ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Unieważnienie przetargu na: „Zakup i dostawę nowego lub używanego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Radnicy”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-01-05   

IR.II.271.3.2011

Dotyczy: Unieważnienie przetargu na: „Zakup i dostawę nowego lub używanego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Radnicy”
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
 
Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawę nowego lub używanego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Radnicy”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i ogłoszonego w BZP
w dniu 15 grudnia 2011 r. pod numerem:332893-2011.
 
 
 
UZASADNIENIE 

 
Na  ogłoszone postępowanie przetargowe na „Zakup i dostawę nowego lub używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Radnicy” w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
 
                                                                      
BURMISTRZ
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-05 13:35:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-05 13:36:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-05 13:38:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

zmiana do ogłoszenia Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-12-23


ZMIANA DO OGŁOSZENIA


Dotyczy zamówienia:

"Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie informuje , że wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica”

I. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: wprowadza się nowy paragraf o brzmieniu:

ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,
b) nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
c) przedstawicieli stron,
d) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;
e) zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy-konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce-lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
f) Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia:
 Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;
 Zaistnienia siły wyższej;
 Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

II. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 1 pkt 4:

Jest:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych map zasadniczych, ogłoszeń prasowych, wysyłki projektu zmiany studium i projektu planu do uzgodnień ponosi Wykonawca.

Powinno być:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych, ogłoszeń prasowych ponosi Wykonawca.

III. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: usuwa się z § 2 pkt 5.: o brzmieniu:

5. Terminy, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą ulec wydłużeniu w związku z przebiegiem procedur administracyjnych, o których mowa w ust. 5 powyżej, pod warunkiem, że opóź-nienia w tym względzie nie powstaną z winy Wykonawcy.

IV. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 3 pkt 7:

Jest:

7. Wykonawca dokonywał będzie, na własny koszt, wysyłki przygotowanych przez zawiadomień, komunikatów, ogłoszeń .

Powinno być:

7. Zamawiający dokonywał będzie na własny koszt wysyłki pocztowej przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień i wniosków dotyczących uzgodnień.

V. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 7 pkt 3:

Jest:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium i planu z wyjątkiem kosztów publikacji ogłoszeń i komunikatów oraz przesyłek pocztowych zawiadomień, dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.
Powinno być:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium i planu z wyjątkiem przesyłek pocztowych zawiadomień, dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.
 


Przewodniczący Komisji Przetargowej

    Ryszard Słupski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-23 13:28:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-23 13:30:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-23 13:30:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie - zmiana

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-12-23

 
ZMIANA DO OGŁOSZENIA
 

Dotyczy zamówienia: "Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie

Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie informuje , że wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Sporządzenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie”

I. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: wprowadza się nowy paragraf o brzmieniu:

ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy,
b) nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
c) przedstawicieli stron,
d) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;
e) zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy-konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce-lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
f) Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia:
 Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego;
 Zaistnienia siły wyższej;
 Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
 zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

II. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: usuwa się z § 2 pkt 6.: o brzmieniu:

6. Terminy, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą ulec wydłużeniu w związku z przebiegiem procedur administracyjnych, o których mowa w ust. 5 powyżej, pod warunkiem, że opóź-nienia w tym względzie nie powstaną z winy Wykonawcy.

III. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia  się § 3 pkt 4:

Jest:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych map zasadniczych, ogłoszeń prasowych, wysyłki projektu zmiany studium i projektu planu do uzgodnień ponosi Wykonawca.

Powinno być:

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem w/w opracowań, w tym koszty podkładów mapowych, ogłoszeń prasowych, ponosi Wykonawca.

IV. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia się § 3 pkt 10:

Jest:

10. Zamawiający dokonywał będzie, na własny koszt, wysyłki przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień, komunikatów, ogłoszeń i wniosków dotyczących uzgodnień w terminie do 7 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę.

Powinno być:

10. Zamawiający dokonywał będzie, na własny koszt, wysyłki przygotowanych przez Wykonawcę zawiadomień, i wniosków dotyczących uzgodnień w terminie do 7 dni od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę.

V. W załączniku do SIWZ – PROJEKT UMOWY: zmienia się § 7 pkt 3.

Jest:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium z wyjątkiem kosztów publikacji ogłoszeń i komunikatów oraz przesyłek pocztowych i zawiadomień, dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.

Powinno być:

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty opracowania zmiany studium z wyjątkiem przesyłek pocztowych, zawiadomień i dokumen-tów wymaganych procedurą ustawy, które to koszty obciążają Zamawiającego.
 
 


Przewodniczący Komisji Przetargowej

    Ryszard Słupski


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-23 11:39:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-23 11:43:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-23 11:43:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17672 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011.12.19
 
 IR.IX.271.3.2011
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Krosno Odrzańskie
    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,   tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
     e-mail:
2. Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy w BZP, numer ogłoszenia: 413030 z dnia 06.12.2011 r.
3. Adres strony internetowej:www.krosnoodrzanskie.pl
4. Nazwa zamówienia: Roboty dodatkowe do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem IR.IX-341/1/10 pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno odrzańskie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bielów i w m. Czetowice” gmina Krosno Odrzańskie, województwo lubuskie.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
6. Określenie przedmiotu zamówienia:
 - budowa przecisku pod drogą powiatową w m. Bielów dla potrzeb instalacji   elektrycznej do przydomowej przepompowni ścieków DPS-1/B,
uzbrojenie tranzytu - przebudowa istniejących studzienek pod montaż 9 sztuk zaworów odpowietrzająco – napowietrzających na istniejących rurociągach tłocznych pomiędzy miejscowościami Krosno Odrzańskie – Bielów (RT-45)              i Bielów – Czetowice (RT-49).
7. Wspólny Słownik zamówień(CPV): 45232440-8
8. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.
9. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie.
10. Data udzielenia zamówienia: 16 grudnia 2011 roku.
11. Liczba otrzymanych ofert: 1
12. Liczba odrzuconych ofert: 0
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o. o.
ul. Botaniczna 75, 65-292 Zielona Góra
        kontakt telefoniczny:  068-323-88-37
14. Szacunkowa wartość zamówienia (bez Vat): 25 085,00.
15.Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2011 r. numer ogłoszenia: 431068 - 2011.
17. Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,
       tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.
                                                                   
                                                                                  Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-21 10:18:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-21 10:18:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-21 10:18:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosnoodrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1.Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie, zgodnie z uchwałą Nr LV/355/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie, 2.Opracowanie obejmuje obszar całej Gminy Krosno Odrzańskie (pow. 21.152 ha), 3.Gmina Krosno Odrzańskie nie posiada aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących cały obszar gminy, 4.Studium należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymogami ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 5.Zamówienie obejmuje wykonanie: - projektu zmiany Studium (część tekstowa i graficzna) sporządzonego na podkładach mapowych w skali 1:10.000 dla terenu miasta i gminy oraz 1:5000 dla poszczególnych miejscowości w czterech egzemplarzach w wersji barwnej ( w tym 1 egz. laminowany), zaopatrzony w listwy do przenoszenia i zawieszenia , oraz w formie elektronicznej na płycie ( część graficzna format PDF i JPG lub tiff; część tekstowa w formacie .doc) w 4 egzemplarzach, - Treść projektu uchwały wraz z załącznikami należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz.U. z 2008r. Nr 75, poz.451 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Mini­strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) . w edytorze XML aktów prawnych celem publikacji w Dzienniku Urzędowym . Prognozy oddziaływania na środowisko - zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w formie papierowej i elektronicznej( 2 egz.); rysunki, mapy w wersji kolorowej. Opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w formie papierowej i elektronicznej( 2 egz.), Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zakresu projektu studium projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U.Nr 118, poz.1233 ); opracowanie dokumentów, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 11 w/w ustawy; zakres ustaleń studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 6.Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie na swój koszt i we własnym zakresie innych potrzebnych materiałów, w tym mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) . 7.W przypadku zmiany, w trakcie opracowania zmiany studium, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy uzupełnić opracowanie o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia pracy. 8.W toku realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: wykonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego kompletnego przeprowadzenia procedury wynikającej z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do udziału w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem i innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: a)stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy, b)nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, c)przedstawicieli stron, d)zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy; e)zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy­konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce­lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. f)Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia: Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego; Zaistnienia siły wyższej; Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 12:00, miejsce: BOI Urzędu Miasta ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZASTĘPCA BURMISTRZA

GRZEGORZ GARCZYŃSKI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 15:37:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 15:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 15:42:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosnoodrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje: a)opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie zgodnie z uchwałą nr XII/86/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011 r. Zmiana Studium obejmuje teren działki 493/3 w obrębie wsi Osiecznica, Gmina Krosno Odrzańskie, o pow. ok. 0,9 ha, obejmującego teren ograniczony: od północy droga krajową- ul.Krośnieńską, od zachodu droga gminną- ul.Polną, od południa drogą gminną, od wschodu terenami rolnymi. Przedmiotem zmiany Studium będą ustalenia dotyczące zmiany przeznaczenia terenów pod lokalizację Stacji Paliw oraz pod zabudowę usługową - handlową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. b)sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XII/87/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. obejmującego teren działki 493/3 w obrębie wsi Osiecznica, Gmina Krosno Odrzańskie, o pow. ok. 0,9 ha. Teren ograniczony: od północy droga krajową- ul. Krośnieńską, od zachodu drogą gminną - ul.Polna, od południa drogą gminną, od wschodu terenami rolnymi. Przedmiotem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu pod lokalizację Stacji Paliw oraz pod zabudowę usługową - handlową wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. c)opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie­niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uzyskanie opinii i uzgodnień. 2. Projekt zmiany studium oraz projekt planu powinny być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), a w szczególności z art. 11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 164, poz.1587); opracowania dokumentów, o których mowa ustaleń art.17 ustawy ustaleń planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenia postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego , zgodnie ustaleń wymogami art. 17 w/w ustawy; zakres ustaleń planu zgodnie z art.15 ust.2 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym . Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zakresu projektu studium projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118, poz.1233 ); opracowanie dokumentów, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Burmistrza Krosna Odrzańskiego, zgodnie ustaleń wymogami art. 11 w/w ustawy; zakres ustaleń studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zgodnie z art.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi wyłożenia zmiany studium oraz projektu planu do publicznego wglądu, uczestniczenia w publicznych dyskusjach, dyskusjach o których mowa w art. 11 ust.10 i art.17 ust.10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz prezentacja projektów zmiany studium i projektu planu na sesji Rady Miejskiej i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie na swój koszt i we własnym zakresie innych potrzebnych materiałów, w tym mapy topograficznej, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 5.W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając koszty związane z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko, koszty związane z przygotowaniem wniosków, uzyskaniem opinii i uzgodnień, ogłoszeń prasowych, a także koszty związane z uczestnictwem w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami i inne koszty Wykonawcy, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wpływające na ostateczną cenę. 6.Cena obejmuje wykonanie opracowania ekofizjograficznego o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 7. Zamówienie - powinno być przekazane Zamawiającemu w następującej formie: a) zmiana studium w wersji papierowej w kolorze w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( format PDF i JPG lub tiff) w ilości 4 egz. b) tekst zmiany studium w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (format.doc) w 4 egz. c) plan miejscowy w wersji papierowej w kolorze w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( format PDF i JPG lub tiff) w ilości 4 egz. d) tekst planu miejscowego w wersji pisemnej w ilości 3 egz. oraz w wersji elektronicznej ( format.doc) w 4 egz. . Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii. 8. Treść projektu uchwały wraz z załącznikami należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz.U. z 2008r. Nr 75, poz.451 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Mini­strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) . w edytorze XML aktów prawnych celem publikacji w Dzienniku Urzędowym . 9. W przypadku zmiany, w trakcie opracowania zmiany studium, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy uzupełnić opracowanie o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia pracy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: a)stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek, a w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynikającej z umowy, b)nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, c)przedstawicieli stron, d)zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy; e)zlecania prac podwykonawcom - zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wy­konania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie, a doce­lowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania prac podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia jakości prac stanowiących przedmiot umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. f)Przedłużenia terminu realizacji umowy razie wystąpienia: Konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego; Zaistnienia siły wyższej; Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 13:30, miejsce: BOI Urzędu Miasta ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZASTĘPCA BURMISTRZA

GRZEGORZ GARCZYŃSKI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 15:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 15:35:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 15:35:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZMIANA DO OGŁOSZENIA Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZMIANA DO OGŁOSZENIA

Dotyczy zamówienia na

„Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy”

 

Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że wprowadza zmiany w o Ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy”.

 

I. Wprowadza się w następujących punktach ogłoszenia:

W pkt II.1.3) jest: Data produkcji: nie później niż 2006 r.

W pkt II.1.3) powinno być: Data produkcji: nie wcześniej niż 2005 r.

 

II. Wprowadza się w następujących punktach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W pkt III.3 jest: Data produkcji: nie później niż 2006 r.

W pkt III.3 powinno być: Data produkcji: nie wcześniej niż 2005 r.

 

W pkt X. ust. 2. jest: Ofertę należy złożyć do dnia 2011-12-27 roku godz. 19.00.

W pkt X. ust. 2. powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 2011-12-27 roku godz. 10.00.

 

W załączniku do SIWZ – Oferta cenowa jest: Data produkcji: nie później niż 2005 r.

W załączniku do SIWZ – Oferta cenowa powinno być: Data produkcji: nie wcześniej niż
2005 r.

 

W załączniku do SIWZ – Oferta jest: Oferujemy wykonanie dostawy używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy za następującą cenę ( zgodną z ofertą cenową):

W załączniku do SIWZ – Oferta cenowa powinno być: Oferujemy wykonanie dostawy nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy
za następującą cenę ( zgodną z ofertą cenową):

 

 

W projekcie umowy w §5, pkt 1 lit. a jest: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,

W projekcie umowy w §5, pkt 1 lit. a powinno być: wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub dowód rejestracyjny pojazdu, potwierdzenie wykonania zabudowy pożarniczej zgodnie z wymogami CNBOP z 2002 r.

 

W projekcie umowy w §5, pkt 1 lit. e jest: kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP ( entrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).

 

W projekcie umowy w §5, pkt 1 lit. e powinno być: kopię świadectwa dopuszczenia do użytkowania, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, lub pozytywną opinię CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) – dotyczy samochodu fabrycznie nowego.

 

Przewodniczący Komisji

Przetargowej

 

Mirosław Kossowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 14:35:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 14:40:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 14:40:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy
Numer ogłoszenia W BZP: 332893 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie , ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.

Adres strony internetowej zamawiającego: wwwkrosnoodrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa nowego lub używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Radnicy Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać PN-EN 1846-1-S oraz poniższe wymagania techniczne: Data produkcji: nie później niż 2006 r. Silnik: wysokoprężny, 6 cylindrowy, rzędowy - 4 zawory na cylinder. Doładowany turbosprężarką napędzaną energią spalin z chłodzeniem doładowywanego powietrza w chłodnicy powietrze-powietrze. Moc minimalna 250 KM. Paliwo: olej napędowy. Układ elektryczny: napięcie 24V. Układ kierowniczy: przekładnia kierownicza zintegrowana ze wspomaganiem hydraulicznym. Układ hamulcowy: elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach. Ogumienie: tylne bliźniacze lub pojedyncze koła na obu osiach. Obręcze lakierowane na szaro. Lakier: kabina czerwony RAL 3000. Zderzak biały. 1. Podwozie z kabiną. 1.1. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej MMR (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) wynosi powyżej 14 000 kg. 1.2. Podwozie wraz z zabudową spełniające wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 1.3. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne - modulator sygnałów, dwa niebieskie światła błyskowe stroboskopowe i głośnik o mocy 100 W. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów za pomocą radiotelefonu. Dodatkowe 2 lampy błyskowe niebieskie LED z przodu pojazdu. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami przez osłony siatkowe. 1.4. Podwozie z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250 KM Otwarcie podestów sygnalizowane na panelu kontrolnym w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. 1.5. Napęd 4x4, z odłączanym napędem obu osi, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej i mechanizmu między osiowego. 1.6. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, odchylana hydraulicznie, w układzie miejsc 1+1+2+4, kabina wyposażona w: Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. Układ ogrzewania i wentylacji. Ogrzewanie niezależne od pracy silnika. Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości, pochylenia oparcia. Panel kontrolny wskazujący: poziom wody i środka pianotwórczego w zbiorniku, otwarcie żaluzji, otwarcie podestów, podniesienie masztu oświetleniowego. Mocowania dla 4 sztuk aparatów oddechowych jednobutlowych. 1.7. Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, pojemność akumulatorów. 1.8. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający urządzenia elektryczne zabudowy dodatkowej z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania (ogrzewania niezależne itp.). 1.9. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową modulowaną włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizacja świetlna światło cofania). 1.10. Kolor: elementy podwozia - ciemnoszare, błotniki i zderzaki - białe, kabina, zabudowa - RAL 3000, drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 1.11. Układ hamulcowy elektro-pneumatyczny o 2 niezależnych obwodach. Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez sprężynę siłownika. 1.12. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze -25°C do +50°C. 1.13. Pojemność zbiornika paliwa na przejazd ponad 400 km, lub 6 godzin pracy autopompy. 1.14. Wszystkie koła z ogumieniem uniwersalnym (szosowo-terenowym), z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych. 1.15. Pojazd posiada pełno wymiarowe koło zapasowe, na pojeździe nie przewidziano miejsca do przewożenia koła zapasowego. 1.16. Pojazd wyposażony w układ ABS. 1.17. Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy. 1.18. Pojazd wyposażony w lusterka wsteczne szerokokątne prawe i lewe regulowane elektrycznie i podgrzewane oraz w lusterko prawe krawężnikowe podgrzewane. 1.19. Pojazd wyposażony w ośmiobiegową skrzynię biegów, zsynchronizowaną, sterowaną manualnie, z reduktorem. 2. Zabudowa pożarnicza. 2.1. Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Szkielet zabudowy wykonany z profili ze stali nierdzewnej i aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycie z blach aluminiowych. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Półki sprzętowe wykonane z profili aluminiowych, z możliwością regulacji wysokości. 2.2. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego aluminiową blachą ryflowaną o właściwościach przeciwpoślizgowych. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia dwoma strażakami (180 kg) i masą przewożonego sprzętu. Na dachu mocowania do przewozu węży ssawnych, mocowanie długich przedmiotów. Na dachu zamontowane działko wodnopianowe z regulacją strumienia . 2.3. Drabinka do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Dodatkowe poręcze w górnej części drabinki ułatwiają wchodzenie. Szczeble drabinki w wykonaniu przeciwpoślizgowym. 2.4. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyło szczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z anodowanych profili aluminiowych, wyposażone w zamki. zamykane na klucz (jeden klucz pasuje do wszystkich zamków). Zamykanie żaluzji specjalnymi rurkami (typu bar-lock). Odchylane podesty robocze z powierzchnią antypoślizgową, umożliwiające dostęp do górnej części skrytek. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek. 2.5. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w:oświetlenie, w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek na panelu kontrolnym. 2.6. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu w warunkach słabej widoczności. 2.7. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu drzwi żaluzjowych szuflad, tac, są tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. 2.8. Konstrukcja skrytek zapewnia samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. 2.9. Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny, w wykonaniu antypoślizgowym. 2.10. Zbiornik na wodę o pojemności min 4 m3, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada: właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające układ do napełniania, układ do opróżniania geodezyjnego, układ przelewowy. 2.11. Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego - wykonany z materiału, odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowanie środków pianotwórczych i modyfikatorów - kompozyt. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Umiejscowienie zbiornika nie powoduje przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego.Zbiornik wyposażony w: właz rewizyjny, układ do napełniania, układ do opróżniania, grodzie zabezpieczające, napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, przez nasady 52. 2.12. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. 2.13. Autopompa dwuzakresowa 2.14. Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, że parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu są nie gorsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 2.15. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową 1 linię szybkiego natarcia na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową umożliwiającą podanie prądu zwartego i rozproszonego. Prądownica z regulacją kształtu strumienia, oraz wytwornicą piany. Wydajność autopompy zapewnia uzyskiwanie parametrów wydajności na prądownicy. 2.16. Linia wysokociśnieniowe szybkiego natarcia umożliwiające podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna. Napęd zwijadła elektryczny. 2.17. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: dwóch nasad tłocznych wielkości 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego. 2.18. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika pojazdu. 2.19. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające uzyskanie podciśnienia 0,085 MPa, oraz zassanie wody z głębokości Hgs=1,5 m i z głębokości Hgs=7,5m 2.20. W przedziale autopompy znajduje się tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: manowakuometr, manometry ciśnienia tłoczenia pompy (wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie), wskaźnik elektroniczny poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik elektroniczny poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - na panelu kontrolnym, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - na panelu kontrolnym. 2.21. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania ma konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wlotem). 2.22. Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający pracę w całym zakresie wydajności autopompy. 2.23. Wszystkie elementy układu wodno - pianowego są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 2.24. Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia odwodnienie przy użyciu zaworów odwadniających. 2.25. Na wlocie ssawnym autopompy zamontowana siatka zabezpieczająca przed przedostaniem się do wody zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu gwarantujący bezpieczną pracę autopompy. 3. Pojazd wyposażony w miejsce i wykonane mocowania dla sprzętu zgodnie z Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG PSP - CNBOP czerwiec 2002. Kompletacja i zakres wykonanych mocowań sprzętowych do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 90

2 - Rok produkcji - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacji: - wystąpienia siły wyższej, - zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany danych Dostawcy takich jak np. zmiana adresu, konta bankowego, - wydłużenia okresu gwarancji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.krosnoodrzanskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, pok. nr14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

BURMISTRZ

Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-15 18:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-15 18:30:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-15 18:30:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-12-12

 

O g ł o s z e n i e

 

              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Położenie lokalu

Opis lokalu

Numer działki

Powierzchnia w m2

 

Wartość nieruchomości lokalowej

Cena wywoławcza

 

Wadium w złotych

 

ul. Armii Czerwonej 25/1

1 pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o pow.uzytk.38,13 m2 z udziałem 53/1000

709/2

347 m2

 

75.900,00 zł.

w tym wartość gruntu

1.390,00 zł.

 

7.600,00 zł.

ul. Kościuszki 58c/5

2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój o pow.użyt.51,96 m2 z udziałem 66/1000

300/2

377 m2

 

94.270,00 zł.

w tym wartość gruntu

2.780,00 zł.

 

9.500,00 zł.

 

 

            Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta  w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej nr 1( blok B pokoju nr 20).

           

             Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 6 stycznia  2012 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.   

       

Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium  upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

 

        Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1, blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-14 14:21:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 14:21:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 14:25:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                     Krosno Odrzańskie,2011-12-06

 

O g ł o s z e n i e

 

              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych, położonych  w Krośnie Odrzańskim przy ul. Sienkiewicza.

 

 

          

Numer działki

Powierzchnia w m2

 

Wartość działki

Cena wywoławcza

 

Wadium w złotych

 

1225/16

668

 

38.740,00 zł.

 

3.900,00 zł.

 

1225/17

619

 

35.900,00 zł.

 

3.600,00 zł

1225/18

762

 

44.200,00 zł.

 

4.450,00 zł.

1225/19

610

 

35.400,00 zł.

 

3.550,00 zł.

1225/27

937

 

54.350,00 zł.

 

5.450,00 zł.

1225/28

981

 

56.900,00 zł.

 

 

5.700,00 zł.

 

 

            Przetarg odbędzie się w dniu  10 stycznia 2012 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta  w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej nr 1( blok B pokoju nr 20).

           

             Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 5 stycznia  2012 r. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.   

       

Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium + 23% podatku VAT upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

 

Wymagany termin zakończenia budowy – 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych, które musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia aktu notarialnego Za zabudowanie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

 

        Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł. 

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1, blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-09 07:54:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-09 07:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-09 07:54:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji