ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zatrudni pilnie pracownika na zastępstwo na stanowisku Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-24 16:27:55 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, dnia 24.01.2013r. 
OPS.1111.2.2013
 
          
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
zatrudni pilnie pracownika na  zastępstwo na stanowisku Głównego Księgowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

 
I. Miejsce zatrudnienia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 H
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: - umowa o pracę na ½ etatu na zastępstwo na czas nieobecności Głównego Księgowego.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
Kandydatem może być osoba która:
1)   ma obywatelstwo polskie;
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4)   spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania określone  w ustawie  z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych  oraz w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej tj.
1) planowanie ,organizowanie i wykonywanie obsługi finansowej środków pieniężnych ujętych w planie finansowym Ośrodka;
2) organizacja i prowadzenie rachunkowości Ośrodka;
3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Ośrodka ;
4) sporządzanie zbiorczych  sprawozdań finansowych z wykonania planu  Ośrodka i analiz w trybie i na zasadach określonych przez Urząd Wojewódzki oraz Skarbnika Gminy;
5) dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych  Ośrodka;
6) uzgadnianie danych do deklaracji rozliczeniowych z ZUS, Funduszem Pracy i Urzędem Skarbowym;
7) sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka oraz list wypłat do umów zlecenia ;
8) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
9) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i zasiłków;
10) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatku na formularzach PIT;
11) sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników na rachunki bankowe oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach określonych przepisami;
12) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników ;
13) prowadzenie książki inwentarzowej dla środków trwałych ;
14) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz dokonywanie spłaty zobowiązań, w tym windykacja długów nienależnie pobranych świadczeń;
15) udzielanie kontrasygnaty przy zaciąganiu zobowiązań umownych przez Ośrodek;
16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
17) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych a także kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
18) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 

1.   Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej .
2.   List motywacyjny.
3.   Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4.   Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.   Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej. 
6.   Oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu                  z pełni praw publicznych.
7.   Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

VI. Sposób i termin składania ofert:
 
1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach  w pokoju nr 12  lub drogą pocztową do dnia  31 stycznia 2013r.
2.   Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
3.   Informacji dodatkowych można uzyskać telefonicznie :
      telefon kontaktowy: 68 383 33 71 lub 68 383 33 65
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
wz Starszy Inspektor
Iwona Cudak -Kossowska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Cudak-Kossowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Cudak-Kossowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-24 16:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-24 16:27:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-24 16:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19787 raz(y)