ˆ

Uchwały Rady od I.2008

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1601
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVIII/331/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
XL/345/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1602
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XL/344/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1603
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Nr aktu prawnego
XL/343/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1604
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
XL/342/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1605
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Nr aktu prawnego
XL/341/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1606
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2017-2028
Nr aktu prawnego
XL/340/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1607
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 r.
Nr aktu prawnego
XL/339/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1608
Data podjęcia
2017-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie udostępnionych w trybie przetargowym i bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
183/17
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1609
Data podjęcia
2017-10-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu komunalnego położonego w miejscowości Szklarka Radnicka 14/13 na lokal socjalny
Nr aktu prawnego
182/17
Status
Obowiązujący
Lp: 1610
Data podjęcia
2017-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, inwentarskich oraz gospodarczych powstałych w wyniku przejścia orkanu "Ksawery" w dniu 5 października 2017 r. przez teren Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
181/17
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji