ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 29 LISTOPADA 2007 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
3) opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
4) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór,
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Krosno Odrzańskie,
6) zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych gminy Krosno Odrzańskie,
7) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
8) zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jego zmiany,
9) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2008 r.,
10) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
11) utworzenia Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
12) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,
13) odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
14) odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
15) powiadomienia Skarbnika Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
16) powiadomienia Sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
17) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Krosno Odrzańskie do przedsięwzięcia pt. „administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego”.

7. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-11-23 07:44:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-11-23 07:44:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-11-23 07:44:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2007 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym..

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2007 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
3) wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową w Radnicy projektu „ Szkoła równych szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
4) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim,
5) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – Wydziału Pracy i pozostałych wydziałów na kadencję 2008 – 2011,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
7) rozpatrzenia skargi na Burmistrza,

8) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych .

9. Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia.

10. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-10-24 10:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-10-24 10:37:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-10-24 10:37:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<center><b>O G Ł O S Z E N I E<br> W DNIU 14 SIERPNIA 2007 r.<br> W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br> UL. PARKOWA 1 <Br> ODBĘDZIE SIĘ<br> XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM</b></center>

Akapit nr 1 - brak tytułuProponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
3) zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie”,
4) zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krośnie Odrzańskim p.w. św. Jadwigi Śląskiej oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecznicy p.w. Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościołach p.w. św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim i p.w. Chrystusa Króla w Łochowicach,
5) współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I” wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6) trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody,
7) ustalenia rodzaju świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-10 13:29:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-10 13:37:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-10 13:37:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,<br> odbywającej się 19 czerwca 2007 r. o godz. 10:00<br> w świetlicy wiejskiej miejscowości Łochowice </font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym..

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2) zbycia udziałów Gminy,
3) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007 – 2011,
4) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie,
6) zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z Gminami Bytom Odrzański, Sulechów, Nowa Sól - miasto, Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Głogów porozumienia międzygminnego,
7) zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z Gminami Bytom Odrzański, Sulechów, Nowa Sól - miasto, Słubice, Kostrzyn nad Odrą porozumienia międzygminnego,
8) diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i przewodniczących organów pomocniczych gminy,
10) stwierdzenia nieważności uchwały Nr 2 / 07 z dnia 12 maja 2007 roku, Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gostchorze,
11) stwierdzenia nieważności uchwały Nr 3 / 07 z dnia 12 maja 2007 roku, Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gostchorze,
12) zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim,

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-11 14:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-11 14:43:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-11 14:43:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,<br> odbywającej się 27 kwietnia 2007 r. o godz. 9:00<br> w sali 1000- lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ulicy Parkowej 1 </font></p></B>

Akapit nr 1 - brak tytułu1.Otwarcie sesji.
2.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym..
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Ocena wykonania budżetu Gminy za rok 2006:
1)wprowadzenie Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
2)wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)dyskusja,
5)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2006.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1)zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
2)zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007,
3)zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych długoterminowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu,
4)zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrzańskie,
5)przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
8.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-03-26 11:19:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-03-26 11:19:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-03-26 11:19:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji