ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-24 14:59:27 przez Tomasz Hoppen

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 
Z uwagi na błędy jakie wystąpiły na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie, polegające na nie ukazaniu się części ogłoszenia wydłuża się termin składania ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim do dnia 9 maja 2012 r. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.
 
                                           Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                  Marek Cebula
 
 
Krosno Odrzańskie, 2012-04-24
 
BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO
informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy
 i ogłasza nabór na stanowisko
 
KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 
I.   Miejsce zatrudnienia – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
 
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba która:
1.        Posiada obywatelstwo polskie.
2.        Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3.       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.       Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5.       Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
6.        Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub prowadził działalność gospodarczą w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
- zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.)
 
B. Wymagania dodatkowe.
1.        Znajomość przepisów prawa z zakresu:
a)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 – tekst jednolity ze zm.),
b)       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
c)       ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 – t.j. ze zm.),
d)       ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 127, poz. 857 ze zm.),
e)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
f)         znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej,
g)       znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
2.        Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność.
3.        Umiejętności organizacyjno – menedżerskie.
4.        Znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.        Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.        Kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze statutem ośrodka, w zakresie m.in.:
a)       odpowiedzialność za całokształt działalności OS i R, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem,
b)       zapewnienie właściwej i terminowe realizacji zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji,
c)       organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych,
d)       koordynacja życia sportowego i działalności rekreacyjno – sportowej w mieście, ustalanie miejskiego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją,
e)      organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i turystycznym integrujących społeczność miasta i propagujących zdrowy styl życia,
f)         zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych,
g)       współdziałanie ze szkołami, przedszkolami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i koordynowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego i przedszkolnego na terenie miasta,
h)       administrowanie obiektami i terenami sportowo rekreacyjnymi, utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,
i)         udostępnianie na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych administrowanych obiektów z uwzględnieniem polityki miasta oraz zasad gospodarności i efektywności,
j)         przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo – finansowych, sprawozdań i wniosków,
k)        sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników ,
l)         występowanie o środki finansowe z różnych źródeł,
m)      prowadzenie różnorodnych działań popularyzatorskich sport, rekreację i turystykę na terenie miasta i gminy,
n)       ustalanie regulaminów i procedur obowiązujących w OS i R.
2.        Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.
3.        Prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy.
4.        Dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem.
5.        Wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych pracowników.
6.        W zakresie wewnętrznej organizacji pracy:
a) organizacja i podział pracy,
b) nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1.        Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.        List motywacyjny.
3.        Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.
4.        Kserokopia dowodu osobistego.
5.        Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6.       Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
7.       Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
8.        Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9.        Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
10.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
11.     Autorską pisemną koncepcję programową Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfiką miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz działalnością pozostałych instytucji.
12.     Oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, koncepcja, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia, oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
 
VI. 1. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko kierownicze.
 
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 
VII. Sposób i termin składania ofert:
 
1.        Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu miasta lub drogą pocztową do dnia 9 maja 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.        Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Krośnie Odrzańskim”
3.        Kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w siedzibie OS i R Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Klauzula powinna być opatrzona datą oraz własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.
          Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną
do kontaktu z kandydatem jest: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  Telefon kontaktowy: 68 383 50 17 wew. 126
 
 
         Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                        Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-24 14:54:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-24 14:59:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-21 14:20:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony