ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestry i ewidencje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-08-31 14:04:15 przez Renata Piwowarczyk

Zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach są udostępniane na miejscu, w Urzędzie Miasta, w godzinach pracy urzędu, w zakresie ograniczonym przepisami prawa

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział USCiSO:

 1. Rejestr Mieszkańców
 2. Rejestr Wyborców
 3. Ewidencja osób zaangażowanych w akcję kurierską obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Krosno Odrzańskie,
 4. Ewidencja osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej,
 5. Ewidencja członków ochotniczej straży pożarnej

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 1. Rejestr wypadków przy pracy
 2. Rejestr zachorować na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 3. Rejestr szkoleń wstępnych BHP
 4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 5. Książka kontroli zewnętrznych
 6. Centralny rejestr skarg i wniosków
 7. Rejestr Gminnych jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Rejestry prowadzone w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Ewidencja wniosków o Kartę Dużej Rodziny.
 2. Ewidencja wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 3. System Informacji Oświatowej.
 4. Ewidencja zatrudnienia pracowników jednostek oświatowych.
 5. Rejestr Instytucji Kultury.
 6. Rejestr wniosków o awans zawodowy nauczycieli.
 7. Rejestr wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 8. Rejestr wniosków o stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.
 9. Rejestr wniosków o przyznanie nagrody sportowej Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 10. Rejestr podatku VAT.

Rejestry prowadzone w Wydziale Organizacyjnym

 1. Rejestr pracowników (wykaz, bilanse miesięczne).
 2. Rejestr (ewidencja) upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy.
 3. Rejestr osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych (dot. pracowników).
 4. Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy.
 5. Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu.
 6. Rejestr uchwał Rady Miejskiej.
 7. Rejestr obwieszczeń Rady Miejskiej.
 8. Rejestr aktów prawa miejscowego.
 9. Rejestr wniosków i interpelacji radnych.
 10. Rejestr jednostek pomocniczych gminy.
 11. Rejestr pieczęci urzędowych.
 12. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – dostępny w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Korzystanie z zasobów archiwum odbywa się za pośrednictwem merytorycznych pracowników. Kontakt do archiwisty zakładowego: Anna Krysińska, tel. 68 410 9 701
 13. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji i akt przekazanych do Archiwum Zakładowego – do użytku służbowego, dostępny u archiwisty zakładowego.
 14. Rejestr dla Ewidencji udostępniania akt i dokumentacji w Archiwum Zakładowym – do użytku służbowego, dostępny u archiwisty zakładowego

Rejestry prowadzone w Wydziale Finansowym

 1. Wykaz udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych,
 2. Wykaz udzielonych ulg w należnościach cywilnoprawnych,
 3. Wykaz udzielonej pomocy publicznej,
 4. Rejestr VAT zakupów i sprzedaży.

Rejestry prowadzone w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego

 1. rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. rejestr zezwoleń na transport osobowy (taksówki);
 3. rejestr pozwoleń na prowadzenie regularnych i specjalnych przewozów osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym;
 4. rejestr obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
 5. rejestr materiałów promocyjnych.

Rejestry prowadzone w Straży Miejskiej

 1. Ewidencja etatów i wyposażenia oraz wyników  działań SM
Pozostałe  – do użytku służbowego:
 1. Rejestr kart MRD-5,
 2. Rejestr Spraw o wykroczenia,
 3. Rejestr nałożonych mandatów,
 4. Rejestr środków przymusu bezpośredniego,
 5. Ewidencja bloczków mandatowych,
 6. Ewidencja notatników służbowych,
 7. Ewidencja upoważnień do nakładania grzywien,
 8. Ewidencja upoważnień do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
 9. Ewidencja legitymacji służbowych,
 10. Ewidencja upoważnień do kontroli ruchu drogowego.

Wydział IR prowadzi rejestry

 1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
« powrót do poprzedniej strony