ˆ

Udostępnianie informacji publicznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Udostępnianie informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ww. ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie w niej określonych.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, a osoba występująca o informację publiczną nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktycznego w uzyskaniu określonych informacji.
Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje swym zakresem uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • wglądu do dokumentów urzędowych;
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów;
 • niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim następuje poprzez:
 • ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w rozumieniu ww. ustawy, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 • wywieszanie lub wykładanie w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie z informacją, m.in. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
 • umożliwianie wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim i posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz udostępnianie materiałów dokumentujących te posiedzenia,
 • udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
 • złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim (Biuro Obsługi Interesanta),
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ,
 • złożyć za pomocą platformy ePUAP.
Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wiążą się dodatkowe koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom i ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku).

W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 
Tryb odwołania:
 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, następują w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-17 13:42:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-17 13:42:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-27 08:03:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »