ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracji Budynków Komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-23 10:54:51 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-11-23

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Kierownika Działu Administracji Budynków Komunalnych
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
II. Forma zatrudnienia:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku.
Kandydatem może być osoba która:

Wymagania niezbędne:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: prawno-administracyjne, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.
4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
5. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami. 
6. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami /wskazane uprawnienia w tym zakresie/.
7. Posiada biegłą znajomość pakietu MS Office.
8. Zna zagadnienia z zakresu windykacji,
9. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce gruntami,
ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawie o własności lokali, ustawy o gospodarce komunalnej, ochrony danych osobowych i informacji,
10. Posiada prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
1. Cechuje się zaangażowaniem i dużą motywacją do pracy i osiąganych wyników, samodzielnością i kreatywnością w działaniu.
2. Jest dyspozycyjna i obowiązkowa.
3. W bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością.
4. Posiada umiejętności zarządzania zespołem i zdolność planowania pracy w zespole.
5. Posiada umiejętność myślenia strategicznego.
6. Posiada umiejętność rozwiązywania spraw spornych z najemcami oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
7. Posiada umiejętność negocjacji.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Działu zgodnie z określonymi dla Działu zadaniami oraz wytycznymi Dyrektora Zakładu.
2. Prawidłowe organizowanie pracy kierowanego zespołu i podziału pracy pomiędzy pracowników w tym:
1) ustalanie zakresów czynności dla pracowników,
2) nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami,
3) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania Działu,
4) realizowanie zadań wynikających z  kontroli zarządczej.
3. Koordynowanie, nadzór i kontrola pracy Działu w zakresie właściwej realizacji zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej komunalnych lokali, zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, a także prowadzonych w tym zakresie rozliczeń i działalności windykacyjnej.
4. Kierowanie całością spraw związanych z eksploatacją, remontami bieżącymi i gruntownymi budynków komunalnych oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej, zleceń robót remontowo - budowlanych, dokonywanie przetargów i całokształtu spraw związanych z należytym utrzymaniem substancji mieszkalnej
i właściwą obsługą lokatorów mieszkań komunalnych.
5. Uczestniczenie w opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych i rzeczowo-finansowych oraz czuwanie nad prawidłową ich realizacją do wysokości ustalonych środków finansowych w zatwierdzonym planie.
6. Opracowywanie okresowych planów remontowych zasobów komunalnych budynków i mieszkań i lokali.
7. Opracowywanie okresowych planów finansowych w zakresie finansowania  gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz efektów ekonomicznych działalności windykacyjnej zaległych należności czynszowych.
8. Organizowanie i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie zaległych należności Zakładu
z  tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
9. Podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie windykacji należności Zakładu z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
10. Podejmowanie i koordynowanie działań związanych z eksmisją najemców, zamianą lokali i przygotowywaniem tych lokali do zamieszkania.
11. Organizowanie okresowych przeglądów budynków i mieszkań komunalnych oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
12. Nadzorowanie i udział w odbiorach robót realizowanych remontów w zarządzanych nieruchomościach.
13. Egzekwowanie od wykonawców usuwanie wad i usterek budowlanych ujawnianych przy odbiorach
i w okresie gwarancyjnym.
14. Zwoływanie oraz uczestniczenie w okresowych zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
15. Proponowanie i przygotowywanie projektów uchwał na zebrania wspólnot mieszkaniowych.
16. Prowadzenie właściwej sprawozdawczości i korespondencji dotyczącej funkcjonowania kierowanego Działu.
17. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Działu dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad właściwych standardów obsługi petentów.
18. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Działu.
19. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Zakładu oraz wydziałami w Urzędzie Miasta /zwłaszcza Gospodarka Nieruchomościami/ w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zadań
i  funkcjonowania kierowanego Działu.
20. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko kierownicze, administracyjno – biurowe,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dowodu osobistego, kserokopia prawa jazdy.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach, prawo jazdy – kserokopie poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem)
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 lub drogą pocztową do dnia 15 grudnia 2012 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Budynków Komunalnych  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim"
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wprowadzonym Zarządzeniem nr 11 Dyrektora ZGKiM  z dnia 28 maja 2012 r.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Wiesława Szymańska.
Telefon kontaktowy 68 383 54 12 w. 26.

                                                                                                                        Dyrektor
                                                                                   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
                                                                                                              w Krośnie Odrzańskim
 
« powrót do poprzedniej strony