ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim im. Marii Skłodowskiej - Curie

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-18 08:33:54 przez Tomasz Hoppen

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Załącznik do Zarządzenia nr 48/12
Burmistrza Krosna Odrzańskiego
z dnia 9 maja 2012 r.
 
OGŁOSZENIE KONKURSU
 NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PROWADZONEJ
PRZEZ GMINĘ KROSNO ODRZAŃSKIE
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
 
 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21; 66-600 Krosno Odrzańskie,
 
I.                    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), a w szczególności:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje   do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub przedszkolu,
b)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)      uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub
e)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
f)       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższe,
g)      spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i)        nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)        nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
k)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
l)        ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej  lub przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b-k.
2)      Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b)      ukończyła studia magisterskie,
c)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d)      mapełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f)       spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b, g, i, k.
II.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola lub szkoły,
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy,
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.   z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia  18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.) –  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III.                Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
IV.                Oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim” w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie  i w miejscu ogólnodostępnym - na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 ; 66-600 Krosno Odrzańskie lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (budynek A)    w godzinach pracy urzędu.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
V.                  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
VI.                O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
                 Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                    Marek Cebula
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-18 08:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-18 08:33:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-21 14:19:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony