ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta ds. administracyjno-finansowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabórna stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

CENTRUM  ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO „ZAMEK”

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko

 Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe magisterskie, staż pracy minimum 5 lat,

·         umiejętność kierowania zespołem,

·         znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury i specyfiki pracy domu kultury,

·        znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego,

·         znajomość zasad pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z UE),

·         umiejętności menadżerskie,                                                                             

·         kreatywność,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         pożądana znajomość języka angielskiego i (lub) niemieckiego.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej.

 

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

·         życiorys (CV), list motywacyjny,

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, w tym znajomości języka obcego,

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,

·         zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego,

·        autorską pisemną koncepcję programową Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim na 3 kolejne lata  w powiązaniu z lokalnymi uwarunkowaniami i specyfiką miasta i gminy Krosno Odrzańskie oraz działalnością pozostałych instytucji,

·         inne dokumenty według uznania kandydata (do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje).

 

Oferty z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim” lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

 

w terminie do 10 lutego 2012 roku. W przypadku ofert przesłanych pocztą, decyduje data wpływu  do Urzędu Miasta. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 9 marca 2012 roku.

 

Uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Krosna Odrzańskiego powoła komisję konkursową oraz ustali jej tryb pracy.

 

Zgodnie z art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 – tekst jednolity z póź. zm.), dyrektor powołany zostanie na czas określony na okres trzech lat. Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wejdzie w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w konkursie jest: Barbara Groncik – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 383 50 17 wew. 126.

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kaczoruk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kaczoruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-09 08:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-09 09:27:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-09 09:27:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19718 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy i ogłasza nabór na Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.5.2011                                                                                 Krosno Odrzańskie, 2011-10-20
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony – 1 etat
 
III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A.      Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.       Posiada obywatelstwo polskie.
2.       Ukończyła 21 lat.
3.       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
4.       Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
5.       Cieszy się nienaganną opinią.
6.       Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
7.       Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
8.       Niekaralność.
9.       Prawo jazdy kat. B.
10.   Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
11.   Znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem (ustawa o strażach gminnych i aktów wykonawczych).
 
B. Wymagania dodatkowe.
1.       Znajomość obsługi komputera.
2.       Preferowana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.
3.       Znajomość topografii gminy Krosno Odrzańskie.
4.       Staż pracy w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna i straży gminnej, miejskiej).
 
 IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1.       Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Strażnika Straży Miejskiej.
2.       Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3.       Odporność na stres.
4.       Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5.       Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.
 
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:
 
1.       Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami) zgodnie z wytycznymi Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w tym m.in.:
a)       ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy i ich otoczenia,
b)       kontrola prawidłowości oznakowania ulic i posesji, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
c)       podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności działania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości oraz prawidłowości prowadzonych prac remontowo – budowlanych,
d)       egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów na terenie miasta i Gminy Krosno Odrzańskie,
e)       egzekwowanie należytego stanu sanitarno – higienicznego na terenie targowisk, trudniących się handlem okrężnym, obwoźnym i obnośnym,
f)         podejmowanie działań ograniczających zjawiska niszczenia środowiska naturalnego z uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, kompleksów leśno – parkowych, zanieczyszczania wód i tworzenia tzw. dzikich wysypisk,
g)       egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z mocy ustaw oraz uchwał i zarządzeń organów samorządowych,
h)       zawiadamianie Policji o przestępstwach i wykroczeniach, ściganie których nie należy do zakresu obowiązków ustawowych Straży Miejskiej,
i)         informowanie właściwych służb i instytucji o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi, oraz zabezpieczanie w miarę możliwości miejsc tych zdarzeń,
j)         przygotowanie pojazdu służbowego do eksploatacji, kierowanie pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym,
k)       konwojowanie wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb gminy,
l)         obsługa urządzenia do pomiaru prędkości i prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec sprawców wykroczeń w ruchu drogowym,
m)     obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń przy wykorzystaniu monitoringu miejskiego na terenie miasta Krosna Odrzańskiego.
2.       Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań służbowych,
3.       Udział w organizowanych szkoleniach.
4.       Przestrzeganie dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych.
5.       Wnikliwe i terminowe załatwianie spraw obywateli, wniosków, skarg i innych sygnałów od społeczeństwa.
6.       Współpraca z podmiotami współdziałającymi (zwłaszcza z policją) w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
7.       Racjonalne wykorzystanie środków wyposażenia służbowego, w tym nadzór nad właściwą eksploatacją powierzonego sprzętu, wyposażenia i pojazdu służbowego.
8.       Opracowywanie skutecznych metod i środków przeciwdziałania zagrożeniom.
9.       Poprawne i zasadne sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydział II Karny i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
10.   Prawidłowe prowadzenie postępowań mandatowych i systemu ich rozliczeń.
11.   Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków oraz ich rzetelne załatwianie.
12.   Wdrażanie programów prewencyjnych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz w innych instytucjach na terenie Gminy Krosna Odrzańskiego.
13.   Realizacja zadań w zakresie spraw obronnych wynikających z Regulaminu Urzędu Miasta na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, konfliktu polityczno-militarnego i wojny.
14.   Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązków straży gminnych oraz poleceń przełożonego.
 
 VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.       Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.       List motywacyjny.
3.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie (uwierzytelniona kopia).
5.       Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.       Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
7.       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
VII. Sposób i termin składania ofert:
1.       Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 2 listopada 2011 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.       Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) rozszerzony o test sprawności fizycznej i badania lekarskie i psychologiczne wynikające z ustawy o strażach gminnych – art. 24a (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późniejszymi zmianami).
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity, z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Leszek Wudarzewski – Komendant Straży Miejskiej. Telefon kontaktowy 68 3838034.
 
  
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-20 12:19:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-20 12:19:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-20 12:19:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko podinspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-08-22
OPS.1111.32.2011
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 H
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu na stanowisku urzędniczym.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A.     Wymagania niezbędne.
 
Kandydatem może być osoba która:
1.      Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.      Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.      Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub wykształcenie średnie
4.      Cieszy się nieposzlakowaną opinią
 
B.    Wymagania dodatkowe.
 
1.      Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora.
2.      Znajomość przepisów z zakresu:
a)     ustawy o pomocy społecznej,
b)     kodeksu postępowania administracyjnego,
c)      ustawy o samorządzie gminnym i przepisów wykonawczych
d)     ustawy o pracownikach samorządowych.
 
3.      Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
4.      Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy.
5.      Posiada umiejętność obsługi komputera i znajomość programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.      Przyjmowanie rejestracja wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2.      Kompletowanie i weryfikacja dokumentów uprawniających do świadczeń.
3.      Ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4.      Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania uprawnień do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz obowiązujących przepisów wykonawczych,
5.      Prowadzenie ewidencji dłużników alimentacyjnych,
6.      Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych w przepisach, w tym:
a)     przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników,
b)     zobowiązywanie dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy,
c)      składanie wniosków o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku opieki,
d)     występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
7.      Współpraca z urzędem pracy w celu aktywizacji zawodowej lub kierowania dłużników do robót publicznych lub prac organizowanych na za zasadach robót publicznych;
8.      Współpraca z komornikami sądowymi w zakresie postępowania wobec dłużników, a zwłaszcza przekazywanie komornikom informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawartych w wywiadach alimentacyjnych i oświadczeniach majątkowych dłużników;
9.      Wytaczanie powództwa w sprawach o roszczenia alimentacyjne;
10.Współpraca z organami właściwymi dłużników, w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym wnioskowanie o podjęcie działań wobec dłużników oraz przekazywanie informacji w granicach przewidzianych w tej ustawie;
11.Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania informacji o dłużnikach alimentacyjnych;
12.Przekazywanie do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
13.Wykonywanie innych zadań związanych z działaniami wobec dłużników;
14.Obsługa systemu informatycznego dotyczącego świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
15.Zastępowanie referenta do spraw świadczeń rodzinnych;
16. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1.      Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.      List motywacyjny.
3.      Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4.      Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.      Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
6.      Oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.      Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
 
1.      Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w pokoju nr 12 lub drogą pocztową do dnia 02 września 2011 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.      Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora".
3.      Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
4.      Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
5.      Informacji dodatkowych o naborze można uzyskać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. - Pani Zdzisławy Ostrowskiej telefon kontaktowy: 68 383 33 71.
 
/-/ Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Lewandowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-23 09:21:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-23 09:21:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-23 09:27:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-06-28
 O-II.2110.3.2011      
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
    
II. Forma zatrudnienia: – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ czasu  pracy na stanowisku urzędniczym.
  
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.     Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.).
2.     Ma prawo wykonywania zawodu radcy prawnego i spełnia wymagania określone Ustawą z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 - tekst jednolity ze zm.).
 
B. Wymagania dodatkowe.
1.     Co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej lub doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.
2.     Znajomość przepisów związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego.
3.     Obsługa programu prawniczego LEX.
4.     Staranność, samodzielność, obowiązkowość.
 
     IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Świadczenie pomocy prawnej, udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa takich jak m.in.:
1)     gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą i uchwałami Rady,
2)     sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych,
3)     sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
4)     sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych,
5)     przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym,
6)     prowadzenie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości gminnych,
7)     przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
8)     prowadzenie spraw związanych z udziałem w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych,
9)     prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz gminy w celu realizacji celów publicznych,
10) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości,
11) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych,
12) znoszenie współwłasności nieruchomości,
13) ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich,
14) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu,
15) występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
16) opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez Burmistrza prawa pierwokupu,
17) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatne przejmowanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym  w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów,
18) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych,
19) prowadzenie spraw w zakresie oddawania gruntów w wieczyste użytkowanie Spółdzielniom, które mają roszczenia wymagalne,
20) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
21) opiniowanie umów na dzierżawę ogródków przydomowych oraz regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych,
22) prowadzenie spraw dotyczących targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru,
23) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe,
24) reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
25) przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
26) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów,
27) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt,
28) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1.     Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.     List motywacyjny.
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych – uwierzytelniona kopia.
5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy w administracji publicznej lub doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego – uwierzytelniona kopia.
5.     Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
6.     Oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
1.     Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 8 lipca 2011 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko radcy prawnego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Sekretarz Gminy – Agnieszka Czarnolewska. Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-28 15:19:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 15:19:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-28 15:19:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25456 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-05-27
O-II.2110.2.2011
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
    
II. Forma zatrudnienia: – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu na stanowisku urzędniczym.
  
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.     Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.     Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.     Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
4.     Posiada co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ds. kadr.
5.     Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 
B. Wymagania dodatkowe.
1.     Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. kadr.
2.     Znajomość przepisów z zakresu:
-  ustawy o samorządzie gminnym i przepisów wykonawczych,
-  prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. pracowników samorządowych.
3.     Doświadczenie w obsłudze programów kadrowych
4.     Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
 
     IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie na wniosek pracowników dokumentacji rentowo-emerytalnej do ZUS.
2.     Przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
3.     Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania (listy obecności, wykorzystanie czasu pracy, absencja chorobowa, ewidencja wyjść, urlopy, kary dyscyplinarne i ich zacieranie).
4.     Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych, wyróżnień i nagród.
5.    Prowadzenie ewidencji pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.
6.     Prowadzenie spraw gospodarki odzieżą ochronną i roboczą.
7.     Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie.
8.    Organizowanie oraz prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych oraz ocen kwalifikacyjnych, prowadzenie ewidencji rezerwy kadrowej.
9.     Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych.
10. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników.
11. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
12. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
13. Rejestracja umów – zleceń, umów o dzieło, upoważnień i pełnomocnictw.
14. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych.
15. Gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych.
16. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
17. Prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt samochodowy.
18. Prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych.
19. Wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy.
20. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu konkursów stanowiskowych.
21. Współpraca przy wykonywaniu zadań związanych z organizacją pracy Urzędu.
22. Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi kancelarii ogólnej Urzędu.
23. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
24. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
25. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
26. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
27. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
1.     Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.     List motywacyjny.
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – uwierzytelniona kopia.
5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy– uwierzytelniona kopia.
6.     Oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
1.     Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 10 czerwca 2011 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. kadr w Wydziale Organizacyjnym”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Sekretarz Gminy – Agnieszka Czarnolewska. Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Marek Cebula
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-27 13:16:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-27 13:16:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-27 13:16:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji