ˆ

Wydział Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sekretarz Gminy: Anna Mikołajczyk - tel. 68 4109 705, sekretariat
Naczelnik: Kamila Korman - tel. 68 4109 706 pokój nr 14c

Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 1, 3, 6,15, 30.

Pracownicy:
  • Sylwia Smurawińska, tel. 68 4109 702, sekretariat
  • Anna Staniszewska - tel. 68 4109 700, BOI,
  • Dawid Gierczyński, tel. 68 4109 708, pokój nr 1,
  • Rafał Gwiazdowski, tel. 68 4109 707, pokój nr 1,
  • Monika Karwowska-Pawłowska, tel. 68 4109 709, pokój nr 30
  • Agnieszka Kondratowicz, tel. 68 4109 711, pokój nr 6
  • Iwona Musik, tel. 68 4109 797, BOI
  • Natalia Gałązka, tel 68 4109 710, pokój nr 3

Zadania wydziału:
 
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w urzędzie;
3) prowadzenie kancelarii urzędu;
4) realizacja zadań związanych z obsługą interesanta i prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, a w szczególności:
a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
b) wydawanie druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu,
c) przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
d) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu,
e) aktualizacja informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń urzędu,
f) prowadzenie biblioteki aktów prawnych, publikacji oraz zbioru przepisów gminnych, udostępnianie i pomoc w korzystaniu z przepisów prawa,
g) przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do urzędu, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez urząd.
5) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza;
6) ścisła współpraca w zakresie kontroli z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
7) opracowywanie na zlecenie burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń;
8) prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
9) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników urzędu oraz sporządzanie na wniosek pracowników dokumentacji rentowo – emerytalnej do ZUS;
10) przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
11) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania;
12) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w urzędzie;
13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
14) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
15) rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło;
16) przygotowywanie projektów oraz prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez burmistrza;
17) organizacja i koordynacja praktyk zawodowych i staży w urzędzie;
18) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
19) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich;
20) prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, sporządzanie informacji niezbędnych do naliczania ryczałtów;
21) prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
22) przechowywanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania;
23) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
24) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
25) prowadzenie spraw związanych z naborem, dokształcaniem, przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz oceną pracowników urzędu;
26) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
27) zaopatrywanie urzędu w materiały i sprzęt biurowy;
28) zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
29) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających;
30) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu, za wyjątkiem bieżących remontów;
31) zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz dekorowanie budynku;
32) dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
33) prowadzenie archiwum zakładowego;
34) prowadzenie sekretariatu burmistrza;
35) prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza;
36) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie bieżącej analizy sposobu ich załatwiania;
37) obsługa rady i jej organów, w tym:
a) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i komisji rady, w tym m.in.
- sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji rady,
- zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji rady,
- prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady,
- przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach rady oraz w okresie międzysesyjnym  burmistrzowi,
- ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji komórkom organizacyjnym w urzędzie bądź kierownikom jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
- organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego, udziału radnych w szkoleniach, seminariach, konferencjach itp.,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących  i pozostałych radnych,
b) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklara­cji, oświadczeń, apeli i przekazywanie ich do realizacji, po wskazaniu przez burmistrza komórki organizacyjnej, jednostki  organizacyjnej bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie,
c) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w BIP,
d) umieszczanie w BIP informacji o składzie rady i poszczególnych komisji, protokołów z posiedzeń rady oraz informacji o terminach sesji,
e) prowadzenie rejestru interpelacji radnych i nadzór nad terminem udzielania odpowie­dzi,
f) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i komisji rady,
g) przekazywanie aktów normatywnych organów gminy do nadzoru celem badania legalności oraz przesyłanie aktów stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
h) obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę,
i) przyjmowanie oraz przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych i innych oświadczeń wymaganych przepisami prawa oraz przesyłanie kopii właściwym instytucjom;
38) prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, współdziała­nie z nimi oraz obsługa wyborów w tych jednostkach;
39) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów;
40) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy, 
b) porozumień;
41) administrowanie siecią i systemami informatycznymi urzędu;
42) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
43) prowadzenie prac dotyczących zastosowania komputerów i systemów informatycznych w urzędzie;
44) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
45) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
46) administrowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy;
47) administrowanie strony BIP;
48) koordynowanie obsługi prawnej urzędu i jednostek organizacyjnych;
49) współpraca z innymi podmiotami przy organizacji uroczystości miejskich i świąt państwowych;
50) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
e) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu,
g) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
h) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
i) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta i gminy ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych kampanii i akcji edukacyjnych oraz profilaktycznych,
j) diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych oraz narkomanią,
k) nadzór nad świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi działającymi na terenie gminy,
l) realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
51) Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz Burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
e) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,
f) diagnoza problemów związanych z narkomanią,
g) realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Gierczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 08:34:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 09:05:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 12:02:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »