ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie wyższe.
7. Posiada roczny staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Nr 14 poz. 85 z późn. zm)
2. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy.
3. Współdziałanie z organami administracji rządowej.
4. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań.
5. Właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.
6. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów
wyższych) oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 22 stycznia 2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego”


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-07 08:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-07 08:43:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-07 08:43:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
informatyk – specjalista ds. administracyjno - technicznych


I. Miejsce pracy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10H
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych umiejętności i doświadczenia:
1. Obsługa sprzętu komputerowego oraz jego bieżące naprawy;
2. Znajomość systemów Windows 2003/XP;
3. Administrowanie Active Direktory, DNS, DHCP, ISA Server;
4. Znajomość programów i sprzętu do archiwizacji danych;
5. Znajomość zarządzania programem antywirusowym Symantec;
6. Zarządzania bazami MS SQL, MySQL;
7. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych;
8.Umiejętność współpracy z użytkownikami i gotowość do rozwiązania ich problemów;
9.Obsługa aplikacji biurowych użytkowanych w Ośrodku;
10.Znajomość zagadnień sieciowych WAN/LAN, TCP/IP;
11. Znajomość administrowania i obsługi programów: POMOST i Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Minibank24, Płatnik, Komax - program kadrowo płacowy
12. Znajomość zagadnień podstaw telefonii VoIP, podstaw konfiguracji urządzeń VoIP CISCO
13. Marketing i znajomość z zakresu obsługi sprzętu technicznego.

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe – informatyka lub marketing i zarządzanie;
2) Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego;
3) Znajomość języka angielskiego;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) referencje z poprzednich miejsc pracy,
7) wypełniony kwestionariusz osobowy ,
8) oświadczenie o niekaralności.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 stycznia 2008 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 12.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do OPS w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim pod numerem tel. 068 383 33 63.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zdzisława Ostrowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zdzisława Ostrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-02 08:46:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-02 08:47:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-02 08:47:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Krośnie Odrzańskim

I.Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II.Forma zatrudnienia: – powołanie na Zastępcę Kierownika USC w drodze uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz umowa o pracę

III.Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie wyższe.
7. Posiada czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art 1 Ustawy
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
- w służbie cywilnej,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

B. Wymagania dodatkowe.
1. Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Preferowana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) oraz ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
2. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy.
3. Współdziałanie z organami administracji rządowej.
4. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań.
5. Właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach
wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego:
- czynności związanych z wydawaniem odpisów i zaświadczeń,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
- udział w organizowaniu uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego,
6. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów
wyższych) oryginał lub uwierzytelniona kopia.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.

VI.Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w
zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą
pocztową do dnia 14 grudnia 2007. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie
będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Zastępcy
Kierownika USC w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim” .

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy
068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-30 11:43:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-30 11:43:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-30 11:43:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyk
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych umiejętności i doświadczenia:
1. Obsługa sprzętu komputerowego oraz jego bieżące naprawy;
2. Znajomość systemów Windows 2003/XP;
3. Administrowanie Active Direktory, DNS, DHCP, ISA Server;
4. Znajomość programów i sprzętu do archiwizacji danych (wskazana znajomość Symantec
BackupExec);
5. Znajomość zarządzania programem antywirusowym Symantec Klient Firewall;
6. Zarządzania bazami MS SQL, MySQL, Progress;
7. Administrowanie systemami sieciowymi Linux, Unix SCO 5.0;
8. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych;
9.Znajomość html i cms; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej;
10.Umiejętność współpracy z użytkownikami i gotowość do rozwiązania ich problemów;
11.Obsługa aplikacji biurowych użytkowanych w Urzędzie Miasta;
12.Znajomość zagadnień sieciowych WAN/LAN, TCP/IP;
13.Koordynacja i współpraca w realizacji zamierzeń gminy w zakresie budowy infrastruktury
informatycznej.

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe – informatyka lub pokrewne;
2) Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego;
3) Znajomość języka angielskiego;
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) referencje z poprzednich miejsc pracy,
7) wypełniony kwestionariusz osobowy ,
8) oświadczenie o niekaralności.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 września 2007 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim’.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-04 06:43:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-04 06:43:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-04 06:43:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługą interesanta w Biurze Obsługi Interesanta:
• udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw,
• wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych,
• przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do Urzędu, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.
2. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej i innych instytucji.
3. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy – opracowywanie materiałów promocyjnych
i prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie, udział w targach, wystawach
o tematyce gospodarczej i turystycznej.
4. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej.
5. Promocja Gminy Krosno Odrzańskie.

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: wykształcenie wyższe: prawo,
administracja, zarządzanie i marketing, politologia,
2) znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami Unii Europejskiej, warunków
pozyskania dofinansowań oraz zasad rozliczania projektów,
3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
2) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
3) umiejętność pracy w zespole.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) referencje z poprzednich miejsc pracy (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),
8) wypełniony kwestionariusz osobowy .

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 września 2007 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim’.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-04 06:41:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-04 06:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-04 06:41:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych umiejętności i doświadczenia:
1. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych aktów prawnych;
2. Organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
3. Określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,
4. Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej);
5.Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę;
6.Koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym;
7. Zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom;
8. Nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych;
9. Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz przygotowanie niezbędnych dokumentacji rozliczeniowych realizowanych projektów;
10.Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych realizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych;
11Opracowywanie wniosków w celu pozyskania funduszy na realizację zadań gminy w placówkach oświatowych;
12.Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu inwestycyjnego;

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe preferowane – specjalność budownictwo;
2) Znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych;
3) Umiejętność obsługi komputera (min. Pakiet OFFICE);
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) wypełniony kwestionariusz osobowy .

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 czerwca 2007 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim’.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-05 13:01:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-05 13:02:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-05 13:02:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,

IV. Wymagania od kandydata
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe magisterskie (specjalność: nauczycielska - stopień nauczyciela
mianowanego; prawo, administracja),
c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
d) staż pracy - min. 5 lat, w tym 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach,
o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
lub w służbie cywilnej lub w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi
lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi
lub na kierowniczych stanowiskach państwowych
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
e) nie karalność za przestępstwa umyślne
f) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim,
g) znajomość przepisów:
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy Karta Nauczyciela,
- ustawy o kulturze fizycznej,
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów prawa pracy,
- ustawy o finansach publicznych

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w nadzorowaniu, organizowaniu i zarządzaniu jednostkami oświatowymi (wskazane posiadanie zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych lub kursu w zakresie organizacji i zarządzania oświatą),
2) znajomość gminnych instytucji oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej,

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
2) list motywacyjny
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia
studiów), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje
i umiejętności,
4) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy,
stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
5) oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
w pełni z praw publicznych, nie byłam /byłem/ karana /karany/ za przestępstwo popełnione
umyślnie,
6) wskazane referencje dotychczasowych pracodawców.


Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 5 maja 2007 r. roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont –Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-04-19 13:00:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-04-19 13:01:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-04-19 13:01:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji