ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 14:43:12 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2012-04-16

 

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO

informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy

 i ogłasza nabór na stanowisko

 

KIEROWNIKA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

I.   Miejsce zatrudnienia – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

 

II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

 

A. Wymagania niezbędne:

Kandydatem może być osoba która:

1.        Posiada obywatelstwo polskie.

2.        Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.        Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.        Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.        Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

6.        Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub prowadził działalność gospodarczą w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

- zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 ze zm.)

 

B. Wymagania dodatkowe.

1.        Znajomość przepisów prawa z zakresu:

a)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 – tekst jednolity
ze zm.),

b)       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

c)        ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 – t.j. ze zm.),

d)       ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. 127, poz. 857 ze zm.),

e)       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

f)         znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej,

g)       znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.        Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność.

3.        Umiejętności organizacyjno – menedżerskie.

4.        Znajomość przepisów z obszaru działania Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.        Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.        Kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze statutem ośrodka, w zakresie m.in.:

a)       odpowiedzialność za całokształt działalności OS i R, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem,

b)       zapewnienie właściwej i terminowe realizacji zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji,

c)        organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych,

d)       koordynacja życia sportowego i działalności rekreacyjno – sportowej w mieście, ustalanie miejskiego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją,

e)       organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym i turystycznym integrujących społeczność miasta i propagujących zdrowy styl życia,

f)         zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych,

g)       współdziałanie ze szkołami, przedszkolami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i koordynowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego i przedszkolnego na terenie miasta,

h)       administrowanie obiektami i terenami sportowo rekreacyjnymi, utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym,

i)         udostępnianie na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych administrowanych obiektów z uwzględnieniem polityki miasta oraz zasad gospodarności i efektywności,

j)         przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo – finansowych, sprawozdań i wniosków,

k)        sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników ,

l)         występowanie o środki finansowe z różnych źródeł,

m)      prowadzenie różnorodnych działań popularyzatorskich sport, rekreację i turystykę na terenie miasta i gminy,

n)       ustalanie regulaminów i procedur obowiązujących w OS i R.

2.        Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

3.        Prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy.

4.        Dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem.

5.        Wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych pracowników.

6.        W zakresie wewnętrznej organizacji pracy:

a) organizacja i podział pracy,

b) nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

1.        Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

2.        List motywacyjny.

3.        Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

4.        Kserokopia dowodu osobistego.

5.        Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.        Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

7.        Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Groncik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Groncik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 13:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 14:43:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-18 14:53:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18955 raz(y)