ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ KROSNO ODRZAŃSKIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ KROSNO ODRZAŃSKIE
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
 
 
1.       Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim im. Jana Kilińskiego ul. Moniuszki 30 66-600 Krosno Odrzańskie,
2.       Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim im. I. Łukasiewicza ul. Pułaskiego 3 66-600 Krosno Odrzańskie.
 
 
I.                    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), a w szczególności:
1)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a)      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
b)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)      uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub
e)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
f)       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższe,
g)      spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h)      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
i)        nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)        nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
k)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)  lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ),
l)        ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej       i spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b-k.
2)      Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która:
a)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b)      ukończyła studia magisterskie,
c)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
f)       spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt b, g, i, k.
II.                  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy,
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.   z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III.                Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
IV.                Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora……………………. (należy podać nazwę placówki)” w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie  i w miejscu ogólnodostępnym oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim tj. od dnia 14 maja 2011 r. na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta (budynek A) w godzinach pracy urzędu.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
V.                  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
VI.                O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Kaczoruk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kaczoruk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-13 14:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-13 14:06:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-13 14:14:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.1.2011                                                                               Krosno Odrzańskie, 2011-02-14
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
    
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.
 
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu prawniczym, administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym.
 4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
 5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 
B. Wymagania dodatkowe.
1.     Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku głównego specjalisty.
2.     Znajomość przepisów prawa z zakresu:
 -  ustawy o samorządzie gminnym,
 -  postępowania administracyjnego,
 - finansów publicznych.
3.     Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
4.     Minimum roczne doświadczenie w pracy w zakresie wykonywania czynności kontrolnych. 
 
     IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.     Prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych.
2.     Opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych.
3.     Organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowej w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych.
4.     Organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza.
5.     Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzenie planów realizacji zaleceń pokontrolnych.
6.     Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy.
7.     Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Wydziału.
8.     Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
9.     Przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych.
10. Przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli.
11. Opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli wewnętrznej projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.
12. Współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – uwierzytelniona kopia.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy– uwierzytelniona kopia.
 6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
 
 1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 lutego 2011 r.
  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Sekretarz Gminy – Agnieszka Czarnolewska.
Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-14 15:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-14 15:43:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-14 16:00:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28870 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-01-12
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w związku z licznymi zapytaniami i dużym zainteresowaniem dotyczącym ogłoszenia Nr O.II–1110/1/11 z dnia 2011-01-10 o naborze na głównego specjalistę w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, pkt. III A ust. 3 otrzymuje brzmienie „Posiada wykształcenie wyższe - preferowany profil ekonomiczny, prawniczy, administracyjny lub pokrewny”.
 
                                                                                                                                   Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
                                                                                                                                                 Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-12 16:28:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-12 16:31:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-18 08:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
O.II-1110/1/11    
 
 Krosno Odrzańskie, 2011-01-10
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I.      Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II.     Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.
 
 
III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym lub administracyjnym lub pokrewnym.
4. Posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
5. Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 
               
                B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku głównego specjalisty.
2. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
 -  ustawy o samorządzie gminnym,
 -  postępowania administracyjnego,
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 
                 
IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1)     zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2)     wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w urzędzie;
3)     obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza;
4)     współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
5)     opracowywanie na zlecenie burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń;
6)     prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do stowarzyszeń, związków i porozumień międzygminnych oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych;
7)     prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
8)     zaopatrywanie urzędu w materiały i sprzęt biurowy;
9)     zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
10) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających;
11) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego;
12) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu (w tym wyposażenie studia telewizji kablowej);
13) dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
14) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
15) obsługa i prowadzenie spraw dotyczących lokalnego programu telewizyjnego i wydawnictw prasowych, których wydawcą jest gmina;
16) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
17) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy, 
b) porozumień;
18) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
19) koordynowanie obsługi prawej urzędu i jednostek organizacyjnych;
20) współpraca z innymi podmiotami przy organizacji uroczystości miejskich i świąt państwowych;
21) wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy;
22) upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie;
23) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw;
24) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy oraz prowadzenie ich promocji w kraju i za granicą;
25) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa;
26) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
27) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
28) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
29) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
30) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących gminy;
31) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
32) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych;
33) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektów w sferze społecznej.
   
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.     List motywacyjny.
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie  – dyplom lub zaświadczenie ukończenia  
        studiów wyższych - uwierzytelniona kopia.
5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy.
6.     Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz           
        o korzystaniu      z pełni praw publicznych.
7.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane                 
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do  
        celów  rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby. 
  VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w  zamkniętych kopertach   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 21.01.2011 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Sekretarz Gminy – Agnieszka Czarnolewska.
Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Marek Cebula
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-10 10:38:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-10 10:45:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-12 16:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/4/10                                                                         Krosno Odrzańskie, 2010-12-16
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I.      Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II.     Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.
 
 
III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym lub administracyjnym lub pokrewnym.
4. Posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
5. Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
 
               
                B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku głównego specjalisty.
2. Znajomość przepisów prawa z zakresu:
 -  ustawy o samorządzie gminnym,
 -  postępowania administracyjnego,
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 
                 
IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1)     zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2)     wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w urzędzie;
3)     obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza;
4)     współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
5)     opracowywanie na zlecenie burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń;
6)     prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do stowarzyszeń, związków i porozumień międzygminnych oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych;
7)     prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
8)     zaopatrywanie urzędu w materiały i sprzęt biurowy;
9)     zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
10) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających;
11) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego;
12) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu (w tym wyposażenie studia telewizji kablowej);
13) dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
14) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
15) obsługa i prowadzenie spraw dotyczących lokalnego programu telewizyjnego i wydawnictw prasowych, których wydawcą jest gmina;
16) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
17) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy, 
b) porozumień;
18) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
19) koordynowanie obsługi prawej urzędu i jednostek organizacyjnych;
20) współpraca z innymi podmiotami przy organizacji uroczystości miejskich i świąt państwowych;
21) wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy;
22) upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie;
23) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw;
24) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy oraz prowadzenie ich promocji w kraju i za granicą;
25) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa;
26) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
27) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
28) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
29) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
30) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących gminy;
31) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
32) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych;
33) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektów w sferze społecznej.
 
               
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.     List motywacyjny.
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie  – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych - uwierzytelniona kopia.
5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy.
6.     Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu      z pełni praw publicznych.
7.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów  rekrutacji.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
 
 
  VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w  zamkniętych kopertach   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 27.12.2010 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Sekretarz Gminy – Joanna Ejsmont.
Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-16 12:14:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-16 12:16:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-16 12:16:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
31052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
 
W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniach od 6 do 15 grudnia br. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów spisowych, a w dniach 16 do 17 grudnia br. przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w Gminie Krosno Odrzańskie powołanych zostanie 10 kandydatów na rachmistrzów spisowych (w tym 1 kandydat rezerwowy).
 
Warunki konieczne do spełnienia przez osoby ubiegające się o kandydowanie na rachmistrzów spisowych
 1. 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. 2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 3. 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
 
Warunki dodatkowe
W oparciu o §32 i §33 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatur spełniających wymogi konieczne, niż liczba kandydatów na rachmistrzów w Gminie Krosno Odrzańskie, preferowane będą zgłoszenia osób, które:
 1. 1. ukończyły studia wyższe lub są studentami: (1 pkt);
 2. 2. są dyspozycyjne, tzn. nie są zatrudnione na pełny etat: (1 pkt);
 3. 3. posiadają umiejętność obsługi komputera w podstawowym zakresie - ocena praktyczna w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: (0 do 3 pkt);
 4. 4. zamieszkują, uczą się lub pracują (na niepełnym etacie) na terenie Gminy Krosno Odrzańskie: (1 pkt);
 5. 5. posiadają umiejętności interpersonalne, tj. łatwość nawiązywania kontaktów, sprawne komunikowanie się z respondentami - oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: (0 do 3 pkt).
W przypadku większej liczby osób, które otrzymały tą samą liczbę punktów, niż miejsc do obsadzenia, o wyborze kandydata będzie decydowało losowanie przeprowadzone przez Gminne Biuro Spisowe.
Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim, podobnie jak szkolenia będą prowadzone wyłącznie po polsku. Brak biegłej znajomości języka polskiego będzie czynnikiem dyskwalifikującym dla możliwości pracy w charakterze rachmistrza.
 
Dla kandydatów na rachmistrzów przeprowadzony zostanie cykl szkoleń związany z metodologią spisu, zostaną wyjaśnione poszczególne zagadnienia dotyczące tematyki spisu, poparte indywidualnymi ćwiczeniami. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych.
 
Prace spisowe rachmistrze rozpoczynają od obchodu przedspisowego w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. Spis odbędzie się w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Ofertę podjęcia pracy jako rachmistrz spisowy na dołączonym do ogłoszenia zgłoszeniu wraz z oświadczeniem o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, (ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie) w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. godz. 15.00. Dodatkowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w tutejszym urzędzie w pokój nr 4 lub pod telefonem 68 383 50 17 wew. 214 i 503.
Spośród złożonych kandydatur wyłonionych zostanie 9 kandydatów na rachmistrzów oraz 1 kandydat rezerwowy, którzy skierowani zostaną na cykl szkoleń. Umowy zlecenia podpisywane będą z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze po zdanym egzaminie kończącym szkolenie.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kossowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kossowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-07 11:58:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-07 12:00:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-07 12:00:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2010.08.13

O.II-1110/3/10

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór

na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska

i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

 

I.      Miejsce pracy:

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

 

II.     Forma zatrudnienia:  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu.

 

 

III.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne.

Kandydatem może być osoba która:

1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Posiada wykształcenie wyższe.

4. Posiada trzyletni staż pracy w administracji publicznej.

5. Posiada umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.

 

               

                B. Wymagania dodatkowe.

1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na  

    stanowisku  podinspektora.

2. Znajomość przepisów prawa z zakresu:

 - ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 -  ustawy o pracownikach samorządowych,

 -  samorządu gminnego,

 -  postępowania administracyjnego,

3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

                 

IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia zasobu mieszkaniowego gminy i gospodarowania nim.

2.     Prowadzenie spraw w zakresie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i lokali socjalnych oraz pomieszczeń przynależnych.

3.     Prowadzenie spraw z zakresu ustalania uprawnień do lokalu osób pozostałych po śmierci najemcy lub po wyprowadzeniu się najemcy.

4.     Prowadzenie spraw z zakresu przekwaterowania do innego lokalu osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu.

5.     Wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

6.     Przygotowanie rozstrzygnięć sporów czynszowych i innych opłat.

7.     Nakazywanie udostępniania lokalu mieszkalnego.

8.     Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

               

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

2.     List motywacyjny.

3.     Kwestionariusz osobowy.

4.     Dokumenty potwierdzające wykształcenie  – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych - uwierzytelniona kopia.

5.     Dokumenty potwierdzające staż pracy.

6.     Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu      z pełni praw publicznych.

7.     Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych do celów  rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

 

  VI. Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w  zamkniętych kopertach   w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 24.08.2010 roku.                     O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska”

 

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.       Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. Nr 223, poz. 1458). 

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont –  Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Andrzej Chinalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-13 10:29:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-13 10:32:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-08-13 10:32:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie naboru na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Krośnie Odrzańskim

Nawigacja między stronami listy informacji