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-17 09:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Suski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-17 09:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony