ˆ

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik: Jolanta Adułło-Hoffmann tel. (68) 4109 780, pokój nr 20 (Budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 8, 17, 18, 19.
 
Pracownicy:
  • Aneta Maryniec -tel. 68 4109 782, pokój nr 19,
  • Agnieszka Kaczoruk -tel. 68 4109 783, pokój nr 17,
  • Marzena Grabowska - tel. 68 4109 781, pokój nr 17
  • Angelika Przybylska - tel. 68 4109 787, pokój nr 19, Centrum Aktywności Lokalnej ul. Piastów 2
  • Beata Nowak - tel. 68 4109 732, pokój nr 18
  • Katarzyna Kaźmierczak, tel. 68 4109 733, pokój nr 18
  • Danuta Czarnota - tel. 68 4109 785, pokój nr 8
  • Gabriela Stasiorowska - tel. 68 4109 731, pokój nr 8
  • Anna Trzyna - tel. 68 4109 784, pokój nr 8
Zadania wydziału:
 
Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących:
a) prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej i archiwalnej,
b) organizacji pracy,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
2) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego przedszkoli i szkół podstawowych, a w szczególności:
a) zapewnienie warunków działania,
b) ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych,
c) zapewnienie obsługi organizacyjnej,
d) pomoc w realizacji innych zadań statutowych;
3) prowadzenie ewidencji i kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy;
4) zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5) zapewnienie warunków do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego;
6) ustalenie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic obwodów szkół podstawowych;
7) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz łączeniem w zespół i rozwiązywaniem zespołów, a także tworzenie filii szkół i przedszkoli;
8) przygotowywanie opinii dla osób prawnych i fizycznych w sprawie zakładania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół niepublicznych;
9) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
10) prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół;
11) sporządzanie wniosków o przekazanie dotacji oraz sprawozdań z realizacji dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
12) prowadzenie oświatowych baz danych w zakresie zadań organu prowadzącego;
13) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji;
14) przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych do zatwierdzenia przez organ prowadzący rocznych projektów organizacji przedszkoli i szkół podstawowych na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych projektów;
15) prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom - "Wtprawka szkolna";
16) wydawanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
17) dokonywanie oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych;
18) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o efektach kształcenia na każdym etapie szkolnej edukacji oraz przygotowywanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań;
19) prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego;
20) opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do pracy w innej szkole lub placówce;
21) wydawanie decyzji o uzupełnieniu etatu przez nauczyciela;
22) opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania stanowiska dot. obniżki nauczycielowi obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na wniosek dyrektora placówki;
23) organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek;
24) opracowywanie projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych;
25) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych,
26) negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami;
27) współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty;
28) prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty;
29) prowadzenie archiwum byłych pracowników szkół i przedszkoli;
30) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
31) koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia;
32) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej;
33) organizowanie dowozów uczniów do szkół i dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych;
34) organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół;
35) prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym;
36) koordynowanie spraw dotyczących działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej;
37) organizowanie gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej;
38) prowadzenie współpracy szkół i placówek w ramach programów unijnych i rządowych;
39) współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału;
40) przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
41) opiniowanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych;
42) nadzorowanie pod względem merytorycznym i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe;
43) zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin a zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
44) opracowywanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty;
45) współpraca z nadrzędnymi instytucjami w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej w celu realizacji zadań i programów o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim;
46) współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć;
47) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie: kultury, sportu, opieki społecznej, świadczenia pomocy osobom w trudnej sytuacji (Ośrodka Sportu i Rekreacji, Warsztatów Terapii Zajęciowych, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”) w zakresie ich zadań statutowych;
48) gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział;
49) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
50) koordynacja prac i obsługa działalności rady ds. kultury w przypadku jej powołania;
51) rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dzieci i opiekunów z terenu gminy;
52) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami;
53) coroczne sporządzanie struktur zatrudnienia w celu sporządzania sprawozdania osiągnięcia średniego poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli;
54) koordynowanie spraw dotyczących działalności Rady Seniorów;
55) obsługa w zakresie finansowo-księgowym, administracyjnym, organizacyjnym i kadrowym jednostek oświatowych, żłobka i klubu dziecięcego w ramach Centrum Usług Wspólnych;
56) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Gierczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 09:30:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 09:31:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-03 14:31:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »