ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO
adres e-mail: 
 
Kierownik USC - Naczelnik Wydziału: Mirosław Kossowski, tel. 68 4109 750, pokój nr 4a.
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 2, 2a, 4, 4a.
 
Godziny przyjmowania interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym:
 
poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 8:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 14:00
 
Pracownicy:
• Agnieszka Haręża - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 751, pokój nr 4, 
• Dariusz Sawicki - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 752, pokój nr 4, 
• Beata Kujawa- tel. 68 4109 754, pokój nr 2 (ewidencja ludności), 
• Renata Czekalska - tel. 68 4109 753, pokój nr 2 (dowody osobiste),
• Marek Sukiennik - tel. 68 4109 756, pokój nr 2a (zarządzanie kryzysowe, sprawy OSP)
• Krzysztof Pobiedziński - tel. 68 4109 755, pokój nr 2a (sprawy obronności, Obrona Cywilna),
 
Do zadań Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należą:
 
1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz aktualizacja jego elektronicznej bazy na podstawie rejestru PESEL;
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, utratą i zniszczeniem dowodów osobistych;
3) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obywateli polskich;
5) wprowadzanie na wniosek osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL ich danych do Rejestru Danych Kontaktowych;
6) współpraca z organami Policji w zakresie spraw meldunkowych;
7) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji rejestru PESEL;
8) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i czasowego oraz zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego cudzoziemców;
9) prowadzenie rejestru wyborców;
10) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
11) sporządzanie spisów wyborców oraz udział w organizacji wyborów powszechnych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
12) aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców;
13) aktualizacja rejestru PESEL w zakresie zmiany stanu cywilnego, imion i nazwisk;
14) nadawanie numeru PESEL noworodkom oraz innym osobom w sytuacjach objętych odrębnymi przepisami;
15) wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) wydawanie wypisów z rejestru mieszkańców instytucjom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
17) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności oraz w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
18) przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń;
19) współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny;
20) realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
- sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,
- organizowanie i przeprowadzenie wezwań osób do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
- wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – wnioskowanie o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub przygotowanie decyzji o zastosowaniu sankcji przewidzianych prawem,
c) przygotowywanie decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony RP,
d) prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony RP,
e) opracowywanie planów i realizacja szkolenia obronnego pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
f) organizowanie akcji kurierskiej,
g) współudział w realizacji zadań związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów i niewybuchów z okresu II wojny światowej oraz innych przedmiotów niebezpiecznych stwarzających zagrożenia dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie;
21) organizowanie prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
22) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
23) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej;
24) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
25) organizacja formacji obrony cywilnej i utrzymanie ich w stanie gotowości do działania;
26) organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
27) współdziałanie w prowadzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie akcjach ratunkowych związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych lub sytuacji kryzysowych o znamionach klęski żywiołowej;
28) przygotowanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz koordynowanie tych działań;
29) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki zarządzania kryzysowego, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego oraz środków obrony cywilnej;
30) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;
31) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej;
32) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych;
33) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy we współpracy z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
34) organizowane zadań stałego dyżuru Burmistrza Krosna Odrzańskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
35) współudział w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska;
36) przygotowywanie decyzji zezwalających na organizowanie imprez masowych;
37) Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze Stanu Cywilnego,
b) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu ojcostwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- o zmianie imienia dziecka,
- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci;
c) sporządzanie protokołów:
- zgłoszenia urodzenia dziecka,
- zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- zgłoszenia zgonu,
- przyjęcia oświadczeń o zawarciu małżeństwa,
d) wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
- małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
- sądowego ustalenia ojcostwa,
- przysposobienia dziecka,
- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,
- unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),
- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
- informacji o zgonie współmałżonka,
e) załatwianie spraw w zakresie:
- wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
- prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, aktu stanu cywilnego,
f) wydawanie zezwoleń:
- na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g) wydawanie decyzji w zakresie:
- zmiany imion i nazwisk na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
h) wydawanie zaświadczeń w sprawach:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 41. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
- innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
i) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego oraz formularzy wielojęzycznych,
j) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
k) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i prowadzonych do nich skorowidzów powstałych do 2015 roku;
l) przekazywanie ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego,
m) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100. rocznicę urodzin oraz 50-lecie, 60-lecie i 65-lecie pożycia małżeńskiego);
38) prowadzenie spraw o wymeldowaniu „z urzędu” osób, które opuściły miejsce stałego pobytu z pominięciem obowiązku wymeldowania się;
39) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dawid Gierczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-08-09 10:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-08-09 10:15:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-15 09:12:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20018 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »