ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skarbnik Gminy: Ilona Ogiba - tel. 68 4109 720, pokój nr 17
Naczelnik Wydziału: Weronika Waszkiewicz - tel. 68 4109 721, pokój nr 31
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kasa.
 
Pracownicy:
 • Barbara Zastawna - tel. 68 4109 736, kasa urzedu,
 • Renata Piwowarczyk - tel. 68 4109 725, pokoj nr 30
 • ,Emilia Suszyńska - tel. 68 4109 737, pokój nr 18,
 • Sylwia Lenkiewicz - tel. 68 4109 734, pokój nr 19,
 • Lidia Rauba - tel. 68 4109 726, pokój nr 23,
 • Agnieszka Augustyniak - tel. 68 4109 723, pokój nr 21,
 • Aneta Cander - tel. 68 4109 722, pokój nr 21
 • Adrian Peno - tel. 68 4109 728, pokój nr 18,
 • Anna Bohatkiewicz-Sorn - tel. 68 4109 729, pokój nr 24,
 • Anna Kudełka - tel. 68 4109 727, pokój nr 23,
 • Grzegorz Szurgot - tel. 68 4109 735, pokój nr 20,
 • Agnieszka Szurgot - tel. 68 4109 738, pokój nr 22,
 • Daria Waszczuk - tel. 68 4109 739, pokój nr 19,
Do zadań Wydziału Finansowego należy:
 
1) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy i urzędu;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza;
3) udzielanie burmistrzowi pomocy w wykonywaniu budżetu gminy;
4) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności;
5) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem oraz ewidencją środków pochodzących z pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych, poręczeń i gwarancji;
6) kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych;
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
8) prowadzenie finansowej sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej;
9) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola
i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczących w szczególności:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych;
11) dokonywanie wymiaru podatków i prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód gminy;
12) prowadzenie ewidencji podatników podatków w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
13) prowadzenie rejestru decyzji podatkowych;
14) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;
15) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym;
16) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanie spraw na drogę sądową);
17) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych dla dłużników Gminy Krosno Odrzańskie;
18) kontrola podatników na terenie gminy z zakresu podatków i opłat należnych gminie;
19) prowadzenie rachunkowości w zakresie niepodatkowych dochodów gminy;
20) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu:
a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
c) opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych,
d) sprzedaży mienia gminy,
e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
f) grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem mandatów wystawianych przez Straż Miejską;
21) rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej i innych dochodów gminy pobieranych w drodze inkasa;
22) prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty należności niepodatkowych podlegających windykacji, przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach oraz opracowywanie sprawozdań;
23) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami;
24) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;
25) prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników urzędu oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno – prawnych w tym:
a) sporządzanie list płac,
b) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
c) sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
d) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych, sporządzanie dokumentów PIT,
e) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
26) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
27) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów do celów służbowych;
28) sporządzanie list diet radnych i sołtysów;
29) prowadzenie obsługi finansowej i organizacyjnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
30) prowadzenie w ramach budżetu gminy obsługi finansowej jednostek pomocniczych gminy i Funduszu Sołeckiego w tym coroczne przygotowywanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo;
31) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych;
32) przygotowywanie dokumentów do dokonywania przelewów;
33) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług;
34) prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji;
35) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz tabel amortyzacji środków trwałych;
36) obsługa kasowa gminy i urzędu oraz obsługiwanych przez urząd jednostek organizacyjnych;
37) obsługa urzędomatu;
38) współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i komornikami w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej;
39) naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej oraz stosowanie w praktyce ustawy o opłacie skarbowej;
40) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
41) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie udzielania tej pomocy;
42) koordynacja działań związanych z przyjmowaniem i zagospodarowywaniem spadków nabywanych przez gminę;
43) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu urzędu;
44) prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 09:20:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 09:21:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 13:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »