ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-18 10:19:01 przez Marzena Grabowska

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2020 – 12 – 18
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
 2. uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/217/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 1. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej. Zakres świadczonych usług, stanowiące oczekiwane rezultaty, obejmuje:
 1. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych;
 2. organizację szkoleń/warsztatów zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej - szkolenia
  i warsztaty mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19;
 3. udostępnianie pomieszczeń organizacjom pozarządowym, sprzętu i wyposażenia, w tym między innymi na działania statutowe organizacji, prowadzenia działalności biurowej, zapewnienie dostępu do biblioteczki itp.;
 4. animację społeczności lokalnej (np. organizowanie spotkań organizacji z mieszkańcami – spotkania dedykowane poszczególnym grupom, np. dzieciom i młodzieży, seniorom, osobom bezrobotnym itp.); spotkania mogą odbywać się w trybie stacjonarnym lub online w przypadku utrzymywania się zagrożenia epidemicznego Covid19.
Zadanie będzie realizowane przy współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 
Celem zadania jest wsparcie organizacyjne, rzeczowe i merytoryczne (poradnictwo, szkolenia) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy oraz wsparcie aktywności społeczności lokalnej.
 
 1. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
 
W latach poprzednich przekazano na realizację tego rodzaju zadania:
- 30 000,00 zł - 2019 r.,
- 40 000,00 zł - 2020 r.
 
Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
 1. Wkład własny oferenta w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy realizujących zadania
  na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
 4. posiadają minimum dwuletnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
 5. dysponują lokalem pozbawionym barier funkcjonalnych, usytuowanym w miejscu dostępnym
  dla seniorów oraz przystosowanym do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych;
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 1
  do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań ( Dz. U. poz. 2057).
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
 2. aktualny statut organizacji (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).
 
Wymagane jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w części III. Opis zadania pkt. 6 oferty (nieuzupełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami będzie uznane za błąd formalny).
 
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania: od dnia 15.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.
 
 1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 50 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy oraz aneksu do umowy.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80 % założonych w ogłoszeniu rezultatów.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane
na to zadanie.
 
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania wskazanego w umowie.
 
 1. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą programu „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
do 11.01.2021 r. do godziny 15:30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację, zgodnie z zapisami w statucie, należy przesłać lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego”, w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – urna przy wejściu do budynku A, w godzinach pracy Urzędu w terminie
do dnia 12.01.2021 r. (obowiązuje data wpływu do urzędu).
 
Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.
 
 1. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 
 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 3. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
 4. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
 5. oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy
  i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),
 1. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,
 2. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”
 
 1. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
 1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
 1. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone
  są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 5.01.2021 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony