ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik: Katarzyna Krynicka tel. 68 4109 770, pokój nr 9 (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 9, 10, 12, 13, 15
 
Pracownicy:
  • Waldemar Pelec - tel. 68 4109 771, pokój nr 10,
  • Ryszard Słupski - tel. 68 4109 776, pokój nr 13,
  • Sylwia Kołodziej - tel 68 4109 772, pokój nr 15
  • Małgorzata Marzol - tel 68 4109 774, pokój nr 15
  • Anna Bartoszek - tel. 68 4109 775, pokój nr 13
Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy:
 
1) organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
2) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania inwestycji gminnych;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych:
a) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
d) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
e) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
f) nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych
lub remontowych,
g) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,
h) przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
4) opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
5) rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
b) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
c) przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania,
d) ochronę zabytków;
6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe;
7) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;
8) przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych;
9) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
10) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych;
11) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych;
12) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie realizacji zadań ujętych
w programach rozwoju obszarów wiejskich;
13) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu;
14) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych;
15)  ustalanie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych i instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
16) uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w placówkach oświatowych i kultury oraz rozliczanie przyznanych środków;
17) dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
18) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych;
19) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z obsługą wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
20) inicjowanie, koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium;
21) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
22) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
23) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
24) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych;
25) opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości;
26) wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie gminy;
27) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
28) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją inwestycyjną zdegradowanych obszarów miasta;
29) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, prowadzenia inwestycji drogowych
i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
b) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,
c) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przeprowadzanie przetargów na prowadzenie robót remontowych,
d) prowadzenie inżynierii ruchu,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,
g) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem parkingów miejskich,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową
w pasie drogowym dróg gminnych,
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
j) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
k) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
l) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
m) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
n) zaliczanie dróg do kategorii dróg wewnętrznych i zakładowych,
o) opracowywanie planów remontów i napraw dróg gminnych;
30) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości procedur udzielania zamówień oraz prowadzenie obsługi gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
b) przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,
c) przygotowywanie propozycji składów komisji przetargowych,
d) obsługa administracyjna komisji przetargowych,
e) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości,
f) tworzenie harmonogramu zamówień publicznych zadań ujętych w budżecie Gminy
w porozumieniu z kierownikami,
g) udzielanie instruktażu wszystkim pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych,
h) realizacja zamówień publicznych urzędu o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł netto;
31) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz realizacja obowiązków gminy wynikających
z ustawy o ochronie zabytków;
32) realizacja zadań w zakresie budowy przystanków;
33) prowadzenie spraw dotyczących bieżących remontów Urzędu;
34) analiza i szacowanie kosztów budżetów obywatelskich;
35) realizacja zadań związanych z transportem publicznym;
36) współpraca z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy;
37) koordynowanie konsultacji z gminą dotyczących inwestycji realizowanych na terenie gminy przez inne podmioty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 10:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 10:03:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15 09:13:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »