ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.7.2012                                                                                                           Krosno Odrzańskie, 2012-10-15

 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na urzędniczym stanowisku pracy.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym lub pokrewnym.
4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
5. Posiada dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.
6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
7. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o rachunkowości.
8. Posiada umiejętność pracy pod presją czasu.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym
2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
3. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu min. komunikatywnym.
4. Studia podyplomowe.
5. Prawo jazdy kat. B
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem na podstawie wcześniej skompletowanych materiałów z innych referatów i jednostek podległych.
2. Obsługa modułu Budżet w programie BeSTi@.
3. Pisemne informowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
- o zatwierdzonym projekcie budżetu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia projektu,
- o przyjętym budżecie oraz zmianach dokonanych w budżetach jednostek w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia,
4. Kontrola sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych składanych przez jednostki organizacyjne Gminy i bieżące informowanie o nieprawidłowościach,
5. Przygotowywanie pism na polecenie Skarbnika.
6.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko kierownicze administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia
o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej (zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia zakresu czynności)
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26 października 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Skarbnik Gminy Pani Ilona Ogiba, telefon kontaktowy: 68 41 09 700


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
           Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-15 14:03:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-15 14:07:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-15 14:29:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA – NYS A– BÓBR”

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty - Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.6.2012       
Krosno Odrzańskie, 2012-07-24


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Głównego Specjalisty - Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej
w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
   
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu tj. 0,500 etatu, na urzędniczym stanowisku pracy.
(zatrudnienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe
4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
6. Posiada min. dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL.
7. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- znajomość programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
2. Prawo jazdy kat. B
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Pełnienie funkcji Asystenta ds. współpracy międzysektorowej w projekcie ,,PAKT.com.org” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL w ramach Priorytetu V – Dobre Rządzenie; Działania 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 – Rozwój Dialogu Obywatelskiego:
1) prowadzenie działań zgodnie z wytycznymi POKL oraz z wytycznymi projektów innowacyjnych testujących,
2) merytoryczne wsparcie koordynatora i asystenta merytorycznego w zakresie współpracy międzysektorowej,
3) odpowiedzialność za działania merytoryczne realizowane przez partnera,
4) odpowiedzialność za przepływ informacji między partnerami,
5) organizowanie spotkań roboczych i sporządzanie protokołów.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Kserokopia prawa jazdy (potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 6 sierpnia 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty – Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest:  Wioletta Pobiedzińska – podinspektor ds. kadr.
Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
           Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-25 09:55:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-25 09:55:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-25 09:55:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim im. Marii Skłodowskiej - Curie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2012-04-16

 

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO

informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy

 i ogłasza nabór na stanowisko

 

KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

I.   Miejsce zatrudnienia – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

 

II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

 

A. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

1.        Posiada obywatelstwo polskie.

2.        Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.        Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.        Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.        Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

6.        Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub prowadził działalność gospodarczą w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

- zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.)

 

B. Wymagania dodatkowe.

1.        Znajomość przepisów prawa z zakresu:

a)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 – tekst jednolity
ze zm.),

b)       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

c)        ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 – t.j. ze zm.),

d)       ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 127, poz. 857 ze zm.),

e)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

f)         znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej,

g)       znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.        Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność.

3.        Umiejętności organizacyjno – menedżerskie.

4.        Znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.        Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.        Kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze statutem ośrodka, w zakresie m.in.:

a)       odpowiedzialność za całokształt działalności OS i R, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem,

b)       zapewnienie właściwej i terminowe realizacji zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c)        organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych,

d)       koordynacja życia sportowego i działalności rekreacyjno – sportowej w mieście, ustalanie miejskiego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją,

e)       organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i turystycznym integrujących społeczność miasta i propagujących zdrowy styl życia,

f)         zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych,

g)       współdziałanie ze szkołami, przedszkolami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i koordynowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego i przedszkolnego na terenie miasta,

h)       administrowanie obiektami i terenami sportowo rekreacyjnymi, utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,

i)         udostępnianie na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych administrowanych obiektów z uwzględnieniem polityki miasta oraz zasad gospodarności i efektywności,

j)         przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo – finansowych, sprawozdań i wniosków,

k)        sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników ,

l)         występowanie o środki finansowe z różnych źródeł,

m)      prowadzenie różnorodnych działań popularyzatorskich sport, rekreację i turystykę na terenie miasta i gminy,

n)       ustalanie regulaminów i procedur obowiązujących w OS i R.

2.        Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

3.        Prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy.

4.        Dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem.

5.        Wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych pracowników.

6.        W zakresie wewnętrznej organizacji pracy:

a) organizacja i podział pracy,

b) nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.        Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

2.        List motywacyjny.

3.        Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

4.        Kserokopia dowodu osobistego.

5.        Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.        Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

7.        Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Pobierz dane XML BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Drukuj informację BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 13:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 14:43:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-18 14:53:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji