ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja ogłoszona dnia 2012-11-30 15:24:10 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,   30  listopada 2012 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet
w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamówienie obejmuje następujące stanowisko pracy:
I. Informatyk
1. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego następującego sprzętu/dostaw/usług:
a. Zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.
b. Przyłączenie do sieci internetowej użytkowników projektu.
c. Świadczenie usługi dostępu do Internetu.
d. Zakup licencji oprogramowania.
e. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
f. Zakup usługi szkoleniowej.
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego.
3. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
4. Odbiór przedmiotów zamówienia celem stwierdzenia w szczególności:
a. Zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą/zleceniem.
b. Sprawności technicznej i funkcjonalności dostawy.
c. Zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.
d. Obecności wymaganego oznakowania dodatkowego związanego z promocją projektu.
e. Test szybkości i jakości łącza internetowego uruchomionego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

5. Protokolarne przekazanie gotowego do pracy i w pełni sprawnego sprzętu/urządzeń Beneficjentom Ostatecznym projektu.
6. Kontrola jakości plomb i znakowania sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń przeprowadzanie kontroli u Beneficjentów.
8. Sporządzanie protokołów pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zawierających   w szczególności opis stanu sprzętu, oprogramowania i usług oraz przeprowadzonych serwisów.
9.  Współpraca z dostawcą sprzętu i usług internetowych w przypadku awarii sprzętu czy łącza.
10.  Nadzór nad procesem realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez
dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług wymienionych w punkcie 1 a-d.
11.  Kontrola jakości wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
12.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem zaginionego sprzętu,
w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność zgłoszenie kradzieży do organów ścigania oraz
współpraca z organami ścigania.
13.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z relokacją sprzętu, oprogramowania oraz
usługi  dostępu do Internetu.
14.  Prowadzenie dziennika dokumentującego pracę wykonywaną w ramach projektu.
15.  Sporządzanie planu kontroli przeprowadzanych w siedzibie BO projektu oraz przedłożenie go do
akceptacji Koordynatora Projektu.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe - informatyczne, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w JST, znajomość zasad realizacji projektów unijnych, doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny.
Wymagania pożądane:

 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 umiejętność operatywnego działania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 rzetelność i systematyczność;
 prawo jazdy kat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 kopia dowodu osobistego;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 CV;
 list motywacyjny;
 dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy przy projektach unijnych (preferowane przy Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka);
 rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową do dnia7 grudnia 2012 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Informatyka w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole  - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Wynagrodzenie za pracę w projekcie będzie wypłacone w oparciu o zawartą umowę po zatwierdzeniu wykonanych prac, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas realizacji projektu.

Wybrana zostanie oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zamówienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 15:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 15:24:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-30 15:24:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21777 raz(y)