ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-23 15:18:34 przez Anna Kolus

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,23 października 2012 r.
Ogłoszenie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamówienie obejmuje następujące stanowiska pracy:
 
I.  Asystent
1. Udział w opracowaniu projektu umowy z Beneficjentami Ostatecznymi.
2. Udział w pracach komisji przekazującej sprzęt BO.
3. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami.
4. Udział w pracach związanych z zakupem materiałów reklamowych.
5. Kontakty z Beneficjentami Ostatecznymi.
6. Przekazywanie informacji i uwag BO pracownikom projektu.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.
 
II. Koordynator
1. Sprawowanie nadzoru nad pracami grupy projektowej.
2. Kontakt z organizacjami i instytucjami współpracującymi przy realizacji projektu.
3. Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi.
4. Akceptacja wydatków.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.
 
III. Specjalista ds. zamówień publicznych
1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procedurą przetargową.
2. Ogłoszenie przetargów.
3. Sprawowanie kontroli nad realizacją przetargów.
Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem prac wynikających z obowiązującego Prawa zamówień publicznych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych.
 
IV. Specjalista ds. księgowości
1. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
2. Nadzór nad zgodną z planem realizacją budżetu projektu.
3. Przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian w budżecie projektu.
4. Przygotowywanie części finansowej i załączników do wniosków o płatność.
5. Przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie dokumentacji finansowej projektu –
w szczególności planowanie zaliczek, aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz budżetu projektu.
6. Opisywanie dokumentów księgowych projektu z uwzględnieniem dekretacji wydatków
w podziale na paragrafy.
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.

V. Specjalista ds. płac
1. Prowadzenie operacji związanych z wynagrodzeniami dotyczącymi projektu na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Planowanie i prowadzenie obsługi płacowej w oparciu o budżet projektu w tym sporządzanie list płac.
3. Wykonywanie innych zadań dotyczących projektu zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania płacowo – kadrowego „KOMAX”, „Płatnik” i oprogramowania  finansowo – księgowego „Groszek”.

VI. Specjalista ds. finansowych
1. Księgowanie operacji związanych z projektem na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków projektu.
3. Planowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w oparciu o budżet projektu.
4. Prowadzenie budżetowej sprawozdawczości projektu.
5. Prowadzenie ewidencji projektowej syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
6. Obsługa finansowo-księgowa funduszu świadczeń socjalnych projektu.
7. Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych projektu.
8. Wykonywanie innych zadań dotyczących projektu zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania płacowo – kadrowego „KOMAX”, „Płatnik” i oprogramowania finansowo – księgowego „Groszek”.

VII. Informatyk
1. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego następującego sprzętu/dostaw/usług:
a. Zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.
b. Przyłączenie do sieci internetowej użytkowników projektu.
c. Świadczenie usługi dostępu do Internetu.
d. Zakup licencji oprogramowania.
e. Modernizacji sprzętu komputerowego.
f. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
g. Zakup usługi szkoleniowej.
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego.
3. Opracowanie zlecenia budowy oficjalnej strony internetowej projektu.
4. Opracowanie zlecenia hostingu strony www oraz domeny internetowej projektu.
5. Administrowanie oraz dokonywanie aktualizacji informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej projektu.
6. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
7. Administrowanie oraz dokonywanie aktualizacji informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej projektu.
8. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
9. Odbiór przedmiotów zamówienia polegający w szczególności na rozpakowaniu, skompletowaniu, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych celem stwierdzenia w szczególności:
a. Zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą/zleceniem.
b. Sprawności technicznej i funkcjonalności dostawy.
c. Zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.
d. Obecności wymaganego oznakowania dodatkowego związanego z promocją projektu.
e. Test szybkości i jakości łącza internetowego uruchomionego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.
10. Protokolarne przekazanie gotowego do pracy i w pełni sprawnego sprzętu/urządzeń Beneficjentom Ostatecznym projektu.
11. Kontrola jakości plomb i znakowania sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
12. Kontrola zabezpieczeń BIOS-u sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
13. Kontrola poprawności hasła oraz dostępu do wbudowanego konta administratora w każdym z dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym komputerów.
14. Nadzór nad prawidłowością działania sprzętu, oprogramowania i usług w instytucjach, mieszkaniach i domach Beneficjentów Ostatecznych.
15. Przeprowadzanie co najmniej raz w siedzibie każdego z Beneficjentów Ostatecznych zaplanowanych kontroli sprzętu, oprogramowania i usług oraz poinformowanie Beneficjenta Ostatecznego o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń przeprowadzanie kontroli nieujętych
w planie.
17. Sporządzanie protokołów pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zawierających w szczególności opis stanu sprzętu, oprogramowania i usług
oraz przeprowadzonych serwisów pogwarancyjnych.
18. Sporządzenie planu kontroli przeprowadzanych w siedzibie Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz przedłożenie planu do akceptacji Koordynatorowi Projektu.
19. Współpraca z dostawcą sprzętu i usług internetowych w przypadku awarii sprzętu czy łącza.
20. Nadzór nad procesem realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług wymienionych w punkcie 1 a-d.
21. Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
22. Kontrola jakości wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
23. Prowadzenie bieżącego serwisu i konserwacji sprzętu dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym.
24. Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem zaginionego sprzętu, w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność zgłoszenie kradzieży do organów ścigania oraz współpraca z organami ścigania.
25. Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z relokacją sprzętu, oprogramowania oraz usługi dostępu do Internetu.
26. Sporządzenie i prowadzenie ewidencji sprzętu (w tym podzespołów) i licencji oprogramowania.
27. Odzyskiwanie systemów. Przywracanie funkcjonalności sprzętu i oprogramowania.
28. Świadczenie usług telefonicznych czy zdalnego wsparcia Beneficjentów Ostatecznych projektu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obejmujących udzielanie informacji
i pomocy w zakresie działania sprzętu i oprogramowania.
29. Przeprowadzanie konsultacji a w uzasadnionych przypadkach dodatkowych szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, oprogramowania i usługi internetowej.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe - informatyczne, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w JST, znajomość zasad realizacji projektów unijnych, doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny.

VIII. Specjalista ds. promocji projektu na Facebook`u
Założenie i bieżące aktualizowanie fanpege`a poświęconego projektowi na portalu społecznościowym Facebook.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych
z Unii Europejskiej w zakresie promocji, znajomość i umiejętność obsługi portali społecznościowych.

Udział w postępowaniu może wziąć każdy, kto posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymagania pożądane:
 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 umiejętność operatywnego działania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 rzetelność i systematyczność;
 prawo jazdy kat. B (dotyczy ofert nr: I,II,VII)
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 kopia dowodu osobistego;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 CV;
 list motywacyjny;
 dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy przy projektach unijnych w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową do dnia 29 października 2012 r. do godz. 16:00  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko ……. (należy wskazać, którego stanowiska oferta dotyczy, można złożyć ofertę tylko na jedno stanowisko) w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole  - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”. List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane. Wynagrodzenie za pracę w projekcie będzie wypłacone w oparciu o zawartą umowę po zatwierdzeniu wykonanych prac, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas realizacji projektu. Wybrana zostanie oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zamówienia.
 
 
               
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 15:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 15:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 13:51:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24271 raz(y)