ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 17.12.2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-09 10:16:12 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
17 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.;
2) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020;
3) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030:
 1. przedstawienie projektu uchwały,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie nad uchwałą;
4) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały,
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 4. dyskusja,
 5. głosowanie nad uchwałą;
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim;
6) w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Krosno Odrzańskie rodzinie polskiego pochodzenia podlegającej repatriacji;
7) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim na lata 2021-2024”;
9) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowice;
10) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2021.
 
      8. Informacje i sprawy różne.
      9. Zamknięcie sesji.
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
« powrót do poprzedniej strony