ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik: Małgorzata Kirchhoff,, tel. 68 4109 760, pokój nr 3 (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 15, 16, 17, 18, 19, 20.
 
Pracownicy:
  • Katarzyna Buratyńska - tel. 68 4109 766, pokój nr 1
  • Sylwia Suwald - tel. 68 4109 767 pokój nr 1
  • Sandra Wełnicka - tel. 68 4109 765 pokój nr 1
  • Lilia Jasińska - tel. 68 4109 763, pokój nr 4a
  • Ewa Kleczkowska-Świgoń - tel. 68 4109 762, pokój nr 4
  • Bogdan Matuszewski - tel. 68 4109 764, pokój nr 4
  • Monika Sobolewska - tel. 68 4109 768, pokój nr 2
  • Anna Rychlicka-Sieminiak, tel. 68 4109 779 pokój nr 2
  • Kamila Kuligowska-Piwko, tel. 68 4109 769 pokój nr 2
  • Robert Węglik - tel. 68 4109 761, pokój nr 4
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy;
2) prowadzenie rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacja;
3) sporządzanie załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego;
4) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowanie przetargów w tym zakresie;
5) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców;
6) sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych;
7) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym;
8) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
9) przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości;
10) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
11) prowadzenie spraw związanych z udziałem w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot;
12) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz gminy do realizacji celów publicznych;
13) opracowywanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy;
14) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości;
15) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych;
16) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
17) prowadzenie spraw z zakresu znoszenia współwłasności nieruchomości;
18) przygotowywanie propozycji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich;
19) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu;
20) nabywanie i aktualizacja mapy zasadniczej i map ewidencyjnych (dla celów wewnętrznych);
21) występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
22) opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza prawa pierwokupu;
23) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatne przejmowanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów;
24) prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników;
25) zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo-prawnej;
26) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m. in.:
a) prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
b) organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
c) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych, w tym: wydawanie zaświadczeń z teczek gospodarstw, wydawanie zaświadczeń o płaceniu składek funduszu emerytalnego,
d)  w zakresie szkód łowieckich,
e) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
f) przygotowywanie i prowadzenie spisów rolnych,
g) realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych  w rolnictwie,
h) wydawanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
j) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną;
27) prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych);
28) zawieranie umów na dzierżawę ogródków przydomowych oraz regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych;
29) sporządzanie w terminie do końca marca każdego roku, sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
30) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przedstawianie burmistrzowi okresowych informacji o działalności Zakładu;
31) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego;
32) nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru;
33) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe;
34) występowanie do zarządców w sprawach interwencyjnych w zakresie utrzymania, obsługi, remontów budynków mieszkaniowych na wniosek wspólnot mieszkaniowych i osób trzecich;
35) interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową;
36) kontrola i rozliczanie zarządcy z rzeczowego i finansowego wykonania dotacji otrzymanych z budżetu gminy;
37) uczestnictwo przedstawiciela wydziału i obsługa komisji ds. mieszkaniowych (przydziały lokali, wypadki losowe);
38) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) wydawanie zezwoleń na:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
39) przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
40) nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi, wyznaniowymi;
41) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, obejmujących w szczególności:
a) organizowanie sprzątania ulic, placów, skwerów, parków i terenów komunalnych nie zagospodarowanych,
b) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,
c) opracowywanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,
d) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
e) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
f) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gminy,
h) prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wśród mieszkańców gminy,
i) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
j) monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę,
k) opracowywanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja.
42) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
e) opracowywanie informacji o ilości i rodzajach gazów lub płynów wprowadzonych do powietrza,
f) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
43) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, a w szczególności:
a) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
b) przygotowywanie dokumentacji na podstawie postępowania administracyjnego;
44) zakładanie i utrzymanie parków i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne;
45) utrzymywanie studzien publicznych i cieków wodnych;
46) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
a) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
c) prowadzenie Tymczasowego Punktu Pobytu Psów Bezdomnych w Osiecznicy.
47) wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów;
48) wydawanie opinii o sposobie zagospodarowania składników mienia komunalnego nie będących nieruchomościami;
49) realizacja, przy współudziale Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w tym prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programów przeciwpowodziowych;
50) opiniowanie projektów prac geologicznych;
51) udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;
52) prowadzenie spraw z zakresu aktywnego zwalczanie bezrobocia, w tym:
a) organizacja robót publicznych,
b) organizacja prac społecznie użytecznych;
53) prowadzenie spraw związanych nadzorem nad świetlicami wiejskimi i mieniem przekazanym do użytkowania przez jednostki pomocnicze gminy;
54) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek pomocniczych;
55) prowadzenie spraw w zakresu merytorycznej obsługi Funduszu Sołeckiego, w tym: analiza wniosków składanych przez sołectwa, współpraca z sołectwami w zakresie realizacji zadań, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją zadań, opisywanie faktur pod względem merytorycznym;
56) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników;
57) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Komunalnym Sp. z o.o.;
58) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym:
a) opracowywanie postanowień w przedmiocie sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko,
b) przeprowadzanie procedury i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
59) opracowywanie postanowień – opinii w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
60) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie realizacji ustawy – Prawo łowieckie;
61) prowadzenie dokumentacji i opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych;
62) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) organizacji wyborów do izb,
b) zasięgania opinii izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa,  rozwoju wsi i rynków rolnych;
63) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki weterynaryjnej;
64) prowadzenie zadań finansowanych przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
65) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom i zmianą granic gminy;
66) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach;
67) inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych;
68) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, w tym sporządzanie i rozliczanie umów;
69) prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem;
70) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej wystawianie tytułów wykonawczych dla dłużników Gminy Krosno Odrzańskie posiadających miejsce zamieszkania bądź siedzibę wyłącznie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
71) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg z tytułu opłaty za odpady komunalne tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie;
72) przygotowywanie dokumentacji i decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Korman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 09:45:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 09:46:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Węglik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-21 15:08:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »