ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/8/08
Krosno Odrzańskie, 2008.05.12
 Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnych stanowiskach pracy i ogłasza nabór
na Młodszych Strażników Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 3 etaty

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne dla kandydatów

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. ukończone 21 lat,
5. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
6. niekaralność,
7. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
8. nienaganna opinia,
9. wykształcenie średnie,
10. co najmniej roczny staż pracy,
11. znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem (ustawa o strażach gminnych i aktów wykonawczych).

B. Wymagania dodatkowe.

1. znajomość obsługi komputera,
2. preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
3. prawo jazdy kat. B,
4. staż pracy w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna),
5. znajomość topografii miasta i gminy Krosno Odrzańskie.

IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1. Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Strażnika Straży
Miejskiej.
2. Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3. Odporność na stres.
4. Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5. Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie:
1. służba patrolowa w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych,
2. wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wypełnianie obowiązków wynikających z
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych


VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VII. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26.05.2008r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) rozszerzoną o teksty sprawności fizycznej i badania lekarskie i psychologiczne wynikajace z ustawy o strażach gminnych – art. 24a (Dz.U. Nr 123 z 1997 roku poz. 779).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-12 15:07:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-12 15:08:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-12 15:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/7/08
Krosno Odrzańskie, 2008.04.21


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na podinspektora w Wydziale Finansowym
w Krośnie Odrzańskim
 I.Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu


III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3.Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4.Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
5.Posiada trzyletni staż pracy w księgowości budżetowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) finansów publicznych,
b) ordynacji podatkowej,
c) zasad rachunkowości,
2.  Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych.
2. Nadzorowanie terminowego wpłacania należności:
a)wystawianie upomnień, 
b)wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat,
c)zabezpieczanie wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę;
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (podatkowych): 
a)sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji wpływów podatkowych;
4 .Wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej.
5.Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.


VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 05 maja 2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Bożena Miech – Skarbnik Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-21 15:47:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-21 15:54:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-21 15:54:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12881 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/6/08
 
Krosno Odrzańskie, 14.04.2008
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na referenta w Wydziale Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta
w Krośnie Odrzańskim
 


I.Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II.Forma zatrudnienia: – umowa o pracę

III.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4. Posiada wykształcenie wyższe.
5. Posiada roczny staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Poszukiwanie wszelkich form uzyskiwania pomocy zewnętrznej dla Gminy przygotowywanie i wypełnianie wniosków aplikacyjnych.
2.Koordynacja monitoringu, sprawozdawczości rzeczowo-finansowej przyjętych do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz współpraca przy ich rozliczaniu.
3.. Dokonywanie analiz potrzeb Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów.
4.Przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy oraz prowadzenie szerokiej ich promocji.


V.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów
wyższych) oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.

VI.Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 28 kwietnia 2008 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim” .

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-14 14:54:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-14 14:55:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-14 14:55:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12843 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich

i Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan:
Imię i nazwisko : Jerzy Węsek
Zamieszkały: CzarnowoW wyniku weryfikacji informacji zawartych w aplikacji oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami mającej na celu zbadanie predyspozycji i umiejętności do wykonywania powierzonych obowiązków dokonano wyboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Pana Jerzego Węska.

Krosno Odrz. 01.04.2008 r.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-01 13:39:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-01 13:41:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-04-01 13:41:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12898 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 2008.03.13

O.II-1110/6/08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego.I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4. Posiada wykształcenie wyższe.
5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

B. Wymagania dodatkowe.

1.Znajomość obsługi komputera.
2.Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
3.Umiejętność pracy w zespole.
4.Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5.Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2.Utrzymanie w stałej aktualności wszystkich dokumentów związanych z obronnością.
3.Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (prowadzenie ewidencji świadczeń).
4.Organizowanie szkoleń obronnych z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu.
5.Nadzór nad realizacją przedsięwzięć obronnych w Urzędzie, przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych podległych Burmistrzowi
6.Organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7.Przygotowywanie planów działalności w zakresie realizacji zadań i funkcjonowania formacji obrony cywilnej.
8.Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza w zakresie obrony Cywilnej.
9.Prowadzenie kancelarii tajnej
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26.03.2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowe.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-13 08:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-13 08:51:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-13 08:51:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 2008.03.13


O.II-1110/5/08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na informatyka w Wydziale Organizacyjnym
w Krośnie Odrzańskim


I.Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II.Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1.Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3.Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4.Posiada wykształcenie wyższe – informatyka lub pokrewne.

B. Wymagania dodatkowe.
1.Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego.
2.Znajomość języka angielskiego.
3.Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
4.Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku informatyka.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Obsługa sprzętu komputerowego oraz jego naprawy.
2.Znajomość systemów Windows 2003/XP oraz VISTA.
3.Administrowanie Active Direktory, DNS, DHCP, ISA Server
4.Znajomość programów i sprzętu do archiwizacji danych (wskazana znajomość Symantec backupExec).
5.Znajomość zarządzania programem antywirusowym Symantec Klient Firewall I Endpoint Security.
6.Zarządzania bazami MS SQL, MySQL, Progress.
7.Administrowanie systemami sieciowymi Linux oraz serwerami opartymi na systemie WINDOWS.
8.Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych.
9.Znajomość html i cms, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej.
10.Umiejętność współpracy z użytkownikami i gotowość do rozwiązywania problemów.
11.Obsługa aplikacji biurowych użytkowanych w Urzędzie Miasta.
12. Znajomość zagadnień sieciowych WAN/LAN, TCP/IP.
13.Znajomość technologii VOIP.
14.Koordynacja i współpraca w realizacji zamierzeń gminy w zakresie budowy infrastruktury informatycznej.
15.Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Życiorys CV
2.List motywacyjny.
3.Kwestionariusz osobowy.
4.Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
6.Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26.03.2008 roku. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-13 08:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-13 08:44:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-13 08:44:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na podinspektora w Wydziale Finansowym
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
7. Posiada pięcioletni staż pracy w księgowości budżetowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) finansów publicznych,
b) ordynacji podatkowej,
c) zasad rachunkowości,
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych.
2. Nadzorowanie terminowego wpłacania należności:
a) wystawianie upomnień,
b) wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat,
c) zabezpieczanie wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę;
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (podatkowych):
a) sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji wpływów podatkowych;
4. Wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej.
5. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 14 luty 2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Bożena Miech – Skarbnik Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-31 12:51:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na podinspektora w Wydziale Finansowym
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
7. Posiada pięcioletni staż pracy w księgowości budżetowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) finansów publicznych,
b) ordynacji podatkowej,
c) zasad rachunkowości,
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych.
2. Nadzorowanie terminowego wpłacania należności:
a) wystawianie upomnień,
b) wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat,
c) zabezpieczanie wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę;
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (podatkowych):
a) sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji wpływów podatkowych;
4. Wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej.
5. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 14 luty 2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Bożena Miech – Skarbnik Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-31 12:50:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-31 12:53:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-31 12:53:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – powołanie na stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada pełną zdolność czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym.
5. Nie była karana sądownie.
6. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
7. Cieszy się nienaganną opinią.
8. Posiada wykształcenie wyższe preferowne: prawnicze, administracyjne lub inne z zakresu
bezpieczeństwa i obrony narodowej.
9. Posiada co najmniej pięcioetni staż pracy w tym łącznie co najmniej dwuleni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) lub,
- w służbie cywilnej lub,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi lub,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
10. Posiada znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
11. Posiada znajomość ustawy o strażach gminnych oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami
wykonawczymi.

B. Wymagania dodatkowe.

1. Znajomość obsługi komputera.
2. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w służbach mundurowych (np. policja, wojsko, straż
pożarna, straż graniczna).

IV. Predyspozycje osobowościowe kandydata:
1. Umiejętność podejmowania trudnych i szybkich decyzji w zakresie kompetencji Komendanta Straży
Miejskiej.
2. Umiejętność analizy spraw i ich oceny.
3. Odporność na stres.
4. Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5. Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przeprowadzenie procedury utworzenia Straży Miejskiej.
2. Organizowanie i koordynowanie zadań i obowiązków Straży Miejskiej wynikających z przepisów prawa.
3. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Krośnie Odrzańskim oraz Państwową Strażą Pożarną i
innymi jednostkami w zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
4. Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych w zakresie spraw dotyczących działalności Straży
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
5. Kontrola ewidencji nałożonych przez strażników mandatów karnych oraz wykonywanie innych czynności
kontrolnych w zakresie kompetencji Straży Miejskiej.
6. Pełnienie roli zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w Straży Miejskiej pracowników.
7. Opracowywanie planów oraz dokumentów sprawozdawczych Straży Miejskiej.
8. Reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć prezentację koncepcji pracy Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Podczas rozmów kwalifikacyjnych od kandydatów wymagane będzie przedstawienie tejże koncepcji.

Wyłoniony kandydat zobowiązany jest poddać się szczegółowym badaniom lekarskim ogólnym i psychologicznym w Poliklinice MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VII. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 29.02.2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-30 14:46:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-30 14:46:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-30 14:46:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12909 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na podinspektora w Wydziale Finansowym
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie co najmniej średnie o kierunku rachunkowość.
7. Posiada pięcioletni staż pracy w księgowości budżetowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Znajomość przepisów z zakresu :
a) finansów publicznych,
b) ordynacji podatkowej,
c) zasad rachunkowości,
2. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (Word, Excel).
3. Staranność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych.
2. Nadzorowanie terminowego wpłacania należności:
a) wystawianie upomnień,
b) wydawanie postanowień o przerachowaniu wpłat,
c) zabezpieczanie wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę;
3. Sporządzanie sprawozdań finansowych (podatkowych):
a) sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji wpływów podatkowych;
4. Wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonej ewidencji podatkowej.
5. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – świadectwo ukończenia szkoły
oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

III. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 26 stycznia 2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Bożena Miech – Skarbnik Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-11 09:39:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-11 09:39:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-11 09:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji