ˆ

Wybory Prezydenckie 2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II TURA WYBORÓW - PROCEDURA UZYSKANIA PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Informacja ogłoszona dnia 2015-05-14 07:43:42 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYBORY PREZYDENTA RP - Pełnomocnictwo do głosowania
II tura
Wydział prowadzący: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Wymagane dokumenty:
Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9 dnia przed datą drugiej tury wyborów tj. do 15 maja 2015 r. w godzinach urzędowania.
Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do urzędu miasta.
Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania, który powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku dołącza się:
pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Krosno Odrzańskie: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów poprzez doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,
parter – pokój nr 4
tel. (68) 410 9750, (68) 410 9752
Godziny przyjmowania Interesantów w Wydziale USCiSO:
poniedziałek - 8:00-15:30,
wtorek, środa, czwartek - 8:00-14:30
piątek – 8:00 – 13:30
 
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu, termin ten wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).
 
Tryb odwoławczy
Brak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-14 07:43:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-14 07:43:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-14 07:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony