ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2011 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
208. 07.12.2011 208/11 w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi cmentarne na cmenatrzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim Wydz.  
207. 22.12.2011 207/11 w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miasta. Wydz.  
206. 21.12.2011 206/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
205. 21.12.2011 205/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
204. 19.12.2011 204/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydz.  
203. 19.12.2011 203/11 w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych w miejskiej przestrzeni publicznej Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.  
202. 16.12.2011 202/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłanianie wykonawcy/ów „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie”. Wydz.  
201. 16.12.2011 201/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłanianie wykonawcy/ów „Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica”. Wydz.  
200. 16.12.2011 200/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
199. 15.12.2011 199/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
198. 15.12.2011 198/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
197. 15.12.2011 197/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.  
196. 15.12.2011 196/11 w sprawie ustanowienia służebności. Wydz.  
195. 15.12.2011 195/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
194. 15.12.2011 194/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłonienie dostawcy nowego lub używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radnicy. Wydz.  
193F. 09.12.2011 193F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
193. 08.12.2011 193/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
192. 08.12.2011 192/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.  
191. 08.12.2011 191/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
190. 08.12.2011 190/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.  
189. 07.12.2011 189/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Marcinowicach 52a/5 na pomieszczenie tymczasowe. Wydz.  
188. 07.12.2011 188/11 w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. WOP 5/5 na lokal socjalny. Wydz.  
187F. 06.12.2011 187F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
187. 05.12.2011 187/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji formularzy mandatów karnych. Wydz.  
186. 02.12.2011 186/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.  
185. 01.12.2011 185/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.  
184a. 30.11.2011 184a/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. 1 Maja 2/13 na lokal komunalny. Wydz.  
184. 30.11.2011 184/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
183. 30.11.2011 183/11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. Wydz.  
182a. 29.11.2011 182a/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Szklarce Radnickiej 13/13 na lokal komunalny. Wydz.  
182. 29.11.2011 182/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
181. 22.11.2011 181/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
181F. 22.11.2011 181F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
180. 22.11.2011 180/11 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od września do grudnia roku szkolnego 2011/2012. Wydz.  
179F. 18.11.2011 179F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
179. 16.11.2011 179/11 w sprawie upoważnienia Pani Zdzisławy Ostrowskiej – kierownika działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wydz.  
178. 15.11.2011 178/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
177. 15.11.2011 177/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
176. 15.11.2011 176/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
175. 15.11.2011 175/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
174. 15.11.2011 174/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
173. 08.11.2011 173/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. Wydz.  
172. 04.11.2011 172/11 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”. Wydz.  
171F. 31.10.2011 171F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
171. 26.10.2011 171/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim. Wydz.  
170. 26.10.2011 170/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz członków zarządu jednostki pomocniczej Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Wydz.  
169. 26.10.2011 169/11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. Wydz.  
168. 26.10.2011 168/11 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. Wydz.  
167. 26.10.2011 167/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.  
166. 26.10.2011 166/11 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.  
165. 20.10.2011 165/11 w sprawie powołania komisji w celu rozpatrywania wniosków składanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy ubiegają się o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wydz.  
164. 20.10.2011 164/11 w sprawie nabycia na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości Skarbu Państwa. Wydz.  
163. 20.10.2011 163/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
162. 20.10.2011 162/11 w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki 41/5 na local socjalny. Wydz.  
161. 19.10.2011 161/11 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej. Wydz.  
160. 19.10.2011 160/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.  
159. 19.10.2011 159/11 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.  
158. 19.10.2011 158/11 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.  
157. 18.10.2011 157/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.  
156. 14.10.2011 156/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.  
155. 14.10.2011 155/11 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.  
154. 14.10.2011 154/11 w sprawie zbycia gruntów. Wydz.  
153. 14.10.2011 153/11 w sprawie zbycia gruntów pod wybudowanym garażem. Wydz.  
152. 14.10.2011 152/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.  
151. 12.10.2011 151/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
150. 11.10.2011 150/11 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydz.  
149F. 06.10.2011 149F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
149. 06.10.2011 149/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na wykonanie remontu pomieszczeń toalet w budynkach Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Wydz.  
148. 05.10.2011 148/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na „Dostawę i montaż urządzeń na place zabaw do Brzózki, Sarbii, Starego Raduszca, Nowego Raduszca, Retna, Radnicy i Szklarki Radnickiej”. Wydz.  
147. 03.10.2011 147/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. Wydz.  
146F. 30.09.2011 146F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.  
146. 30.09.2011 146/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odprowadzenie wód deszczowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim” . Wydz.  
145. 23.09.2011 145/11 w sprawie nabycia nieruchomości. Wydz.  
144. 19.09.2011 144/11 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok. Wydz.  
143. 19.09.2011 143/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz.  
142. 16.09.2011 142/11 w sprawie powołania powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wydz.  
141. 16.09.2011 141/11 w sprawie powołania pełnomocników do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz.  
140. 16.09.2011 140/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.  
139. 15.09.2011 139/11 w sprawie sprzedaży lokali Wydz.  
138. 15.09.2011 138/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. WOP 5/5 na lokal komunalny. Wydz.  
137. 14.09.2011 137/11 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Wydz.  
136. 09.09.2011 136/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami obrębu geodezyjnego Marcinowice (Sołectwa Marcinowice) oraz obrębu 1 miasta Krosna Odrzańskie dotyczących zmiany granic geodezyjnych Wydz.  
135. 09.09.2011 135/11 w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności Wydz.  
133. 07.09.2011 133/11 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach Wydz.  
132. 06.09.2011 132/11 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Wydz.  
131. 06.09.2011 131/11 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. Wydz.  

Akapit nr 2 - brak tytułu

130. 05.09.2011 130/11 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. Wydz.  
129. 31.08.2011 129/11 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Skłodowskiej – Curie w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
 
 
128. 31.08.2011 128/11 w sprawie regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie. Wydz.
 
 
127. 29.08.2011 127/11 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego. Wydz.
 
 
126. 24.08.2011 126/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
 
125. 24.08.2011 125/11 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Miasta. Wydz.
GN
 
124. 24.08.2011 124/11 w sprawie przyznania nagród. Wydz.
GN
 
123. 23.08.2011 123/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
 
122. 04.08.2011 122/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
 
121. 02.08.2011 121/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
 
120a. 01.08.2011 120a/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamę w programie telewizyjnym „Krośnieńskie Wydarzenia”. Wydz.
O
 
120. 29.07.2011 120/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
OK
 
119. 29.07.2011 119/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
OK
 
118. 29.07.2011 118/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Wydz.
OK
 
117. 28.07.2011 117/11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Wydz.
OK
 
116. 28.07.2011 116/11 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
 
115. 28.07.2011 115/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
 
114. 28.07.2011 114/11 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
 
113. 28.07.2011 113/11 w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych. Wydz.
OK
 
112. 27.07.2011 112/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011r. Wydz.
F
 
111. 26.07.2011 111/11 w sprawie zbycia nieruchomości. Wydz.
GN
 
110. 26.07.2011 110/11 w sprawie zbycia działek budowlanych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
 
109. 26.07.2011 109/11 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
 
108. 25.07.2011 108/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
GN
 
107. 13.07.2011 107/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz.
OKtd>
106. 06.07.2011 106/11 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenia warunków przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GNtd>
105. 05.07.2011 105/11 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy. Wydz.
 
104. 01.07.2011 104/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz.
OK
103G. 30.06.2011 103G/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011r. Wydz.
Ftd>
103F. 30.06.2011 103F/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2011-2024. Wydz.
F
103. 30.06.2011 103/11 o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wydz.
GN
102F. 29.06.2011 102F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.
F
102. 29.06.2011 102/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie. Wydz.
 
101. 29.06.2011 101/11 w sprawie powołania komisji i ustalenia regulaminu jej pracy. Wydz.
OK
100. 15.06.2011 100/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim Pani Izabeli Sańko. Wydz.
OK
99. 15.06.2011 99/11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim Pani Wandzie Śpiewak. Wydz.
OK
98. 14.06.2011 98/11 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
OK
97. 14.06.2011 97/11 w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim. Wydz.
GN
96. 13.06.2011 96/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
95. 13.06.2011 95/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
94. 13.06.2011 94/11 w sprawie sprzedaży lokali. Wydz.
GN
93. 13.06.2011 93/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
92. 02.06.2011 90/11 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
91. 02.06.2011 91/11 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
90. 02.06.2011 90/11 w sprawie zatwierdzenia na rok szkolny 2011/2012 arkuszy organizacji publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
89. 01.06.2011 89/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
88. 01.06.2011 88/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
87. 30.05.2011 87/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na „Dostawę i montaż urządzeń na place zabaw w Krośnie Odrzańskim przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”. Wydz.
GN
85F. 25.05.2011 85F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011r. Wydz.
F
 
85. 18.05.2011 85/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
84. 18.05.2011 84/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
83. 18.05.2011 83/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
82. 18.05.2011 82/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
81. 18.05.2011 81/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
80. 18.05.2011 80/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
79. 18.05.2011 79/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
78. 18.05.2011 78/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
77. 11.05.2011 77/11 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2010/2011. Wydz.
OK
76. 11.05.2011 76/11 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
OK
75. 09.05.2011 75/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania pn „Budowa ciągu rowerowo-pieszego Osiecznica-Jezioro Moczydło”. Wydz.
IR
74. 09.05.2011 74/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót remontowo-budowlanych w placówkach oświatowych Gminy Krosno Odrzańskie w 2011 r. Wydz.
IR
73. 06.05.2011 73/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
72. 06.05.2011 72/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Wydz.
OK
71. 22.04.2011 71/11 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie do udzielania ulgi w opłatach za świadczenia prowadzone przez przedszkole. Wydz.
OK
70. 22.04.2011 70/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
69. 22.04.2011 69/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”. Wydz.
SG
68. 21.04.2011 68/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pocztowej nr 16/2a na lokal zamienny. Wydz.
GN
67. 21.04.2011 67/11 w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego położonego w Marcinowicach 52b/1 na lokal zamienny. Wydz.
GN
66. 21.04.2011 66/11 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz.
GN
65. 21.04.2011 65/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
64. 18.04.2011 64/11 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wydz.
 
63. 18.04.2011 63/11 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydz.
 
62. 15.04.2011 62/11 w sprawie powołania Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”. Wydz.
SG
61. 14.04.2011 61/11 w sprawie odwołania Rady Programowej lokalnego programu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”. Wydz.
SG
60. 05.04.2011 60/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
GN
59. 05.04.2011 59/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
58. 05.04.2011 58/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
57. 05.04.2011 57/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Osiecznica. Wydz.
O
56. 31.03.2011 56/11 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
 
55. 31.03.2011 55/11 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz.
GN
54. 31.03.2011 54/11 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
53. 31.03.2011 53/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie w 2011 roku. Wydz.
 
52. 31.03.2011 52/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Stary Raduszec. Wydz.
O
51. 31.03.2011 51/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Czetowice. Wydz.
O
50. 31.03.2011 50/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Brzózka. Wydz.
O
49. 31.03.2011 49/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Łochowice. Wydz.
O
48. 31.03.2011 48/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Marcinowice. Wydz.
O
47. 31.03.2011 47/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Radnica. Wydz.
O
46. 31.03.2011 46/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Nowy Raduszec. Wydz.
O
45. 31.03.2011 45/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Wężyska. Wydz.
O
44. 31.03.2011 44/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
GN
43. 31.03.2011 43/11 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz.
GN
42. 22.03.2011 42/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydz.
 
41. 21.03.2011 41/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Szklarka Radnicka. Wydz.
O
40. 21.03.2011 40/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Sarbia. Wydz.
O
39. 21.03.2011 39/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Chyże. Wydz.
O
38. 21.03.2011 38/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Bielów. Wydz.
O
37. 21.03.2011 37/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Retno. Wydz.
O
36. 21.03.2011 36/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Chojna. Wydz.
O
35. 21.03.2011 35/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Kamień-Morsko. Wydz.
O
34. 21.03.2011 34/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Strumienno. Wydz.
O
33. 21.03.2011 33/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Czarnowo. Wydz.
O
32. 21.03.2011 32/11 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej wsi Gostchorze. Wydz.
O
31. 21.03.2011 31/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Szklarka Radnicka dotyczących zmiany statutu sołectwa Szklarka Radnicka. Wydz.
O
30F. 14.03.2011 30F/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2011 r. Wydz.
F
30. 11.03.2011 30/11 w sprawie zbycia gruntów pod wybudowanym garażem z własnych środków. Wydz.
GN
29. 11.03.2011 29/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
28. 11.03.2011 28/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
27. 11.03.2011 27/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
26. 07.03.2011 26/11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim Pani mgr Izabeli Sańko. Wydz.
OK
25. 01.03.2011 25/11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydz.
OK
24. 01.03.2011 24/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie firmy na zakup pojazdu osobowego oraz urządzenia rejestrującego wykroczenia dla Straży Miejskiej. Wydz.
SM
23. 18.02.2011 23/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
22. 18.02.2011 22/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
21. 18.02.2011 21/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
20. 07.02.2011 20/11 w sprawie powołania zespołu wyborczego. Wydz.
O
19. 07.02.2011 19/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
18. 07.02.2011 18/11 w sprawie wydzierżawienia gruntu. Wydz.
GN
17. 07.02.2011 17/11 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego „urzędnikiem wyborczym”. Wydz.
O
16. 07.02.2011 16/11 w sprawie odwołania Pani Joanny Ejsmont z tytułu funkcji pełnomocnika do spraw wyborów zwanego „urzędnikiem wyborczym”. Wydz.
O
15. 07.02.2011 15/11 w sprawie wyznaczenia kandydata Gminy Krosno Odrzańskie do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wydz.
ZB
14. 07.02.2011 14/11 w sprawie wniosku o odwołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wydz.
ZB
13. 07.02.2011 13/11 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.
GN
12. 07.02.2011 12/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości. Wydz.
GN
11. 07.02.2011 11/11 w sprawie zbycia gruntu przyległego. Wydz.
GN
10. 07.02.2011 10/11 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze publicznego przetargu ustnego. Wydz.
GN
9. 07.02.2011 9/11 w sprawie zawarcia umowy najmu. Wydz.
GN
8. 07.02.2011 8/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
7. 04.02.2011 7/11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 135/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. Wydz.
 
6. 27.01.2011 6/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
5. 27.01.2011 5/11 w sprawie prawa pierwokupu. Wydz.
GN
4. 27.01.2011 4/11 w sprawie przyjęcia działki. Wydz.
GN
3. 25.01.2011 3/11 w sprawie sprzedaży lokalu. Wydz.
GN
2. 17.01.2011 2/11 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Krosno Odrzańskie na rok 2011. Wydz.
IR
1. 14.01.2011 1/11 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłanianie wykonawców na wykonanie dokumentacji oraz robót drogowych w 2011 r. Wydz.
IR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-19 14:12:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-19 14:12:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-09 12:30:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »