ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie zadania pn: "Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Słowackiego - Metalowców w Krośnie Odrzańskim"

Ogłoszenie o wyniku przetargu - „Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Ogłoszenie o wyniku przetargu na „ Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu płynnego propan – butan w butlach 11 kg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-12-14
 
F.I-3054/3/09
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 7.556.142,92 zł 
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.406.142,92 zł oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.150.000 zł”
 
 
I. Wybrano następującą ofertę:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział korporacyjny w Poznaniu
Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2
65-066 Zielona Góra

Jedynym kryterium oceny były wysokość marży kredytu (waga 90 %) oraz wysokość prowizji przygotowawczej (waga 10 %). Oferta złożona przez w/w Wykonawcę obejmowała wysokość marży kredytu WIBOR 1 M + 1,3 % oraz wysokość prowizji przygotowawczej 0 % i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz  spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium
Liczba pkt.
1
Bank DnB NORD Polska S.A.
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 93
65-058 Zielona Góra
Marża: + 1,5 %
Prowizja: 0 %
88,00
2
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu
Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
Ul. Żeromskiego 2
65-066 Zielona Góra
Marża: 1,3 %
Prowizja: 0 %
100,00
3
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Poznaniu
Ul. Dąbrowskiego 79a
60-529 Poznań
Marża: 2,25 %
Prowizja 2 %
52,00
 
 Burmistrz         
Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Kulczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Kulczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-17 09:46:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-17 09:48:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-17 09:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15559 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-11-30
 
 
 
IR.IX-340/1-15/2009
 
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY
 
1.1. Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie
     66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński
     ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa nr 1, 068 383 50 17 faks 068 383 51 22
2. Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony
     o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
3. Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowano w BZP numer ogłoszenia:    
     pozycja nr 147159-2009 z dnia 03.09.2009 r., ze zmianami:
     poz. nr 321870-2009 z dnia 17.09.2009 r.,
     poz. nr 346212-2009 z dnia 05.10.2009 r.,
     poz. nr 358962-2009 z dnia 14.10.2009 r.,
4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl
5. Nazwa zamówienia:   Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie
6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
7. Data udzielenia zamówienia: 30 listopada 2009 roku.
8. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Oferta o najniżej cenie.
Spełnia wymogi SIWZ, a cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza    przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Nazwa Wykonawcy:   Zakład Budowlany
                               Stanisław Szorek
10. Adres Wykonawcy:  65-364 ZIELONA GÓRA
                              ul. Kożuchowska 32
        kontakt telefoniczny:  tel / fax:  068-326-72-56; 068-326-72-56
11. Cena wybranej oferty brutto: 1 056 526,88 zł,   
       słownie:  jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć  złotych i osiemdziesiąt osiem groszy.               
   12.Oferta o najwyższej cenie1 318 159,69 zł      
     Oferta o najniższej cenie:  1 056 526 88 zł.
13.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2009 r., Numer ogłoszenia: 412248-2009.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-01 08:02:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-01 08:05:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-01 08:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15590 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wynik przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 18.11.2009r.

IR.IX-340/1-11/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami]  na wykonanie  zadania pn:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże

 gmina Krosno Odrzańskie”

1)  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie

     ul. Parkowa 1, 66 - 600, Krosno Odrzańskie,

     województwo: lubuskie, powiat: krośnieński

     tel. 068  383 50 17 faks  068 383 51 22

     e-mail:

<e-mail>

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże  gmina Krosno Odrzańskie”

Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej z adaptacją poddasza na użytkowe. Budynek całorocznego  użytkowania, z przystosowanym parterem dla osób niepełnosprawnych.

Dane techniczne przebudowywanego budynku:

- powierzchnia użytkowa  cz. nadziemnej - 289,60 m2,

- powierzchnia zabudowy   - 210,00 m2,

- kubatura budynku - 1676,00 m3.

Budynek wyposażony w instalacje wod-kan, elektryczne, ogrzewanie elektryczne, wentylację grawitacyjną i mechaniczną,  instalacje p.poż i  hydranty wewnętrzne.

Elementy zagospodarowania terenu - ogrodzenie o długości 90,0 m z bramą i furtką, chodniki, place i droga dojazdowa o powierzchni  łącznej 424,74 m2 , plac zabaw z wyposażeniem o powierzchni 100 m2.

Elementy uzbrojenia terenu -  przebudowa  przyłączy wod-kan,   budowa oświetlenia terenu - 3 latarnie.

 

3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja

     nr 147159-2009 z dnia 03.09.2009 r.,  ze zmianami:

     poz. nr 321870-2009 z dnia 17.09.2009 r.,

     poz. nr 346212-2009 z dnia 05.10.2009 r.,

     poz. nr 358962-2009 z dnia  14.10.2009 r.,

 

4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 274.956,85 euro.

5) Dane o ofertach:  

     a) liczba złożonych ofert: 8;

     b) liczba ofert wykluczonych: 0;  

    c) liczba ofert odrzuconych: 1.

 

6) Zbiorcze zestawienie  oraz streszczenie  oceny i porównania ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres  wykonawcy

Kryterium :

Cena brutto (zł)

Liczba punków

1

„MALBUD”

T. Kuriata, M. Ważeliński s.j.      

ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra

1.085.569,56

97,32

2

Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o.

ul. Zwycięzców 5, 68-200 Żary

1.083.838,87

97,48

3

Zakład Budowlany, Stanisław Szorek

ul. Kożuchowska 32,

65-364 Zielona Góra

1.056.526,88

100,00

4

Zakład Produkcyjno Budowlany „KARBUD” Krzysztof Karoń

ul. Gubińska 31,

66-600 Krosno Odrzańskie

1.072.402,62

98,51

6

Przedsiębiorstwo Budowlane

„PeBeRol” Sp. z o.o.

ul. Łochowska2, 66-100 Sulechów

1.219.603,27

86,62

7

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „KABET”

Ryszard Kaczmarek

ul. Nowa 2, 65-339 Zielona Góra

1.105.987,06

90,52

8

HENBUD - Jerzy Paszek

ul. Ptasia 34/68, 65-525 Zielona Góra

1.318.159,69

80,15

 

7) Wybrano następującą ofertę:

  

  a)  Firma/adres :

              Zakład Budowlany, Stanisław Szorek

              ul. Kożuchowska 32,

              65-364 Zielona Góra, tel/fax:  068-326-72-56; 068-326-72-56

 

b) Cena wybranej oferty: 1.056.526,88 zł,   

        słownie: jeden milion  pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset  dwadzieścia sześć     złotych  i osiemdziesiąt osiem groszy.                  

 

 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-19 11:59:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-19 11:59:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-19 11:59:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 09.11.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo !


W związku z prowadzonym przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., w Krośnie Odrzańskim postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ofertowego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu przystosowanego do celów pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego” , Zamawiający zgodnie z działem XVI , pkt. 7, ppkt. 8 - Warunków Zamówienia Przetargu Ofertowego unieważnił postępowanie z powodu, gdyż w zaoferowanej jedynej złożonej ofercie przez Wykonawcę cena przewyższa wartość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Prezes Zarządu

Dariusz Gusta 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Damian Miech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Damian Miech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-10 11:43:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-10 11:43:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-10 11:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji