ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko
Monter - Konserwator Sieci Wod. – Kan. - Kierowca
 
I.      Miejsce pracy:
 
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie
 
II.    Forma zatrudnienia:
 
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu w systemie dwuzmianowym.
 
III.   Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne:
 
Kandydatem może być osoba która:
 
1.    Posiada wykształcenie średnie.
2.    Posiada Prawo Jazdy Kat. B,
3.    Zamieszkuje na terenie Krosna Odrzańskiego
4.    Dyspozycyjność
 
            B. Wymagania pożądane:

            1.Posiada Prawo Jazdy Kat C
            2. Pożądane doświadczenie w pracy zawodowej w tym kierunku
            3. Znajomość topografii gminy Krosno Odrzańskie.
 
       IV Wymagane dokumenty:
 
            1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
            2. List motywacyjny.
 
       V Sposób i termin składania ofert:
 
1.    Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w sekretariacie           lub pokój nr 03 w KPWK Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23 lub drogą pocztową: do dnia 11.12.2009 roku.
2.    Osoba upoważniona do udzielania informacji Kinga Hrenczewska
 – tel. 068 383 36 70
3. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 roku Nr 101, poz 926).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-01 10:50:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-01 10:51:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-01 10:51:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

Akapit nr 1 - brak tytułu

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

CENTRUM ARTYSTYCZNO-KULTURALNEGO „ZAMEK”

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim.

 

Miejsce pracy:
Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek”
ul. Szkolna 1
66-600 Krosno Odrzańskie.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie,

 • staż pracy minimum 5 lat,

 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,

 • znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość zasad pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z UE),

 • pożądana znajomość języka angielskiego i (lub) niemieckiego na poziomie komunikatywnym,

 • pożądane osobiste aktywne uczestnictwo w kulturze,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej.

 

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego,

 • pisemne opracowanie koncepcji i programu działania Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim uwzględniające: - zarządzanie instytucją, - propozycje działalności mającej na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, - koncepcję współpracy ze środowiskami twórczymi i innymi.

   

 

Oferty z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w zamkniętych kopertach z napisem: „konkurs na dyrektora Centrum Artyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim” lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66 – 600 Krosno Odrzańskie

w terminie do 28 grudnia 2009 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia do dnia 31 stycznia 2010 roku.

Uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

O dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

Do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Krosna Odrzańskiego powoła komisję konkursową oraz ustali jej tryb pracy.

Upoważnionym do udzielania dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w konkursie jest:

Mirosław Glaz – Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego

tel. 068 383 50 17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Gwiazdowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Gwiazdowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-28 19:35:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-28 19:35:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-28 19:35:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

sm

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.08.18

O.II-1110/10/09Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne,
4. posiada co najmniej trzy letni staż pracy w księgowości budżetowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na
stanowisku podinspektora.
2. Znajomość przepisów z zakresu :
a) samorządu gminnego,
b) zasad rachunkowości,
3. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego –
Microsoft Office (Word, Excel).
4.Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Księgowanie dokumentów w zakresie obsługi księgowej szkół będących jednostkami organizacyjnymi gminy w systemie – finansowo – księgowym.
2. Dekretowania dokumentów finansowo – księgowych.
3. Uzgadnianie sald z kontrahentami.
4. Sprawdzanie stanu rachunków bankowych.
5. Uzgadnianie kosztów z wydatkami.
6. Sprawdzanie kompletności dokumentów przekazywanych do księgowania.
7. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie - uwierzytelniona kopia.
6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 28.08.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-18 08:42:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-18 08:42:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-18 08:42:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gn - naczelnik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.07.31

O.II – 1110/9/09

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223 poz .1458) o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe preferowane: rolnicze, gospodarka nieruchomościami lub ochrona środowiska.
4. Posiada co najmniej trzy letni staż pracy (preferowany: staż pracy w rządowej, samorządowej administracji lub innych instytucjach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami).

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) ustawy o samorządzie gminnym,
b) ustawy o gospodarce nieruchomościami,
c) ustawy o ochronie środowiska,
d) ustawy o ochronie przyrody ,
e) ustawy o ochronie zwierząt,
f) ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
g) ustawy o finansach publicznych,
h) ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność kierowania zespołem.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Nadzorowanie i prowadzenie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Krośnie Odrzańskim, w tym między innymi prowadzenie spraw z zakresu:
1) Gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą, zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.
2) Merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i przedstawianie Burmistrzowi okresowych informacji o działalności zakładu.
3) Utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy.
4) Przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia.
5) Ochrony środowiska, przyrody i zwierząt.
6) Gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów.
7) Regulowania w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości gminnych.
8) Zwalczania klęsk żywiołowych.
9) Utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego.
10) Sprzedaży, oddawania w użytkowania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych.
2. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia studiów (uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 10.08.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Krośnie Odrzańskim”.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 08:53:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 09:40:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 09:40:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

aplikant

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/8/09
 
Krosno Odrzańskie, 2009.07.30Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne dla kandydatów

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. ukończone 21 lat,
5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
6. niekaralność,
7. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
8. nienaganna opinia,
9. wykształcenie średnie,
10. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem (ustawa o strażach gminnych i aktów wykonawczych).

B. Wymagania dodatkowe.

1. znajomość obsługi komputera,
2. preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
3. prawo jazdy kat. B,
4. staż pracy w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna),
5. znajomość topografii miasta i gminy Krosno Odrzańskie.

IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1. Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Strażnika Straży
Miejskiej.
2. Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3. Odporność na stres.
4. Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5. Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:
1. służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
2. wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wypełnianie obowiązków wynikających z
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych


VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (uwierzytelniona kopia).
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VII. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 12.08.2009r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458) rozszerzoną o teksty sprawności fizycznej i badania lekarskie i psychologiczne wynikające z ustawy o strażach gminnych – art. 24a (Dz.U. Nr 123 z 1997 roku poz. 779).


Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458 tekst jedn.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
/-/ Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-30 14:34:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-30 14:36:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-30 14:36:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

promocja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.07.09

O.II-1110/7/09

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba, która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe.
4. Posiada dwuletni staż pracy.


B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na
stanowisku referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań z zakresu promocji Gminy – opracowywanie materiałów promocyjnych i tworzenie prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie, udział w targach oraz wystawach o tematyce gospodarczej i turystycznej.
2. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych instytucji.
3. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej.
4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
4. List motywacyjny.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – uwierzytelniona kopia.
7. Dokumenty potwierdzające staż pracy – uwierzytelniona kopia.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 20.07.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 09:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 10:38:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-09 10:38:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne” Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:
SPECJALISTA DS. STACJI UZDATNIANIA WODY I HYDROFORNI

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• dozór i obsługa SUW-ów i hydroforni

Od kandydatów oczekujemy:
• Wykształcenie wyższe, kierunek inżynieria sanitarna lub pokrewne
• Umiejętności organizacji pracy, kierowanie zespołem pracowniczym
• Znajomość obsługi komputera
• Samodzielność w podejmowaniu decyzji

Oferujemy:
• Możliwość rozwoju.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.
• Praca w systemie zmianowym.

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne składanie ofert (CV, list motywacyjny ) w terminie do 15.07.2009 r. na adres Spółki: „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne” Sp. z o.o. ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie TEL centrala : (068) 3835533 bezpośrednio w sekretariacie lu na adres mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
K. Hrenczewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Hrenczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-02 15:29:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-02 15:29:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-02 15:29:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

sekretariat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.07.01

O.II-1110/6/09


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie średnie.
4. Posiada 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 1,5 roku w administracji.


B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na
stanowisku referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługą sekretariatu Burmistrza:
- obsługa gości i interesantów,
- obsługa centrali telefonicznej oraz faksu,
- przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
- przygotowywanie pism gratulacyjnych,
- koordynacja i organizowanie spotkań,
- sporządzanie notatek ze spotkań.
2. Przygotowywanie sprawozdań z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
3. Prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta.
4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – uwierzytelniona kopia.
5. Dokumenty potwierdzające staż pracy – uwierzytelniona kopia.
6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 13.07.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-01 10:56:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-01 10:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-01 10:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BOI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.06.17

O.II-1110/5/09


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe.


B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na
stanowisku referenta.
2. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
5. Preferowane doświadczenie w administracji publicznej.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługa interesanta w Biurze Obsługi Interesanta.
- udzielanie informacji o sposobie załatwienia spraw,
- wydawanie druków, wniosków do załatwienia spraw oraz pomoc przy ich wypełnianiu,
- przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją.
2. Prowadzenie kancelarii ogólnej.
3. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy.
4. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych - uwierzytelniona kopia.
5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 29.06.2009 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-17 13:48:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-17 13:49:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-17 13:49:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora


1. Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,
2. Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim,
3. Szkoły Podstawowej w Radnicy,
4. Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy,
5. Zespołu Szkół w Wężyskach.


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki zawierającą w    szczególności;
      a) priorytety działalności w kierowaniu jednostką oświatową,
      b) określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających na okres 5 – letniej kadencji,
      c) sposób zarządzania i kierunki rozwoju bazy oraz wyposażenia jednostki,
      d) sposób oceny realizacji koncepcji
   2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
   3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
   4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
   5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;
   7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy;
   8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz 114 z późn. zm.); 
 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie – Biuro Obsługi Interesanta (budynek A) w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w godzinach pracy urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……………… ………………………….(należy podać nazwę placówki)”.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-12 15:05:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-12 15:05:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-12 15:05:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji