ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Kirchhoff
Zastępca Naczelnika Wydziału: Lilia Jasińska
 
Siedziba: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 - budynek B, pokój nr 3
 
Naczelnik Wydziału - pokój nr 3, tel. 68 410 97 60, e-mail
 
Odpady komunalne - pokój nr 2, tel. 68 410 9768, e-mail
Odpady komunalne - pokój nr 2, tel. 68 410 9777, e-mail
Dzierżawa nieruchomości, odpady komunalne - pokój nr 2, tel. 68 4109769,
Sprzedaż mieszkań komunalnych, użytkowanie wieczyste - pokój nr 1, tel. 68 410 9765, e-mail
Sprzedaż nieruchomości gminnych, podziały i rozgraniczenia - pokój nr 1, tel. 68 410 9766, e-mail
Numeracja porządkowa nieruchomości i fundusz sołecki - pokój nr 4A, tel. 68 410 97 63, e-mail
Gospodarka mieszkaniowa - pokój nr 1, tel. 68 410 9767, e-mail
Rolnictwo, ochrona zwierząt i ochrona środowiska - pokój nr 4, tel. 68 410 9764, e-mail
Gospodarka komunalna, oświetlenie ulic - pokój nr 4, tel. 68 410 9761, e-mail
Ochrona środowiska - pokój nr 4, tel. 68 410 9762,
Zakres spraw i zadań do realizacji:
 
Zadania wydziału:
 
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:
1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy;
2. prowadzenie rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacja;
3. sporządzanie załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego;
4. sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowanie przetargów w tym zakresie;
5. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym na rzecz najemców;
6. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym;
7. wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
8. przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości;
9. prowadzenie spraw związanych z udziałem w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot;
10. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz gminy do realizacji celów publicznych;
11. opracowywanie dokumentacji terenowo- prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy;
12. regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości;
13. regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych;
14. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
15. prowadzenie spraw z zakresu znoszenia współwłasności nieruchomości;
16. realizacja zadań związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych;
17. przygotowywanie propozycji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich;
18. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu;
19. występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
20. opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza prawa pierwokupu;
21. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatne przejmowanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów;
22. prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników;
23. zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo-prawnej;
24. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych;
25. prowadzenie spraw w zakresie oddawania gruntów w wieczyste użytkowanie spółdzielniom, które mają roszczenia wymagalne;
26. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m. in.:
a) prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
b) organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
c) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych, w tym: wydawanie zaświadczeń
z teczek gospodarstw, wydawanie zaświadczeń o płaceniu składek funduszu emerytalnego,
d)  w zakresie szkód łowieckich,
e) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
f) przygotowywanie i prowadzenie spisów rolnych,
g) realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych  w rolnictwie,
h) wydawanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
j) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
k) zalesiania gruntów leśnych;
27. prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia
i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych);
28. sporządzanie w terminie do końca marca każdego roku, sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
29. prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przedstawianie burmistrzowi okresowych informacji o działalności Zakładu;
30. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego;
31. nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru;
32. przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe;
33. występowanie do zarządców w sprawach interwencyjnych w zakresie utrzymania, obsługi, remontów budynków mieszkaniowych na wniosek wspólnot mieszkaniowych i osób trzecich;
34. interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową;
35. kontrola i rozliczanie zarządcy z rzeczowego i finansowego wykonania dotacji otrzymanych z budżetu gminy;
36. uczestnictwo przedstawiciela komórki i obsługa działalności komisji
ds. mieszkaniowych (przydziały lokali, wypadki losowe);
37. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
38. przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
39. nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi, wyznaniowymi;
40. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:
a) organizowanie sprzątania ulic, placów, skwerów, parków i terenów komunalnych nie zagospodarowanych oraz takich, na których przerwano inwestycje gminne,
b) opracowywanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w mieście,
c) opracowywanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;
41. realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
e) opracowywanie informacji o ilości i rodzajach gazów lub płynów wprowadzonych do powietrza,
f) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
h) prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji środowiskowych;
42. realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
a w szczególności:
a) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
b) przygotowywanie dokumentacji na podstawie postępowania administracyjnego;
43. zakładanie i utrzymanie parków i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne;
44. utrzymywanie studzienek publicznych i cieków wodnych;
45. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
a) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
46. wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów;
47. wydawanie opinii o sposobie zagospodarowania składników mienia komunalnego nie będących nieruchomościami;
48. realizacja, przy współudziale Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w tym prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programów przeciwpowodziowych;
49. opiniowanie projektów prac geologicznych;
50. udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;
51. realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, a w szczególności:
a) zbieranie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) przygotowywanie decyzji Burmistrza określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami;
c) realizacja uchwały – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
52. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
53. obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi.
54. aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
55. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
56. opracowywanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja;
57. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia;
58. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami,
59. przygotowywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
60. przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
61. prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gminy, w tym udostępnianie informacji na temat gospodarowania odpadami w gminie na stronie internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl ;
62. monitoring funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
63. informowanie właściciela nieruchomości o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (książeczki opłat);
64. sporządzanie umów w zakresie zagospodarowania przeterminowanych leków z terenu gminy;
65. kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
66. monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę;
67. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
68. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem awarii oświetlenia ulicznego;
69. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
70. prowadzenie spraw dotyczących usuwania i utylizacji azbestu;
71. prowadzenie spraw dotyczących nadania nazw ulicom, skwerom i placom.
 
Godziny przyjmowania interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym:
poniedziałek: 7.30:-16:30
wtorek-czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-27 14:14:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Węglik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-27 14:14:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-11 08:26:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »