ˆ

Wybory Samorządowe 2014

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Stały rejestr wyborców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-03 23:56:05 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa nr 1.
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pok. 2, tel. (68) 4109 754. przyjmuje interesantów:
  •  poniedziałek w godz. 800 do 1500;
  •  od wtorku do piątku w godz. 730 do 1430.
Osoby uprawnione do głosowania, zameldowane na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na pobyt stały, wpisuje się do rejestru wyborców z urzędu.
Wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy bez zameldowania, zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem niż ich zameldowanie na pobyt stały, albo nigdzie nie zameldowanych, a stale przebywających na terenie gminy, wpisuje się do stałego rejestru wyborców na ich wniosek.
Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. załączniki do wniosku:
  •  kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  •  pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek można złożyć osobiście
Ustalenie istnienia przesłanek niezbędnych do wpisania do stałego rejestru wyborców.
Wydanie decyzji administracyjnej.
Od decyzji odmawiającej wpisania do stałego rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim za pośrednictwem Burmistrza, w terminie trzech dni od daty jej doręczenia.
Bez opłat.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.).
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony