ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty - Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-07-25 09:55:21 przez Krzysztof Alejun

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.6.2012       
Krosno Odrzańskie, 2012-07-24


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Głównego Specjalisty - Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej
w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
   
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu tj. 0,500 etatu, na urzędniczym stanowisku pracy.
(zatrudnienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe
4. Posiada co najmniej czteroletni staż pracy.
5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
6. Posiada min. dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL.
7. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- znajomość programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
2. Prawo jazdy kat. B
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Pełnienie funkcji Asystenta ds. współpracy międzysektorowej w projekcie ,,PAKT.com.org” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL w ramach Priorytetu V – Dobre Rządzenie; Działania 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 – Rozwój Dialogu Obywatelskiego:
1) prowadzenie działań zgodnie z wytycznymi POKL oraz z wytycznymi projektów innowacyjnych testujących,
2) merytoryczne wsparcie koordynatora i asystenta merytorycznego w zakresie współpracy międzysektorowej,
3) odpowiedzialność za działania merytoryczne realizowane przez partnera,
4) odpowiedzialność za przepływ informacji między partnerami,
5) organizowanie spotkań roboczych i sporządzanie protokołów.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Kserokopia prawa jazdy (potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 6 sierpnia 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty – Asystenta ds. Współpracy Międzysektorowej w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest:  Wioletta Pobiedzińska – podinspektor ds. kadr.
Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
           Marek Cebula
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-25 09:55:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-25 09:55:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-25 09:55:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16330 raz(y)