ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-08-13 08:27:01 przez Marzena Grabowska

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2019-08-12
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
1) art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych i indywidualnych dla osób współuzależnionych – kwota dotacji 2.000,00 zł,
 2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków i dopalaczy – kwota dotacji 1.500,00 zł,
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 
2. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
3. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
4. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
1) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
4) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
5) dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
6) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
1) upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, zgodę na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,
2) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
3) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie o zdrowiu publicznym.
 
6. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
1) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
2) wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
          a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie uczestników zadania,
 • wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),                                                                     b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
 • koszty obsługi księgowej,
 • obsługa techniczna i medyczna zadania, itp.,                                                                                                                                                                                          c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania,
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
7. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji papierowej do 28.08.2019 r.  do godziny 15.30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w krs należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 28.08.2019 r.
 
8. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
9. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
           1) wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
           2) oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego –                 zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
           3) oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
           4) podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
           5) ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),                                                                                                                                                              6) ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,                                                                                                                                                                                                                        7) od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
11. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
12. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Załączniki