ˆ

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO
adres e-mail: 
 
Kierownik USC - Naczelnik Wydziału: Mirosław Kossowski, tel. 68 4109 750, pokój nr 4a.
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 2, 2a, 4, 4a.
 
Godziny przyjmowania interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym:
 
poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 14:00
 
Pracownicy:
• Agnieszka Haręża - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 751, pokój nr 4, 
• Dariusz Sawicki - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 752, pokój nr 4, 
• Beata Kujawa- tel. 68 4109 754, pokój nr 2 (ewidencja ludności), 
• Renata Czekalska - tel. 68 4109 753, pokój nr 2 (dowody osobiste),
• Marek Sukiennik - tel. 68 4109 756, pokój nr 2a (zarządzanie kryzysowe, sprawy OSP)
• Krzysztof Pobiedziński - tel. 68 4109 755, pokój nr 2a (sprawy obronności, Obrona Cywilna),
 

 
Do zadań Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należą:
1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4) przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
5) współpraca z organami Policji w zakresie spraw meldunkowych;
6) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności;
7) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;
8) prowadzenie rejestru wyborców;
9) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
10) sporządzanie spisów wyborców oraz udział w organizacji wyborów powszechnych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
11) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji  o wpisaniu lub skreśleniu z rejestru wyborców;
12) zawiadamianie o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa odpowiednich organów i instytucji;
13) przekazywanie odpowiednich danych, celem nadania numeru ewidencyjnego;
14) wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych, Policji i Straży Miejskiej, opieki społecznej i innymi instytucjami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów;
16) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
17) przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń;
18) przygotowywanie decyzji zezwalających na organizowanie imprez masowych;
19) współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny;
20) realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
a)prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
 • sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,
 • wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – wnioskowanie o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub przygotowanie decyzji o zastosowaniu sankcji przewidzianych prawem,
c) przygotowywanie decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony RP,
d) prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony RP,
e) opracowywanie planów i realizacja szkolenia obronnego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
f) organizowanie akcji kurierskiej,
g) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
21) organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
22) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
23) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej;
24) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
25) organizacja formacji obrony cywilnej i utrzymanie ich w stanie gotowości do działania;
26) organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
27) organizowanie współdziałania w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
28) przygotowanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz koordynowanie tych działań;
29) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego oraz środków obrony cywilnej;
30) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;
31) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej;
32) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych;
33) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
34) Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) dokonywanie  rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego,
b) przyjmowanie oświadczeń:
 • o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
 • o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 • o uznaniu ojcostwa,
 • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 • o zmianie imienia dziecka,
 • o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci;
c) sporządzanie protokołów:
 • zgłoszenia urodzenia dziecka,
 • zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
d) wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
 • małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
 • sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
 • sądowego ustalenia ojcostwa,
 • przysposobienia dziecka,
 • wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
 • sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,
 • unieważnienia aktu stanu cywilnego,
 • decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),
 • informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
 • informacji o zgonie,
e) załatwianie spraw w zakresie:
 • wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
 • prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
f) wydawanie zezwoleń:
 • na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g) wydawanie decyzji w zakresie:
 • zmiany imion i nazwisk na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
h) wydawanie zaświadczeń w sprawach:
 • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 41. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
 • o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
 • innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
i) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
j) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
k) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów,
l) przekazywanie ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego,
m) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia  małżeńskiego);
35) prowadzenie spraw o wymeldowaniu „z urzędu” osób, które opuściły miejsce stałego pobytu z pominięciem obowiązku wymeldowania się;
36) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kossowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 10:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 10:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Kossowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-26 13:13:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »